Kultur

Kultur, bibliotek og livssyn

Bærum Arbeiderparti vil gi muligheten til å oppleve god kultur uansett alder. Kultur skaper møteplasser, glede og samhold. Bærum kommune skal fortsette å satse på et mangfoldig kulturliv gjennom den profesjonelle kunsten og mer enn 130 frivillige kulturorganisasjoner.

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • At kommunen formaliserer samarbeidet med Bærum kulturråd, spesielt om kartlegging og prioritering av behovet for kulturinvesteringer.
 • At søkbare midler til kulturprosjekter skal harmoniseres og økes
 • Kulturaktørene skal ha rammebetingelser som de kan leve av.
 • Styrke kulturtilbudet for de eldre blant annet gjennom ”Den kulturelle spaserstokken” og seniorsentre.
 • Bærum kulturråd skal bli høringsinstans ved rehabilitering og bygging av skoler, slik at blant annet akustiske forhold blir ivaretatt
 • Etablere aktivitetskort i Bærum, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, for å gjøre kultur mer tilgjengelig for flere unge.
 • Styrke informasjonen om aktiviteter rettet mot ungdom i kommunen for å gjøre det lettere for ungdom å bli med på lavterskel aktiviteter.
 • At Bærum kommune skal bidra til årlig PRIDE-markering i Bærum.

Bibliotek

Bibliotekene og skal være en garantist for fri adgang til kunnskap, informasjon og mulighet til å følge med i den digitale utviklingen. Bærum Arbeiderparti vil sikre utviklingen av bibliotekene som lokale møteplasser og kulturarenaer.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Satse på og videreutvikle bibliotekene også for fremtidens digitale tjenester, og opprettholde en filialstruktur som gjør biblioteker lett tilgjengelig i alle lokalmiljøer i Bærum.
 • Sikre utviklingen av bibliotekene som lokale møteplasser.
 • For frivillige organisasjoner skal det være gratis å låne rom på biblioteket.
 • Styrke bibliotekenes rolle som kulturarenaer.

Møte mellom skole og kultur

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Styrke den kulturelle skolesekken.
 • Jobbe for at skolene bedre skal kunne utnytte kunnskapen til de frivillige organisasjonene i lokalområdet.
 • At tilbudet i kulturskolen skal styrkes.
 • Jobbe for en kulturskole i stadig utvikling – med faste, gode øvingslokaler og et tilbud som kan inkludere alle barn.
 • At Kulturskolen skal jobbe i tettere samarbeid med skolen.
 • Etablere en avdeling av Kulturskolen på Fornebu, i tillegg til den i Sandvika.

Bærum - et livssynsåpent samfunn

Religion og livssyn bygger egne felleskap, gir tilhørighet, glede og trøst. Kirkene i Bærum er viktige samlingspunkter for innbyggerne, et sted å møtes i vanskelige stunder, ha samtalegrupper og aktivitetstilbud for personer i alle aldere uavhengig av tro. Bærum Arbeiderparti vil legge til rette for en trosrik kommune der alle er velkomne og der levende livssynssamfunn møtes og støtter hverandre.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Sikre barns medvirkning og selvbestemmelse i spørsmål om tro og livssyn, gjennom å sørge for at blant annet Bærum Tro- og livssynsforum får besøke skoler for å snakke om livssyn.
 • Samarbeide med kirkene og flere trossamfunn for at deres bygningsmasser kan komme flere i lokalsamfunnet til gode.
 • Iverksette tiltak, i samarbeid med de Islamske miljøene i Bærum, for at det skal føles trygt å gå i moskeene i Bærum
 • Fortsette å støtte Kirkelig fellesråd sitt lavterskel samtaletilbud 13-20
 • Bidra til at Bærums steinkirker, Tanum og Haslum, er i god stand til 1000-årsmarkeringen for slaget på Stiklestad
 • Involvere livssynsorganisasjonene i byutviklingsplaner.

Kunst, scene og museer

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Satse på gatekunst og temporære uttrykk, gjennom blant annet å etablere en gatekunstportal, hvor gatekunstnere og eiere av store vegger kan komme i kontakt med hverandre.
 • At mer kunst skal være tilgjengelig i det offentlige rom.
 • Satse på de profesjonelle kunst og kulturarenaene, slik at kunstmiljøene blir bærekraftige og konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt
 • Sikre Henie Onstad kunstsenter som en unik kunstdestinasjon og se området med Høvikodden i sammenheng med byutviklingen av Sandvika.  
 • Bygge flere kulturscener med publikumsseter
 • Restaurere eksisterende utescener i hele Bærum.
 • Innføre gratis inngang for barn under 18 år på Bærum kommunes muséer i skoleferiene
 • Støtte museer og muséutviklingen i Bærum.
 • Utvikle samarbeidet mellom museene i Bærum.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Kultur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker