6.0 Bolig og areal

En bærekraftig boligpolitikk

6.1 Bærekraftig boligpolitikk

Bærum Arbeiderparti vil skape en helhetlig og bærekraftig bolig- og arealpolitikk. Bærum skal være en kommune med boliger for alle uavhengig av alder, yrkesgrupper, livssituasjon og økonomi.

Vi vil gjenreise en aktiv kommunal boligpolitikk. Bærum skal kjøpe og utvikle boligtomter og eiendom til målrettet utbygging etter for eksempel Rykkinn modell. Vi vil sikre at det er mulig å kjøpe bolig i Bærum med normal inntekt. Bærum Arbeiderparti vil prioritere en variert boligutbygging som skaper nærmiljøer der man kan bo hele livet.

Gode oppvekstsvilkår krever trygge bomiljø. Bærum Arbeiderparti vil legge til rette for et fremtidsrettet lokalsamfunn hvor boliger, møteplasser, flerbrukshus, kollektivtilbud og arbeidsplasser er nær hverandre. Her vil vi ha bilfrie leke- og fellesarealer med åpne møteplasser.

I arbeidet med å utvikle Bærum til et kortreist samfunn, vil Bærum Arbeiderparti øke fortetting og utbygging langs banelinjer og hovedtrafikkårer med gode kollektivmuligheter. Dette må tilpasses eksisterende bomiljø i en helhetlig plan.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • gjenreise kommunal boligpolitikk og deltagelse i tomtekjøp og utvikling
 • ha boliger for alle aldre, yrkesgrupper, livssituasjon og økonomi
 • ha boliger med gode oppvekstsvilkår og trygge bomiljø
 • ha nærmiljø, flerbrukshus, møteplasser med kollektivtilbud og arbeidsplasser nær hverandre
 • ha boliger langs banelinjer og hovedtrafikkårer med god kollektivmuligheter
 • gjennomføre områdeløft for å skape bedre trivsel i lokalmiljøene
 • at nye boliger og offentlige bygg ha passivhus- eller plusshusstandard standard fra 2022
 • redusere leien for kommunale boliger fra gjengs leie med minst 15%, og deretter følge SSB sitt landsgjennomsnitt
 • vil gjennomføre et vedlikeholds løft av kommunale bygninger hvor eldre barnehager, skoler og kirkebygg prioriteres
 • respektere markagrensen

6.2 Flerbrukshus – fremtidens møteplass nær deg

Bærum Arbeiderparti vil etablere flerbrukshus hvor et mangfold av aktiviteter kan foregå under ett og samme tak. Her vil det for eksempel kunne være møteplasser for aktivitets- og kulturtilbud, fritidsklubber, øvingsrom, teater, musikk, korps, bibliotek, dansetilbud og ungdomshus. Et flerbrukshus kan være en arena for kulturuttrykk på ungdommens egne premisser og et sted for å skape relasjoner på tvers av generasjoner.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • satse på utvikle flerbrukshus i Bærum

6.3 Bolig gjennom hele livet

Trygge bomiljø med friområder og møteplasser hvor barn kan utvikle seg i felleskap og få en god oppvekst er viktig. Vi ønsker flere prosjekter med student- og ungdomsboliger, også i tilknytning til sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i regi av kommunen.

Bærum Arbeiderparti ser behovet for å bygge mange gode, nye boliger som er tilpasset eldre. Samtidig må også den eksisterende boligmassen utnyttes og vi vil derfor at tilskuddet til ettermontering av heis i eldre boligbebyggelse økes betraktelig.

6.4 Vår natur – vårt felles ansvar

Turstiene er en viktig del av innbyggernes muligheter for nærfriluftsliv. Disse må gjøres enda lettere tilgjengelig. Bærum Arbeiderparti vil sikre små friluftsområder, kystlinje, vassdrag og gjenåpne lukkede elver og bekker i Bærum som viktig for friluftsliv i nærmiljøet og for folkehelse generelt. Vi ønsker å utarbeide en kystsoneplan.

Knapphet på arealer og behov for gode boliger til en voksende befolkning gjør det viktig å opprette en jordvernplan. Den må ivareta helheten i bolig, natur og jordbrukshensyn. Vi ønsker ikke å bygge ned dyrkbar mark med mindre det foreligger erstatningsjord.

6.5 Våre veier – korte effektive reiser

Bærum Arbeiderparti vil at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og grøntområder får høyere prioritet.

Innfartsparkering må videreføres og utvides med en målrettet parkeringsprofil som tilrettelegger for parkeringsbehovet.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om 6.0 Bolig og areal?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker