1.0 Barn og unge

Trygghet og gode oppvekstvilkår

Bærum skal være en god kommune å vokse opp og være foreldre i. Trygghet for barnefamiliene gir gode oppvekstsvilkår. Bærum Arbeiderparti vil at alle skal oppleve å være inkludert i nærmiljø og fellesskap.

Bærum Arbeiderparti vil ha en raus kommune der alle har anledning til å realisere sine talenter, evner og muligheter. Gjennom en barnehage og skole med høy kvalitet og et meningsfullt fritidstilbud, ønsker vi at foreldre og barn – uansett opprinnelse, trosretning og økonomiske situasjon, med stolthet skal kunne si at Bærum er deres hjemkommune.

1.1 En trygg ungdomstid

Livsglad og optimistisk ungdom gjør Bærum til en bedre kommune å bo i for oss alle! Å satse på ungdommen vår er viktig.

En utrygg ungdomstid kan skyldes foreldrenes økonomiske situasjon. Det som misvisende kalles barnefattigdom, men som egentlig handler om lavinntektsfamilier, bekymrer Bærum Arbeiderparti. Opplevd fattigdom kan gi opplevd utenforskap. Ungdom uten tilhørighet i sunne og gode vennskapsrelasjoner, kan gi grobunn for å søke seg mot destruktive miljøer. Vi vet at noen får en omgangskrets der kriminalitet, rus og ekstremisme dominerer. Forebygging av utenforskap er avgjørende for gode oppvekstsvilkår for all ungdom i Bærum.

1.2 Barnehage

Barnehagen er barnets første skritt utenfor familien. Denne fasen legger grunnlaget for at de lærer å delta i et større fellesskap, etablere vennskap og løse konflikter på en god måte.

Trygge og omsorgsfulle voksne med fagbakgrunn og engasjement, sikrer et godt læringsmiljø og utviklende lek for barna. I en tid med raske endringer, økende økonomiske forskjeller og foreldre under tidspress, er høy kvalitet og god tilgjengelighet på barnehageplasser viktig.

Bærum Arbeiderparti vil at det som en hovedregel skal være kommunen selv, og dernest ideelle aktører, som står for driften av barnehager i Bærum.

Barn har rett på gode rollemodeller av begge kjønn. Vi er i dag langt unna å nå kommunens målsetning om 20% mannlig personale i barnehager. Det må gis midler til prosjekter som gir unge menn muligheten til å prøve barnehageyrket.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • innføre flere årlige barnehageopptak og følge opp med løpende opptak
 • sikre en betydelig økning i fagpersonell i barnehagestaben i offentlige barnehager og sette de samme kravene i anbudsrunder til private
 • innføre søskenmoderasjon for de med barn både i barnehage og SFO
 • innføre makspriser for tilleggstjenester i barnehagene for å unngå ekskluderende aktiviteter
 • synliggjøre tilskuddordningene for lavinntektsfamilier til barnehageplass bedre
 • styrke rekrutteringen av mannlig barnehagepersonell
 • øke tiltak for tidlig innsats i barnehagene
 • videreutvikle videre- og etterutdanningsprogram for ansatte
 • utrede mulighet for kommunal forkjøpsrett av private barnehager som ønskes solgt

1.3 Grunnskolen

Bærum Arbeiderparti vil sikre en god fellesskole som gir muligheter for alle.

Kommunen har ansvaret for grunnskolen, den skal sørge for god læring for barn og ungdom. Vi vil ha en av landets beste grunnskoler med gode læringsmiljø og et sikkerhetsnett for de som faller utenfor.

Bærum Arbeiderpartiet mener at godt ledede skoler, bemannet med gode lærekrefter og støttefunksjoner er viktigere enn skolestørrelse.

Bærum Arbeiderparti ser viktigheten av å oppgradere flere av kommunens skoler, slik at disse fyller kravene til universell utforming. Et skolebygg brukes til mye forskjellig – det er en arbeidsplass, kulturarena, læringsplass, idrettsarena og valglokale. Fysisk utilgjengelige skolebygg, skaper utenforskap.

Bærums innbyggere er mangfoldige. Dette beriker oss og gir spennende, men også utfordrende læringsmiljø. Fellesskap i nabolag og på skole må innrettes slik at alle barn og unge – uansett foreldrenes bakgrunn – kan utvikle seg fritt, åpent og selvstendig. Flerkulturell og flerspråklig bakgrunn skal oppleves som den ressursen det er. Aktiv involvering av foreldre vet vi er viktig.

Vi vil fortsette vår satsning på skolehelsetjenesten. Mange opplever i dag høyt prestasjonspress og psykiske utfordringer er et stadig voksende problem for mange barn og unge. Fremover skal skolehelsetjenesten sikre tidlig innstas mot utenforskap og bidra til å alminneliggjøre livsutfordringer, samtidig som elevene skal få støtte når de opplever problemer. Ryggraden i skolehelsetjenesten skal være helsesykepleiere og miljøterapeuter som er tilstede på skolene, og et aktivt samarbeid med fastlege der det er mistanke om sykdom.

Fagutdannede lærere og tidlig innsats i grunnskolen er en avgjørende faktor for at elevene lærer basiskunnskap som å lese, skrive og regne.

Ansatte i skolemiljøet må følge opp raskt i mobbesaker.

Det er viktig at elevene lærer seg kritisk bruk av internett og sosial medier, og at opplæringen sees i sammenheng med tiltak mot mobbing.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • sikre tilstrekkelig faglig og pedagogisk kompetanse i alle undervisningstimer, samt redusere lærerløse timer
 • sikre at elevene skal få kvalifisert leksehjelp på alle trinn
 • satse på skolehelsetjenesten bestående av både helsesykepleiere og miljøterapeuter som er tilstede på skolene
 • bidra til at flerspråklige elever får tilbud og fagstøtte i tospråklig undervisning
 • øke tiltak for tidlig innsats i grunnskolen
 • innføre ett gratis, sunt måltid i skolen hver dag
 • oppgradere flere av kommunens skolebygg til å møte krav om universell utforming
 • styrke skolebibliotekordningen
 • styrke musikk- og kulturskolen
 • styrke undervisningen om mat, helse, mosjon, rusproblemer og konfliktløsning i grunnskolen
 • styrke kompetansen til lærere i bruk av IKT verktøy i undervisningen
 • sørge for et helhetlig tilbud av tilleggstjenester på Haug skole
 • sette en makspris på egenbetaling til tilleggsaktiviteter i fellesskolen
 • se på mulighetene for å innføre tilbud om sommerskole
 • innføre intensivkurs i praktiske fag etter tentamen i 10. klasse

1.4 Skolefritidsordningen (SFO)

For å motvirke utenforskap og sikre gode oppvekstsvilkår ønsker vi at flere vil benytte seg av SFO tilbudet i Bærum. Søskenmoderasjon er et bidrag til å sikre muligheten for dette.

Bærum Arbeiderparti ønsker gode aktiviteter og strategier for å heve kvaliteten på innholdet i SFO i hele kommunen. Et tiltak er å anerkjenne SFO som en helhetlig del av skolehverdagen og derfor ansette faglig bemanning i hele, faste stillinger.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • innføre søskenmoderasjon for de med barn både i SFO og barnehage
 • heve kvaliteten i SFO gjennom å sikre ansatte med fagkompetanse og tilbud om hele, faste stillinger
 • styrke hjelp til lekselesing i SFO
 • at lavinntektsfamilier skal ha minst like god prisrabatt i SFO som i barnehage

1.5 Fra SFO til Aktivitetsskole

I en stadig mer hektisk hverdag for barnefamilier, ser Bærum Arbeiderparti behov for å tenke langsiktig. Hverdagen for mange i dag består av for liten tid til familie, fritid og sosiale relasjoner. Etter skolen bør våre barn ha tid til idretts- og fritidsaktiviteter, tid til matro og tid til å etablere vennskap. Høyt press på skolearbeid utenfor skoletid har allerede skapt store, varige forskjeller mellom barn som får hjelp til lekser hjemme og dem som ikke får det.

Det er fellesskolens ansvar å sikre gode læringsopplevelser i oppveksten. Derfor ønsker Bærum Arbeiderparti på sikt å gå fra Skolefritidsordning til å innføre Aktivitetsskole.

Aktivitetsskole innebærer en helhetlig skolehverdag med undervisning, ett sunt måltid hver dag, en time fysisk aktivitet med læring og nærhet til naturen, en styrket skolehelsetjeneste, samt veiledning og støtte fra faglig utdannede lærere til å fullføre lekser på skolen. Aktivitetsskole fokuserer på mestring gjennom læring, utvikling av samarbeidsevner og skaper en arena for like muligheter.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • på sikt gå fra skolefritidsordning til Aktivitetsskole

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om 1.0 Barn og unge?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker