5.0 Klima og miljø

Bærum skal være en foregangskommune i klima- og miljøarbeidet

Vi må tenke klima, miljø og bærekraft i alt vi bæringer gjør, i og utenfor kommunen.

Bærum Arbeiderparti vil at kommune og næringslivet skal samarbeide om bærekraftige løsninger for miljø- og klimasektoren. Et grønnere nærings- og arbeidsliv må være målet.

Klimastrategien 2030 er et godt utgangspunkt og redskap i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling. Klimastrategien må revideres jevnlig og slik bli et sentralt redskap i klimaarbeidet.

I 2050 skal kommunen være et lavutslippssamfunn. Dette skal skje ved mindre bruk av energi, overgang til fornybar energi, avfallshåndtering, arealplanlegging, mindre bilbruk, mer miljøvennlig bilpark, bedre kollektivtransport og - mer sykling og gåing.

5.1 Energiøkonomisering (ENØK)

Bærum Arbeiderparti vil:

 • utnytte potensialet takene på kommunale bygg har til strømproduksjon og oppvarming fra solceller – også om byggene er tilknyttet fjernvarme
 • kommunen skal yte tilskudd til varmepumper og solceller til private husholdninger
 • kommunen skal redusere energiforbruket i kommunale bygg med 12 % i 2020 (i forhold til 2016)
 • at nye boliger og offentlige bygg har passivhus- eller plusshusstandard fra 2022
 • at fornybar energi, fjernvarme og/eller miljøvennlig biobrensel skal være foretrukne energikilder ved større rehabiliteringer, i nye bygg og anlegg
 • at kommunale innkjøp skal være miljøvennlige, og kommunen må kreve redusert forbruk av energi og emballasje hos tilbydere
 • innføre automatisk energiovervåkning og lysregulering i større kommunale bygg
 • at flest mulig av kommunens kjøretøy bruker fornybar energi
 • utstyre flere av kommunens parkeringsplasser med ladepunkt for elbil
 • at miljøkriminalitet anmeldes og at forurenser må betale

5.2 Samferdsel

Vi arbeider for at Bærum skal bli et kortreist samfunn. Det betyr at vi planlegger boliger, barnehager, skoler, dagligvarehandel, kulturtilbud, seniorsentre, løkker, turveier og idrettsanlegg samlet. Du skal trygt kunne gå eller sykle til og fra dagliglivets gjøremål og offentlig transport.

70 % av klimagassutslippene i Bærum kommer fra privatkjøring med bil. For å bidra til å få kontroll over klima- og miljøutfordringene, er det viktig hvordan vi velger å forflytte oss utendørs. Arbeiderpartiet planlegger Bærumssamfunnet med dette for øyet.

Buss, bane og tog er ryggraden i vårt samferdselsopplegg. Utviklingen av kollektivtransporten må skje i nært samarbeid med Akershus (Viken) fylke, Ruter og Brakar. Bærum Arbeiderparti vil at kommunen skal samarbeide med nabokommunene, Akershus og Viken om å utvikle Oslofjorden som kollektiv transportåre for el- og gassferger.

Tog og T-bane er effektive, miljøvennlige og komfortable kollektivløsninger med høy kapasitet. Bærum Arbeiderparti mener at T-bane til Fornebu må i drift så snart som mulig og senest i 2024. Vi ønsker at neste T-bane prosjekt i Bærum skal gå fra Kolsås til Bærums Verk over Rykkinn og at T-bane linjen til Østerås forlenges mot Hosle.

Buss på kryss og tvers i Bærum med god kapasitet, frekvens, regularitet og komfort, er vår visjon for den lokale kollektivtransporten i kommunen. Gode servicelinjer er viktig for grupper med særlige transportbehov. Selvkjørende elbusser kan med tiden bli en del av tilbudet. I en ikke altfor fjern fremtid ønsker vi at du skal kunne bli hentet av en elektrisk selvkjørende, liten buss som tar deg til T-banen og henter deg der når du skal hjem. Busstypen prøves allerede ut på Fornebu.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • innføre sone 1 i hele Bærum
 • opprette flere gratis innfartsparkeringsplasser nær buss, tog og T-banestasjoner forlenge T-bane linjene fra Kolsås og Østerås
 • at kommunen skal samarbeide med Ruter om kollektive tilbringebusser til T-bane, tog, båt og ekspressbuss
 • utvikle ekspressbusstilbud der det gir flest passasjerkilometer med kollektivtransport
 • bedre kollektivtilbudet til utfartssteder i marka i helgene
 • elektrifisere fergetrafikken på fjorden
 • prøve ut med prioriterte plasser i innfartsparkeringene for utvalgte brukergrupper
 • bedre fremkommelighet for bussen
 • anlegge togstasjon på Ringeriksbanen i Avtjerna-området
 • politiet skal øke sitt nærvær på Oslofjorden for å øke sikkerheten og respekten for fartsgrensene til sjøs
 • at Bærum kommune skal bidra aktivt til utprøving av ny teknologi som kan bidra til flere kollektivreiser, mer sykling og gange

5.3 Sykkel

Bærum Arbeiderparti vil:

 • at kommunen skal utvikle en helhetlig plan for å prioritere sammenhengende gang- og sykkelveinett gjennom kommunen og nær skoler
 • tilrettelegge for at skolebarn bruker gange eller sykkel som en naturlig den av sin hverdag på en trygg skolevei
 • etablere en el-sykkelordning for Bærums innbyggere

5.4 Veinettet

Bærum Arbeiderparti vil:

 • at kommunen må sørge for bedre vedlikehold og snørydding av veier, sykkelveier og fortau. Skal folk gå og sykle høst, vinter og vår må ferdselsåren være ryddet, strødd og fri for issvuller
 • at kommunen skal pålegge utbygger å velge rigg- og transportløsninger som gir minst mulig støv, støy og trafikksikkerhetsproblemer for nabolag i forbindelse med store anlegg som Ringeriksbanen, E18, Fornebubanen etc.
 • ny E18 og E16 må bygges så snart som mulig og i henhold til vedtatte planer
 • ha et oversiktlig program for vedlikehold og asfaltering av kommunale veier

5.5 Vann og avløp

Klimaet vårt blir våtere, varmere og villere. Dette legger et stadig økende press på kapasitet til å lede vann ut av boligområder og sikre verdier samt gode boforhold.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • at kommunen fortsetter arbeidet med rehabilitering av vann og avløpsnettet
 • at kommunen gjør regelmessig risikovurdering av vannforsyningssikkerheten og holder sikkerheten på et høyt nivå
 • at kommunen fortsetter sitt systematiske arbeid med å sikre kommunens verdier mot naturskader
 • at kommunen løpende vurderer behovet for forsikringer og selvassuranse mot naturskader

5.6 Avfallshåndtering

Bærum Arbeiderparti ser viktigheten av sikker håndtering av husholdningsavfall og gode arbeidsvilkår for de som jobber med dette. Vi ønsker at kommunen skal forvalte denne oppgaven til beste for kommunens innbyggere.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • ta opp igjen kommunal avfallshåndtering av husholdningsavfall
 • sørge for større fokus mot forsøpling med særlig vekt på plast i naturen og havet
 • at kommunale søppelkasser skal tømmes så hyppig at avfall ikke kommer på avveie
 • prøve ut tømmevarslingsteknologi for søppelkassene
 • at kommunen skal samarbeide med næringslivet om håndtering av deres avfall
 • øke prisavslaget på renholdsavgiften for hjemmekompostering
 • at det skal være gratis å levere avfall på ISI avfallsanlegg for Bærums private husholdninger
 • at snødumping bare skal skje i egnede landfaste eller flytende rensestasjoner

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om 5.0 Klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker