Våre politikere


Kommunestyret

 • Trygghet i alle livets faser er grunnmuren i Bærum Arbeiderpartis program. Vi vil videreutvikle kommunen vår som varm, inkluderende, moderne og bedre kvaliteten i alle kommunens tjenester.

 • Bjørn M. Johnsen

  Jeg vil engasjere meg for et sterkere felleskap der de lovbestemte kommunale tjenestene i størst mulig grad utføres av kommunalt ansatte. Kommunale anbud skal sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping og med flere lærlingplasser.

 • Lina Parvizian

  Vi må jobbe for at barn, unge og eldre skal ha et sted de kan komme til for å føle tilhørighet. Vi må ha gode tilbud spredt rundt i kommunen og det er avgjørende med konkrete tiltak mot mobbing.

 • Kari Seljelid

  I Bærum må vi skape trygghet for bolig og jobb, trygghet for barnas oppvekst og trygghet for nødvendig helse- og pleietilbud.

 • Elisabeth Nesset

  Vi trenger å bygge et bedre psykiatritilbud til mennesker som sliter i vår kommune, bygge boliger for ”folk flest” og utvikle en styrket skolehelsetjeneste hvor målet er at fagpersonell skal være tilgjengelig i skoletiden.

 • Alle skal ha trygghet i hverdagen for helse, arbeid, bolig og likeverdig behandling uavhengig av kjønn, religion, hudfarge og seksuell legning.

 • Mine tre hjertesaker er et grønnere Bærum, sterkere og mer innovativ fellesvelferd og psykisk helse

 • Wasim Zahid

  Vi har et velfungerende samfunn og en sterk velferdsstat. Men disse godene kan ikke tas for gitt, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre friheten og rettighetene til alle. Jeg prøver å bidra med mitt gjennom engasjement i politikken.


Styret

 • Jeg engasjerer meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må skape et samfunn hvor mennesker ikke skal måtte rekke ut hånden for almisser, men få muligheter til å heve knyttneven og kjempe for rettferdighet, sosial likhet og fremgang!

 • Et trygt og inkluderende Bærum hele livet

 • Jeg er Arbeiderpartimedlem fordi jeg mener at alle skal ha like muligheter uansett bakgrunn, og at vi løser de store problemene best i fellesskap.

 • Tobias Hangaard Linge

  Tobias er i økonomistudent på OsloMet og tidligere leder i AUF i Akershus og AUF i Viken. Han er Akershus Arbeiderpartis 7. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Elly er styremedlem i Bærum Arbeiderparti, og har mange år som topptillitsvalgt i NTL før hun ble pensjonist. Hun er Akershus Arbeiderpartis 13. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Jeg er engasjert i Arbeiderpartiet fordi jeg mener at alle skal ha like rettigheter. I Bærum må arbeiderpartiet sikre mindre grupper, bærekraftige løsninger og en god skole