Klima, miljø og natur

Vi må handle, og det må vi gjøre nå.

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Klima, miljø og natur skal være fundamentet og rammen for alle områder der vi utvikler politikk. Bærum Arbeiderparti vil at Bærum skal være en foregangskommune i klima- og miljøarbeidet. Vi må tenke bærekraft i alt vi Bæringer gjør i og utenfor kommunen.

Vi må samarbeide for å ta flere grønne valg i hverdagen. Både kommunen og næringslivet må gjøre det enklere for alle som bor her å ta gode miljøvalg. Vi må også raskt stanse tapet av verdifull natur og artsmangfold. Dette er vår tids største utfordringer. Vi er den siste generasjonen som har reell mulighet til å begrense skadeomfanget: Vi må handle, og vi må handle nå.

Klima og miljø

Bærum Arbeiderparti vil: 

 • Styrke innsatsen for å nå Bærum kommunes klimamål på minst 65% reduksjon i utslipp, for eksempel ved å styrke kommunens klimafond.
 • At klima og miljø skal vektes minst 30% som en faktor i kommunale anbudsrunder.
 • Stille krav om null-utslipp i alle kommunale prosjekter fra 2027
 • Utvikle kommunens klimabudsjett for både direkte og indirekte utslipp, spesielt ved bedre estimering av utslipp og virkninger av tiltak.
 • Stille krav om utslippsfrie byggeplasser innen 2030.
 • At Bærum har en utslippsfri kommunal bilpark innen 2028.
 • Sikre en parkeringsstrategi som har et sosialt fokus, men som bidrar til å kutte utslipp.
 • Installere solceller og varmepumper på alle kommunale bygg der det er hensiktsmessig.
 • Prioritere vedlikehold og oppussing av eksisterende bygg fremfor nybygg.
 • Energieffektivisere kommunale bygninger slik at energiforbruket reduseres.
 • Samarbeide med staten og andre kommuner for å sikre rask og nødvendig reduksjon av utslipp fra vare- og tungtransport, deriblant økonomiske insentiver.
 • Inngå samarbeid med lokalt næringsliv for å sikre nullutslipp-lastebiler.
 • Sammen med andre omkringliggende kommuner rundt Oslo; sikre at det finnes tilstrekkelig med lade- og påfyllsmuligheter (hydrogen) for vare- tungtransport.
 • Ha bedre kontroll på oppskyting av fyrverkeri. Dette bør foregå på forhåndsgodkjente steder for 701 oppskyting slik at vi begrenser forsøpling, skader og bevarer hensynet til dyr.

Sirkulærøkonomi og avfallshåndtering

Bærum Arbeiderparti vil: 

 • Styrke arbeidet med sirkulærøkonomi. Vi vil stoppe veksten av avfall og legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge. Det som i dag blir avfall, kan bli råmateriale på nytt.
 • Tilrettelegge for gjenbruk, deling og ombruk.
 • Øke målsetting for reduksjon av matsvinn ved offentlige institusjoner til 60% innen utgangen av 2027
 • At kommunen skal jobbe for å redusere matsvinn per innbygger sammen med relevante aktører i samfunnet.
 • Ha midlertidig bearbeiding og deponering av steinmasser på Avtjerna.
 • At Bærum kommune skal avslutte snødeponering på Bjerkejordet og finne nytt miljøvennlig deponiområde som også ligger nærmere der hvor snøen hentes fra.
 • Jobbe for innsamling av naturlige juletrær flere steder i kommunen
 • Sørge for at velforeningene fortsatt kan ordne med gratis levering av kvist på Isi før 17. mai.
 • Videreutvikle «ISI på hjul» som et lokalt tilbud for å bli kvitt løv og hageavfall.

Naturvern

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for vern av kommunens områder med store naturverdier, herunder Lysakervassdraget, Løkkeåsen, Engervannet og Tanumplatået i sin helhet
 • Føre et arealregnskap i Bærum som gir oversikt over opprettelse og nedbygging av ulikt type areal
 • Sørge for at det etableres og vedlikeholdes kantsoner langs kommunens elver og bekker der det er mulig
 • Gjennomføre en kartlegging av naturmangfoldet og sjeldne arter i Bærum, og deretter legge frem en tiltaksplan for å bidra til at dette bevares
 • Styrke naturmangfoldet og sikre leveområder for rødlistede arter.
 • Ta vare på «hundremeterskogene» og andre lokale grøntområder.
 • Arbeide for mindre lysforurensning
 • Arbeide for å bevare markagrensen.

Fjord og kyst

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Sikre en ferdigstilt sammenhengende kyststi før kommunestyreperiodens slutt.
 • Jobbe for å fjerne ulovlige tiltak i strandsonen.
 • Styrke arbeidet med separering av vann- og avløpsnettet for å redusere utslipp til fjord og vann.
 • Gå sammen med omkringliggende kommuner for å styrke arbeidet med å få en renere og mer fiskerik Oslofjord.
 • Unngå høstpløying for å hindre jorderosjon til vann og Oslofjorden
 • Montere badestiger flere steder
 • Renere og mer fiskerik Oslofjorden skal være et satsingsområde

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Klima, miljø og natur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker