7.0 Næringsliv og innovasjon

Et grønt og bærekraftig næringsliv

Bærum skal videreutvikles som et attraktivt sted å etablere næring. I tillegg til å bidra med arbeidsplasser i kommunene er næringslivet et positivt innslag for velfungerende lokalmiljø.

For å sikre en ønsket næringsutvikling må kommunens næringsstrategi rulleres jevnlig. Bærum Arbeiderparti vil ha forutsigbare planprosesser for innbyggerne og næringslivet.

Bærum Arbeiderparti ønsker et næringsliv som selv og sammen med kommunen går for et grønt skifte og større bærekraft. Næringslivet skal være en aktiv bidragsyter til at målsettingene i kommunens klimastrategi nås.

Bærum Arbeiderparti arbeider for et kortreist samfunn, derfor ønsker vi et tettere samarbeid med næringslivet for å legge til rette for dette.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • prioritere næringsliv som bidrar til å utvikle Bærum til en kortreist kommune
 • ha miljøvennlige innkjøpsordninger og driftsavtaler med næringslivet
 • at næringslivet skal bidra til mindre bruk av plast og emballasje
 • samarbeide med næringsliv som prioriterer lokale transportløsninger og gjenbruk
 • skape en god renovasjonsordning for næringslivet

7.1 Et næringsliv som utvikler Bærum

Bærum Arbeiderparti vil at kommunen skal prioritere samarbeid med næringsliv som tar samfunnsansvar og som tar en aktiv del i å utvikle velfungerende lokalmiljø i kommunen vår.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • prioritere næringsliv som satser på heltid og faste ansettelser
 • satse på de som prioriterer tilrettelegging og ansetter yrkeshemmede
 • legge til rette for næringsliv som har lærlingeordninger som fører ungdom frem til fagbrev på normert tid
 • satse på næringsliv som inngår i klimapartnernettverk
 • legge til rette for samarbeid mellom det offentlige, skoler og lokalt næringsliv for å rekruttere unge til yrkesvalg innen realfag og helsefag

7.2 Innovasjon

Skal Bærum bli en moderne, fremtidsrettet og attraktiv kommune, krever det en tydeligere satsning på innovasjon. Bærum Arbeiderparti vil at kommunen skal legge til rette for gründere og vurdere kommunal såkornsordning i samarbeid med nabo- og fylkeskommuner.

Vi vil styrke Bærum kommunes forsknings- og innovasjonsfond samt utvide mandatet til å omfatte støtte til systematisk kvalitetsarbeid på tjenestetilbud til innbyggerne.

Bærum Arbeiderparti vil videreutvikle kommunens samarbeid med Bærum Næringsråd, SmartCity, FutureBuilt og Vårt Sandvika med flere.

7.3 Landbruk

Bærum Arbeiderparti er en unik kommune med varierte landskap og muligheter for landbruksnæringen. Vi ønsker et velfungerende og levende landbruk i kommunen. Derfor må landbruket ha gode rammer for drift og utvikling. Dette er en viktig del av vår kulturarv og vi har potensial for mer lokal matproduksjon og til å bidra med mer kortreist mat.

Landbruket er avgjørende for å opprettholde våre kulturlandskap. Bærum Arbeiderparti ønsker en jordvernplan for kommunen for å sikre mest mulig av den dyrkbare marken for fremtiden.

Bærum Arbeiderparti vil:                                      

 • at landbrukskontoret for Asker og Bærum må sørge for at driveplikten overholdes
 • ha en jordvernplan for kommunen

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om 7.0 Næringsliv og innovasjon?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker