4.0 Kultur, idrett og friluftsliv

Viktige inkluderings- og aktiviseringsarenaer

Idrett og fysisk aktivitet er viktig for både barn og unge samt voksne og eldre i deres daglige liv. I likhet med kultur, spiller idrett og friluftsliv en viktig rolle som inkludering- og aktiviseringsarena.

Gjennom idrett kan barn og ungdom med minoritetsbakgrunn komme i kontakt med jevngamle ungdommer og utvikle språk, bygge vennskap og skape samhold på tvers av kulturer og bakgrunn.

4.1 Idrett og friluftsliv

Idretten skal være tilgjengelig for alle. Da må vi tilrettelegge for at alle skal ha råd til å delta. I mange idretter spiller idrettshallen en sentral rolle som treningsarena. Standarden og tilgjengeligheten på dagens idrettsanlegg varierer veldig ut i fra hvor en bor og kan derfor avgjøre hvorvidt barn og unge kan drive aktivt med idrett. Bærum Arbeiderparti mener derfor at en plan for opprustning av dagens idrettsanlegg er nødvendig slik at barn og unge har bedre tilgang på idrettsanlegg hele året.

Idretts-Norge må i større grad være en tilrettelegger for at også folk med fysiske eller psykiske funksjonshemminger skal kunne leve aktive liv. Anleggene må være universelt utformet slik at de er tilgjengelig for alle brukergrupper innenfor idretten.

Bærum Arbeiderparti vil:                                                  

 • sikre og utbedre grønnkorridorer, turveier og skiløyper for å styrke folkehelsen og gi mulighet for et aktivt friluftsliv i nærmiljøet
 • at fjorden og skjærgården skal tilrettelegges bedre for umotorisert vannsport
 • sikre arealer til idrett og friluft gjennom vedtak av områdeplan Fossum
 • videreutvikle Bærum idrettspark og Nadderud idrettspark til tidsmessige anlegg
 • utvikle en langsiktig arealplan som sikrer tilstrekkelig areal for idretten både i randsonen av marka, for vannarealer og innenfor byggesonen
 • at kommunen skal kunne forskuttere tippemidler og moms for større anlegg. Tippemidler og refundert moms betales i sin tur tilbake til kommunen.
 • jobbe for å videreutvikle Kadettangen som et park- og friluftsområde, og finne en god løsning på Bærum Sportsklubbs behov for baneanlegg
 • sørge for balløkke på Kadettangen
 • samarbeide med velforeningene om lokale løsninger

4.2 Idrett som en inkluderingsarena

Idretten er en del av det utvidede kulturbegrepet og er en viktig arena for fritid og integrering.

Bærum Arbeiderparti ønsker en idrettspolitikk for alle, ikke kun for de få. Derfor ønsker vi flere tiltak og lavterskeltilbud innenfor fysisk aktivitet for barn, unge og eldre.

Eldre skal ha mulighet til å bruke både naturen og nærområdene aktivt.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • at kommunen skal synliggjøre tilskuddsordningene for lavinntektsfamilier i forbindelse med inndekning av kontingent i idrettslag og støtte til idrettsutstyr
 • ruste opp utstyrsbodene i kommunen
 • engasjere idrettslagene i integreringstiltak
 • øremerke midler som sikrer at flere barn og unge kan delta i den organiserte idretten
 • bevare løkkeplasser tilgjengelig for alle
 • at det på samlingssteder som plasser, parker og strender skal være tilrettelagte treningsapparater og benker som kan benyttes av flest mulig, også eldre.

4.3 Kultur

Bærum Arbeiderparti vil gi muligheten til å oppleve god kultur uansett alder. Kultur skaper møteplasser, glede og samhold.            

Bærum kommune skal fortsette å legge til rette for et mangfoldig kulturliv gjennom mer er enn 130 frivillige kulturorganisasjoner. Bærum Arbeiderparti ser på frivilligheten som avgjørende og støtter kulturrådets arbeid.

Bibliotekene skal være en garantist for fri adgang til kunnskap, informasjon til alle og mulighet til å følge med i den digitale utviklingen. Bygget må være tilgjengelig og synlig, gjerne på gateplan. Bærum Arbeiderparti vil sikre utviklingen av bibliotekene som lokale møteplasser og kulturarenaer. De fem eksisterende bibliotekene må bevares og utvikles. Skolebibliotek- ordningen må styrkes. Vi ønsker et flerbrukshus på den frittstående tomten ved Fornebu S.

Hennie Onstads kunstsenter har en sentral plass i kulturtilbudet i Bærum og langt ut over landets grenser. Bærum Arbeiderparti støtter at senteret drives på høyt internasjonalt nivå.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • oppgradere utforming ved flere kulturelle arrangementer og kulturbygg til å møte kravspesifikasjonene for universell utforming
 • øremerke midler som sikrer at flere barn og unge kan delta på musikk- og kulturskole samt i korps
 • videreføre og styrke den kulturelle spaserstokken
 • sikre utviklingen av bibliotekene som lokale møteplasser og kulturarenaer
 • ha et flerbrukshus på den frittstående tomten ved Fornebu S

4.4 Vitale seniorsentre

Bærum Arbeiderparti vil sikre at seniorsentrene fortsatt er relevante og moderne møteplasser for den nye aktive generasjonen eldre. Seniorsentrene må videreutvikles som en sentral del av faglig, intellektuell og sosial stimulering. Frivillighetens innsats har vært avgjørende i dette arbeidet og må belønnes gjennom aktiv støtte fra kommunen.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • utvikle seniorsentrene
 • skape et bedre samarbeid med frivilligheten i kommunen, slik at flere får muligheten til å bidra med engasjement
 • forbedre tilgjengelighet og transport til seniorsentrene

4.5 Kulturkort

Bærum Arbeiderparti mener en av de største hindrene for barn og unge til å oppleve organisert kultur i dag er økonomi, funksjonsevne og bosted. Vi ønsker derfor å innføre kulturkort for barn og unge under 20 år, lærlinger og studenter. Det vil kunne gjøre kulturaktiviteter som utstillinger, kino, konserter og lignende billigere og mer tilgjengelig for ungdom. Et slikt kulturkort bør være enkelt å benytte og være en informasjonskanal om alle former for kultur til ungdom.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • arbeide for å innføre et kulturkort i Bærum for barn og unge under 20 år, lærlinger og studenter

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om 4.0 Kultur, idrett og friluftsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker