Mangfold, inkludering og integrering

Bærum skal være en kommune av mangfold

To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Foto: Øyvind Haug

Bærum skal være en kommune for mangfold hvor alle opplever å være en del av fellesskapet og får tatt i bruk sine ressurser. Da må vi legge til rette for god integrering i alle deler av lokalsamfunnet for innbyggere i alle aldre.  Språk, barnehage, skole, arbeid og fritid er viktige nøkler.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At Bærum kommune skal være en kommune fri for diskriminering.
 • Ha en målrettet og god integreringsprosess fra dag én for alle som har fått opphold
 • Tilby gratis barnehage og SFO for barn av foreldre på kvalifiseringsprogram og under språkopplæring.
 • Gjenåpne åpen barnehage for barn uten fast plass i barnehage.
 • Styrke og synliggjøre ordningen med fritidsstipend. Kommunen skal synliggjøre tilskuddsordningene gjennom skoler og idrettslag, i forbindelse med inndekning av kontingent i idrettslag og støtte til idrettsutstyr.
 • Sørge for bedre samordning mellom ulike ordninger for utlån av idrettsutstyr, utstyrsbodene, som er i Bærum. Ha en ordning som gjør at noen av utstyrsbodene kan holde åpent på kvelder og i skoleferier.
 • Øke tilskuddet til frivillige organisasjoner som arbeider med integrering på tvers av ulike grupper, som for eksempel Fellesverket.
 • Arbeide for trygge og gode tilbud ved fritidsklubbene.
 • Øremerke midler som sikrer at flere barn og unge kan delta i den organiserte idretten.
 • Engasjere idrettslagene i integreringstiltak.
 • Videreføre arbeidet med «Globale Bærum», det vellykkede samarbeidet mellom stat, kommune, næringsliv og frivillighet for å få innvandrere inn i jobb.
 • Arbeide for at personer som står utenfor arbeidslivet og som har språkutfordringer skal få tilbud om kombinert språkopplæring og arbeidspraksis
 • Styrke ordning med startlån for raskere å kunne etablere seg i egen bolig.
 • Bevare parsellhagen «Persillehagen» på Rykkinn og andre lignende lokale inkluderingstiltak i Bærum.
 • Etablere et kontaktforum der kommunen inviterer de ulike innvandrergruppene til innspill om aktuelle integreringstiltak.
 • Arbeide for at flere som kommer til Norge gjennom familiegjenforening skal innlemmes i introduksjonsprogrammet.
 • Være spesielt oppmerksomme på utfordringene ved overgangen fra introduksjonsprogrammet til videregående opplæring og styrke veiledningen med tilbud om språkopplæring og praksis.
 • Prøve ut en fagutdanningsmodell for voksne, inspirert av blant annet Gloppen-modellen. Arbeidet baserer seg på at det gis en intensjonsavtale om læreplass fra første skoledag, så fremt faglige krav er bestått. Arbeidet gjøres i et samarbeid mellom kommunen, fylket, næringslivet, NAV, IMDI, flyktningkontoret og partene i arbeidslivet.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Mangfold, inkludering og integrering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker