Idrett

Bærum Arbeiderparti skal mer enn å bare heie på idretten!

Idretten er en del av det utvidede kulturbegrepet og er en viktig arena for fritid og integrering. Bærum Arbeiderparti ønsker en idrettspolitikk for alle, ikke kun for de få. Alle skal føle på at idrettstilbudet i Bærum er tilgjengelig for dem. Derfor ønsker vi flere tiltak og lavterskeltilbud innenfor fysisk aktivitet for barn, unge og eldre.

Breddeidretten skal nå bredt. Det å holde seg i aktivitet er viktig i alle livsfaser, og kommunen må jobbe for at det er enklest mulig både å organisere treninger og at det skal være plass til alle. Ikke alle kan bli verdensmestere, men alle kan slå personlige rekorder. Kommunen må ha et tilbud som når både de som ønsker å konkurrere i toppen og de som ikke gjør det.  

Fritidsstipend

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Styrke og synliggjøre ordningen med fritidsstipend. Kommunen skal synliggjøre tilskuddsordningene gjennom skoler og idrettslag, i forbindelse med inndekning av kontingent i idrettslag og støtte til idrettsutstyr
 • Sørge for at idrettsklubber som får medlemmer som bruker fritidsstipend følges opp på en helhetlig måte, slik at de får mest mulig ut av tilbudet.
 • Kommunen må ha en årlig utregning over hvor mange familier fritidsstipendet skal være aktuelt for, og justere tilbudet etter dette.

Organisert idrett:

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At idretten skal være en inkluderingsarena, og derfor må vi engasjere idrettslagene i integrerings- og inkluderingstiltak. Alle skal føle seg hjemme i Bærumsidretten
 • Støtte idrettsklubber som ønsker å starte organisert felleskjøring til trening.
 • Jobbe for at ergoterapeuter kan fortsette å være gode formidlere om den organiserte paraidretten til sine brukere.
 • Legg til rette for at ikke-motorisert vannsport kan drive trygt på fjorden og i skjærgården.
 • Jobbe for flere tilbud til ungdom og voksene som ønsker å drive med idrett, men som ikke ønsker å satse eller å konkurrere.
 • Se på muligheter for å se mer sammenheng mellom trening for barn og voksne, slik at voksne kan ha et treningstilbud, samtidig som barna trener.
 • At framtidige idrettsanlegg også skal driftes av klubbene, slik det er i dag etter «bærumsmodellen» innen idrett.

Idrettsanlegg

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Etablere en plan for å håndtere vedlikeholds- og oppdateringsbehov i idrettsanleggene. Det å se på energieffektivitet er en viktig del av dette arbeidet. Planen må inkludere hvordan man kan gjøre anleggene universelt utformet.
 • Etablere en langsiktig arealplan for idrett. Dette innebærer å sikre forsvarlig dekning av idrettsanlegg i de mest tettbebygde områdene
 • Sette tydeligere krav om hall- og anleggsdekning som en del av utbyggingsprosjekter
 • Svømmehalldekningen i kommunen må bli vurdert som helhet. Det må også vurderes hvilke energibesparende tiltak som kan gjøres for svømmehallene.
 • Opprettholde Berger svømmehall som et folkebad.
 • Stille seg positive til videre utredning og vurdering av en enkel og nøktern bandyhall i Bærum idrettspark.
 • Vurdere kommunale lånegarantier til utvalgte større anlegg og støtte forskuttering av spillemidler og momskompensasjon.
 • Støtte alpinanlegg i kommunen.
 • Aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør prioriteres ved fordeling av halltid.
 • Kommunen må fortsette å se etter alternativer til gummigranulat på kunstgressbaner. Bærum kommune bør stille baner til disposisjon for å teste alternativer.
 • Jobbe for gode kollektivmuligheter til idrettsanleggene.

Utleie av utstyr

Bærum Arbeiderparti vil: 

 • Sørge for bedre samordning mellom ulike ordninger for utlån av idrettsutstyr, utstyrsbodene, som er i Bærum. Ha en ordning som gjør at noen av utstyrsbodene kan holde åpent på kvelder og i skoleferier
 • Arbeide for at utstyrsbodene kan kjøpe inn aktivitetsutstyr til mennesker med nedsatt funksjonsevne, for å kunne gi flere muligheten til å drive paraidrett.

Egenorganisert idrett og aktivitet

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Ta vare på parker og løkker i Bærum
 • Sette opp flere treningsapparater, som for eksempel Tufteparker, både i marka og nærmere der folk bor
 • Arbeide for å få etablert en digital reserveringsmodell for haller, slik at egenorganiserte grupper enklere kan se hvor det er ledige haller for trening. Vi vil videreutvikle ordningen med tilgang til lokaler gjennom elektroniske nøkler.
 • De faste halltidene til organiserte idrettslag bør fordeles tidligere enn i dag, slik at flere aktører har mulighet til å planlegge sine aktiviteter.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Idrett?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker