2.0 Arbeid og tilhørighet

Et trygt og ryddig arbeidsliv skal være en del av grunnmuren for et utviklende samfunn og våre helhetlige liv

2.1 Bærum kommune – en god arbeidsgiver

Bærum kommune skal være en trygg og sikker arbeidsgiver med gode arbeidsforhold for sine ansatte. Kommunen skal ha et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og de ansatte, der medbestemmelse og arbeidsmiljøloven er innarbeidet.

Bærum Arbeiderparti ønsker å innføre Oslomodellen ved kjøp av tjenester til kommunen. Dette skal sikre at varer og tjenester kommunen kjøper, går gjennom aktører som er seriøse og ikke driver med sosial dumping.

Vi vil at Bærum kommune skal være en foregangskommune for flere hele, faste stillinger. Dette skaper trygge og forutsigbare jobber og legger til rette for faglig kvalitet og bedre arbeidsmiljø.

Bærum Arbeiderparti mener at kommunen har et særlig ansvar for å ta vare på sine ansatte hvis arbeidsevnen svekkes av ulike årsaker. Reduseres arbeidsevnen, skal man gjennom god tilrettelegging fortsatt kunne være yrkesaktiv.

Vi vil ha en gruppe med fast ansatte vikarer som kan ha vekslende arbeidssted, men forutsigbar inntekt i kommunen. Dette vil resultere i sterkere fagmiljø og redusere bruken av bemanningsbyråer kraftig.

Bærum Arbeiderparti vil at alle kommunens ansatte skal få muligheten til faglig og personlig utvikling.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • at Bærum kommune skal bli en foregangskommune for hele og faste stillinger
 • at Bærum kommune ikke skal konkurranseutsette eller privatisere kommunale tjenester
 • at Bærum kommune ikke skal benytte lovens økte adgang til midlertidig ansettelser
 • styrke kontroll av leverandører for å avdekke ulovlige arbeidsforhold og sosial dumping
 • at Bærum kommune skal være en moderne og inkluderende arbeidsplass
 • bygge opp under Bærum kommune sitt særlige ansvar for å tilrettelegge arbeid
 • gi flere arbeidstakere med hull i CV-en mulighet for arbeid
 • at ansatte i kommunen skal ha en forutsigbar og sikker inntekt de kan leve av
 • at ansatte i kommunen skal ha økonomisk mulighet til å bosette seg i Bærum
 • erstatte bruk av bemanningsbyråer med egen vikarsentral med faste ansatte som dekker fraværet i utvalgte sektorer

2.2 Lærlingplasser

Bærum kommune er en arbeidsplass med mye fagkunnskap hos våre ansatte. Kunnskapen må overføres til nye generasjoner fagarbeidere. En aktiv politikk for å ansette lærlinger i kommunen og det lokale næringslivet sikrer dette.

Bærum Arbeiderparti vil:                                          

 • at Bærum Kommune skal oppfylle KS sin anbefaling om antall ansatte lærlinger med 2 per 1000 innbyggere
 • at Bærum kommune skal gi ungdom bedre mulighet til å bli fagarbeidere
 • at kommunen skal ha flere praksisplasser der ungdom kan følge erfarne ansatte for å inspirere til å fullføre fagutdanning
 • at Bærum kommune skal gi lærlinger og annen ungdom en god start på arbeidslivet

2.3 Senior i arbeidslivet

Det skal være lettere for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeidslivet. Å være i arbeid er viktig både for den enkelte, arbeidslivet og samfunnet som helhet. For å sikre at folk som ønsker det skal klare å stå lengre i jobb trengs et ryddig arbeidsliv.

Gjennom mange år har seniorer opparbeidet seg lang erfaring og kunnskap om sine fagfelt. Kunnskapen står sterkt og er et viktig bidrag til neste generasjon.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • at kommunen skal bruke seniorenes erfaring og kompetanse til å øke fagkunnskapen blant andre ansatte
 • ha en livsfasepolitikk som tar vare på og positivt utfordrer våre ansatte
 • sørge for at også de over 50 år som ufrivillig faller utenfor arbeidslivet, får muligheter til å komme tilbake i jobb
 • sikre god veiledning som letter overgangen til pensjonisttilværelsen
 • sørge for at seniorene får en verdig avslutning på et langt arbeidsliv

2.4 Tilhørighet og integrering

Å komme inn i arbeidslivet er avgjørende for god integrering. Kommunen skal derfor selv og i samarbeid med næringslivet utvikle flere muligheter for flyktninger og innvandrere til å få arbeids- og språktrening så raskt som mulig etter at de bosettes i kommunen. For å kunne bidra positivt i samfunnet må det være tilgang til god og arbeidsrettet språkopplæring i norsk.

Å være flyktning kan være ensomt og krevende. Vi mener det må på legges til rette for møteplasser der du kommer i kontakt med folk, opplever norske kulturelle skikker og kan danne vennskap.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • ha en målrettet og god integreringsprosess fra dag én for alle som har fått opphold
 • forebygge utenforskap og ensomhet gjennom at kommunen i samarbeid med frivilligheten legger til rette for gode møteplasser for flyktninger og resten av innbyggerne i Bærum
 • øke antall tilrettelagte plasser for språk- og arbeidstrening i det ordinære arbeidsliv
 • øke midlene til tilbud for nyankomne gjennom NAV, voksenopplæring og barnevernet
 • styrke språk- og voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere
 • fortsette å bosette nyankomne og enslige mindreårige flytninger etter IMDI`s anbefalinger

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om 2.0 Arbeid og tilhørighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker