Landbruk

Vi ønsker et velfungerende og levende landbruk i kommunen

Bærum Arbeiderparti er en unik kommune med varierte landskap og muligheter for landbruksnæringen. Vi ønsker et velfungerende og levende landbruk i kommunen. Dette er en viktig del av vår kulturarv og vi har potensial for mer lokal matproduksjon og til å bidra med mer kortreist mat.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Lage en jordvernplan for Bærum.
 • Bidra til forutsigbarhet i landbruket.
 • Styrke samarbeidet mellom skole og landbruk, se på prøveprosjekter som lar elever som ønsker det lære om landbruk og gårdsdrift.
 • Sørge for at det etableres tilstrekkelig brede kantsoner med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag for å redusere erosjon.
 • Forhindre landbruksavrenningen av nitrogen og fosforforbindelser til våre elver og bekker.
 • Forhindre jordpartikkelavrenningen som kommer ut i Oslofjorden og som negativt påvirker fjorden og livet der
 • Håndheve driveplikten strengere.
 • Jobbe for at Bærum kommune kjøper mer fra lokale produsenter.
 • Støtte opp om kortreist jordbruk, REKO som virkemiddel for å koble små produsenter og kjøpere sammen, samt jobbe for å koble Bærums storkjøkken med lokale produsenter.
 • Tilrettelegge for et økt og aktivt jordbruk for å styrke selvforsyningsgraden.
 • Jordvernet må styrkes. Ingen nedbygging av dyrket matjord i perioden 2023-2027, med mindre reguleringen eller et tiltak er av vesentlig samfunnsmessig betydning.
 • Alt dyrket og dyrkbart areal som tillates endret skal erstattes med minst like verdifullt nytt opparbeidet dyrkbart areal
 • Utarbeide en plan for kommunens skogeiendommer for å sikrer bærekraftig drift for klima og næring.
 • Styrke rekrutteringen til jordbruket.
 • Bistå med insentiver og tilrettelegge for at flere av kommunens bønder går over til regenerativt landbruk. Det motsatte av å utarme jorden.
 • Jobbe for mer allsidig dyrkning.
 • Satse på organisk gjødsel.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Landbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker