3.0 Helse og omsorg

En styrket folkehelse

Arbeiderpartiet vil legge til rette for gode liv i Bærum for alle – sammen og hver for oss – fra vugge til grav. Vi fødes inn i verden med ulike forutsetninger. Bærum Arbeiderparti vil arbeide for like muligheter og slik en styrket folkehelse.

Vi satser på gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester: Svangerskapsomsorg, fastlegekontor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering, hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem og et godt samarbeid mellom hjelpeapparatet i kommunen og spesialisthelsetjenestene. 

Kommunen skal legge til rette for gode helse- og velferdstjenester som en trygg ramme for livet.

3.1 Digitalisering og bedre helsetilbud

Helsetjenestene som tilbys Bærums innbyggere skal være av høy kvalitet med tid til hver enkelt bruker og gode forhold for både ansatte og pasienter.

Den teknologiske utviklingen fører til en enklere hverdag. Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal tilrettelegge for bruk av digitale tjenester. Helse- og omsorgstjenestene er kanskje det området der vi kommer til å se størst endring i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil at innbyggerne og kommunens ansatte skal være med å utforme sin nye digitale hverdag og prioritere hva vi skal sette først og hvordan vi skal høste erfaring. Vi ønsker mer og ikke mindre mellommenneskelig kontakt, selv om mye kommer til å foregå digitalt. Arbeiderpartiet vil sikre god hjelp til dem som ikke behersker den nye teknologien.

3.2 Tillitsmodellen i hjemmebaserte tjenester

Bærum Arbeiderparti vil ha omsorgstjenester som gir trygghet og livskvalitet. Derfor vil vi innføre Tillitsmodellen i Bærum.

Med tillitsmodellen får du bestemme mer over hvilken hjelp du mottar og unngå å måtte forholde deg til så mange forskjellige instanser. Det skal arbeides i team med større myndighet til å tildele tjenester direkte til deg. I hvert team skal det være sykepleier, helsefagarbeider, hjemmehjelper, fysioterapeut, ergoterapeut og saksbehandler. De skal samarbeide med fastlegen din i medisinske spørsmål og med ernæringsfysiolog og psykolog ved behov.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • innføre tillitsmodellen i hjemmetjenesten

3.3 Lege og andre helsetjenester

Vi ønsker å effektivisere og øke tilgjengeligheten til legetjenester for kommunens innbyggere.

Bærum Arbeiderparti vil:                                

 • videreutvikle legetjenesten i kommunen
 • bedre samarbeidet mellom legevakt og fastleger om pasienter som oppsøker legevakten
 • styrke eksisterende legevakt fremfor å spre ressursene
 • arbeide for et godt rehabiliteringstilbud i kommunal regi
 • jobbe for at tannhelsetjenester skal kunne telle på frikort. Tannhelsetjenesten drives av fylkeskommunen. Bærum Arbeiderparti vil samarbeide med Viken Arbeiderparti om å utvide fri alminnelig tannhelsetjeneste for nye grupper

3.4 Bærum sykehus

Bærum sykehus skal være et moderne sykehus med akuttilbud og med et bredt tjenestetilbud av høy kvalitet. Arbeiderpartiet vil jobbe for jevnere fordeling av spesialfunksjoner mellom sykehusene i Bærum og Drammen til alle som bor i Vestre Viken. Det skal være et bredt poliklinisk tilbud ved Bærum sykehus.

3.5 God alderdom i eldreomsorgen

Et todelt helsevesen er en trussel mot lik tilgang på gode helsetjenester. Oppmerksomhet, tillit, empati og opplevelsen av omsorg er viktig for en god alderdom, spesielt om du bli alvorlig syk.

For å sikre dette, mener vi at eldreomsorgen som hovedregel må være et kommunalt ansvar. Omsorgstilbudene må ha en grunnleggende kvalitet for alle samtidig som de er innrettet etter folks behov. En sykehjemsplass skal være tilgjengelig når man trenger det.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • innføre tillitsmodellen i hjemmebaserte tjenester
 • heve kvaliteten i eldreomsorgen gjennom økt fagbemanning, og gi god tid til hver enkelt pasient  
 • eldreomsorgen skal som hovedregel drives kommunalt som et virkemiddel til å motvirke et todelt helsevesen
 • at hjemmeboende eldre skal få hjelp når de trenger det, tilgang til tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen enklere
 • at kommunen foretar kartleggingssamtaler med de eldre
 • at kommunen styrker det brannforebyggende arbeidet for hjemmeboende eldre
 • jobbe for at behovet for antall heldøgnstilbud vi trenger i kommunen (sykehjem, aldersboliger og hjemmetjenester), skal oppfylles
 • at tilbud om legehjelp skal skje oftere

3.6 Bedre levekår for mennesker med funksjonsnedsettelse

Bærum skal være en inkluderende kommune å bo og leve i. Tilrettelegging er derfor viktig – både i arbeidslivet og andre arenaer. Både samfunnet og den enkelte er tjent med å utvikle og realisere alle ressursene vi har.

Mennesker med en funksjonsnedsettelse har ulike behov og ressurser. Alle ansvarlige instanser må bidra til å tilrettelegge for delaktighet og skape god tilgjengelighet i det offentlige rom.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjonshemmede praktisk bistand til å utføre handlinger som andre vanligvis klarer selv. En brukerstyrt assistanseordning gir funksjonshemmede mulighet til å styre eget liv, og denne retten må ivaretas av kommunen.

Bærum Arbeiderparti vil:    

 • sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse som mottar tjenester fra kommunen skal få et oversiktlig og sammenhengende tjenestetilbud, herunder at retten til individuell plan og koordinator oppfylles i praksis og etter intensjonen
 • ha flere aktivitetstilbud og tilrettelagte arbeidsplasser
 • ivareta og utvikle BPA tjenesten
 • ha en plan for rekruttering av kvalifiserte avlastere    

3.7 En god psykisk helse

Livet består av små og store utfordringer. Disse må vi møte og mestre i ulike faser av livet. Enkelte ganger blir utfordringene så store at det går utover både fysisk og psykisk helse. Da kan vi trenge profesjonell hjelp. For å forebygge alvorlig psykiske helseplager må vi iverksette tiltak på ulike arenaer som barnehage, skole, fritids – og idrettsarenaer og på arbeidsplassen.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • styrke tidlig innsats i flere faser av livet for å forebygge utenforskap
 • ha flere tilpassede tiltak rettet mot spesielt utsatte grupper for å forebygge ensomhet og isolasjon
 • at psykisk helsehjelp skal være lett og raskt tilgjengelig
 • at psykologtjenesten og lavterskeltilbud i kommunen utvides
 • at barn og unge enkelt skal få hjelp når de kommer til skolehelsetjenesten, fastlege og psykisk helsevern
 • sikre arbeidsplassen som et fortsatt viktig bidrag til god psykisk helse og satse på tiltak for å håndtere negativt stress

3.8 Sterkere rusomsorg

Forebyggende arbeid er viktig for å hindre rusavhengighet. Familien er først og fremst de største rollemodellene når det gjelder ungdoms syn på alkohol- og rusmiddelbruk. Skolene er viktige arenaer for å opplyse om konsekvenser av å ruse seg.

Rusmisbrukere er avhengige at det finnes et bredt spekter av lavterskeltilbud slik at man kommer i kontakt med hjelpeapparatet. Sosiale møteplasser og daglige aktiviteter er vitale for å få livsglede og troen på et bedre liv. Viktigheten av ettervern og oppfølging bør tas på alvor, slik at man forblir rusfri etter behandling.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • at ettervern og oppfølging av rusavhengige skal styrkes når det kommer til bolig-, jobb- og utdanningstilbud
 • at rusavhengige skal få god behandling
 • at rusavhengige skal få tilpasset ulike tjenester som bolig, arbeid og sosiale møteplasser
 • at skolene aktivt skal jobbe med holdningsendringer blant ungdom knyttet til rusbruk
 • ha særlig fokus på tiltak for å forebygge alkoholmisbruk hos eldre og spesielt ensomme eldre

3.9 Frihet fra vold og overgrep

I barnehagene, skolene og i arbeidslivet trenger vi mer kunnskap for å følge opp mistanke om vold og overgrep, også i nære relasjoner. Spesielt med barn og unge. Tiltak rettet mot forebygging og et styrket apparat for å kunne ta imot volds- og overgrepsutsatte er viktige satsningsområder.

Bærum Arbeiderparti vil at familievernkontorene og barnevernet skal få nødvendige ressurser. Bedre rutiner for å styrke barn og foreldres samspill, trygghet og sikkerhet bør prioriteres.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • krisesentre er essensielle og driften må sikres økonomisk
 • at institusjoner som barnehager og skoler utformes på en måte som hindrer overgrep
 • at ungdom i faresonen gis god oppfølging og motiveres til positive aktiviteter, utdanning og arbeid
 • bygge opp under politiets rolle som et synlig og forebyggende organ i lokalmiljøet
 • at ofre får god hjelp og oppfølging, herunder mulighet for fri rettshjelp
 • utvide tilbudet om voldsalarm
 • styrke oppfølgningen etter fylte 18 år av ungdom som er under offentlig omsorg

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om 3.0 Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker