Helse og omsorg

Bærum Arbeiderparti står for gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Bærum Arbeiderparti står for gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester gjennom hele livet. Vi trenger samarbeid innad i kommunen og mellom hjelpeapparatet og spesialisthelsetjenestene. Kommunen skal sikre at tjenesten skaper en trygg ramme for livet. Da må det være riktig kompetanse og nok kapasitet på tjenestestedene.

Velferdsteknologi 

Den teknologiske utviklingen fører til en enklere hverdag for de fleste. Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal tilrettelegge for bruk av digitale hjelpemidler i tjenestene. Helse- og omsorgstjenestene er kanskje det området der vi kommer til å se størst endring i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil at innbyggerne og kommunens ansatte skal være med å utforme sin nye digitale hverdag og prioritere hva vi skal sette først og hvordan vi skal høste erfaring.  

Vi ønsker mer og ikke mindre mellommenneskelig kontakt, selv om mye kommer til å foregå digitalt. Arbeiderpartiet vil sikre gode velferdstjenester til dem som ikke behersker den nye teknologien.

Bærum arbeiderparti vil: 

 • Styrke satsingen på trygghetsteknologi for hjemmeboende eldre.
 • At kommunens trygghetspakke skal ha en rimelig pris, og jobbe for at flere benytter seg av tilbudet
 • I samarbeid med pasienter og ansatte styrke satsingen på digital oppfølging i hjemmet som supplement til hjemmebesøk.
 • At brukerne skal ha rask tilgang til tekniske hjelpemidler og veiledning i bruken av dem for å gjøre hverdagen enklere.
 • Tilby digitale kurs og trening gjennom seniorsentrene.
 • Legge til rette for at unge kan bistå eldre i digital trening.

God eldreomsorg

Vi lever stadig lenger. Mange eldre deltar i samfunnslivet på lik linje med yngre generasjoner og har glede av de generelle aktivitetsmulighetene i samfunnet.

Omsorgstilbudene må ha en grunnleggende god kvalitet og være tilpasset egne behov. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig, samtidig som noen vil trenge omsorgsbolig en periode. Det er viktig at det er en sykehjemsplass tilgjengelig når hjem eller omsorgsbolig ikke er et tilstrekkelig godt tilbud.  

Institusjonstilbudet må organiseres slik at mentalt friske sykehjemsbeboere får gode bomiljø sammen med likesinnede. Unge pleietrengende må få individuell vurdering av hva som er et godt botilbud for dem.

Vi vil innføre en tillitsmodell for omsorgstjenestene i Bærum for å styrke kvaliteten i tjenestene. «Hva er viktig for deg?» skal være ledestjernen for helse- og omsorgsarbeidet i tillitsmodellen. Du skal kunne bestemme mer over hvilken hjelp du trenger og fagfolk skal få mer tid og tillit til å fatte de riktige beslutningene sammen med deg.  

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Innføre tillitsmodellen i helse og omsorgssektoren som:
 • o Gir helsepersonell tillit til å kunne medvirke til pasientens beste og bedre samarbeidet på tvers av helsesektoren.
 • o Gir lokale tjenesteledere, sykepleiere, helsefagarbeidere og øvrige ansatte mer tid og tillit til å anvende sin fagkompetanse til det beste for beboere på sykehjem og i hjemmetjenesten.
 • o Etablerer tverrfaglige team for å følge opp kvaliteten i omsorgstjenesten og fokusere på tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og ansatte om hvordan tjenesten fungerer.
 • o Kutte unødvendig rapportering og sikre at pasientenes behov skal styre tiden de får hjelp, ikke stoppeklokken
 • Heve kvaliteten i eldreomsorgen gjennom økt fagbemanning.
 • At eldreomsorgen fortrinnsvis skal drives i kommunal regi.
 • At kommunen tilbyr kartleggingssamtaler med de eldre før fylte 75 år.
 • At kommunen styrker det brannforebyggende arbeidet for hjemmeboende eldre.
 • At behovet for antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger skal oppfylles.
 • Ansette avansert kliniske allmennsykepleier (AKS) i alle hjemmetjenestedistrikt og sykehjem for å styrke kartlegging og vurdering av alvorlig syke, veilede annet personell og være et bindeledd mot fastlegene.
 • Styrke avlastningstilbud for pårørende med store omsorgsoppgaver.
 • Styrke dagsentrene med fysioterapeuter, ernæringsfysiolog og miljøterapeuter.
 • Legge til rette for gode generasjonsmøter i sykehjem ved å styrke samarbeid med barnehager og skoler
 • Arbeide for at eldre og deres pårørende fra ulike kulturer skal være trygge på at integritet, verdighet og individuelle behov blir ivaretatt.
 • Sikre aktivitet for beboere på sykehjem ved å ansette miljøterapeuter og aktivitører.
 • Styrke kvaliteten i eldreomsorgen i samarbeid med frivilligheten og ideelle stiftelser, som «Livsglede for eldre».
 • Styrke lavterskeltjenester for mennesker med demens, blant annet gjennom å styrke dagaktiviteter, samt øke bruken av koordinatorer, demensrådgivere og demensteam.
 • Vil jobbe for en demensomsorg som møter brukernes behov og sikrer demente god omsorg og et sosialt felleskap. det er viktig at Carpe Diem demenslandsby fungerer slik stedet var planlagt. Målsettingen må være at beboerne får bo sammen med dem de kan utvikle gode sosiale fellesskap med.
 • Styrke omsorgstilbudet ved livets slutt og bedre tilbudet om palliativ omsorg og medisinsk hjelp, også for de som ønsker å dø hjemme.
 • Sikre Hospice Stabekk.
 • Legge til rette for godt samarbeid med frivillige og ideelle aktører i eldreomsorgen herunder besøksvenner med dyr
 • Sikre et eget pårørendesenter i Bærum for kurs, veiledning og informasjon.
 • Jobbe for et døgnåpent apotek i kommunen.

Rekruttere og beholde helsepersonell

Det er et stort problem at kommunen over tid ikke greier å løse de store bemanningsutfordringene innen pleie og omsorg. Vi må satse og ta grep nå for at flere skal ville jobbe i kommunen vår lenge.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Styrke grunnbemanningen på tjenestestedene for å sikre høyt arbeidsnærvær.
 • At hele og faste stillinger er hovedregelen ved ansettelser for å sikre kontinuitet, kvalitet og fag- og arbeidsmiljø.
 • Ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold med nabokommuner og helseforetakene.
 • Ha en handlingsplan for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunen
 • Legge til rette for bedre nærledelse i tjenestene og redusere antallet hver leder har direkte personalansvar for betydelig
 • Erstatte bruk av bemanningsbyråer med egen kommunal vikarsentral med faste ansatte som dekker fraværet i sektoren
 • Legge til rette for at helsefagstudenter kan være ferievikarer
 • Sikre ekstra innsats med norskopplæring for ansatte som har behov for det
 • Legge til rette for kompetanseheving og livslang læring for de ansatte.
 • Ha sterkere kommunal innsats i den kliniske utdanningen av helse- og velferdspersonell i universitets- og høyskole-sektoren i studentundervisning, spesialist- og etterutdanning.
 • Øke antall praksisplasser for studenter og honorere studentveiledning.
 • Bidra til utdanningsprogram i helsefag for ufaglærte i samarbeid med Akershus fylkeskommune
 • At ansatte seniorer kan være mentorer for helsepersonell under utdanning på alle utdanningsnivå
 • Sikre hensiktsmessig oppgavedeling mellom faggrupper slik at alle får brukt sin kompetanse og de 443 samlede ressursene blir best utnyttet for pasienter og brukere.

Bærum kommunes Helsehus

Kommunen får stadig større ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. For at Bærum kommune skal sikre gode tjenester i fremtiden må kommunen tiltrekke seg dyktige fagpersoner, bygge på sterke fagmiljøer og drive kunnskaps- og kvalitetsutvikling. Vi vil at Bærum kommune skal gå foran i dette arbeidet.

Derfor vil Bærum Arbeiderparti etablere Bærum kommunes Helsehus. Tjenestene som Helsehuset skal inneholde velges ut på bakgrunn av kommunens behov. Helsehuset skal være en drivkraft i å løfte kvaliteten i alle helse- og omsorgstjenester i Bærum.  

Vi vet at stimulerende fagmiljø virker som trekkplaster på engasjert helsepersonell. Ved å kombinere pasientbehandling, utdanning, kvalitetsutvikling, brukeropplæring og -medvirkning samt forskning som likeverdige oppgaver får vi en vinn-vinn situasjon. Samtidig som Bærums innbyggere får glede av bedre tjenester vil også flere fagfolk ønske å jobbe i kommunen.

Bærum kommunes Helsehus skal ha følgende kjerneoppgaver tett knyttet til pasientrettet arbeid: 

1) Praksis for studenter som er under utdanning eller i etter- og videreutdanning innen helsefagene.2) Kvalitetsutvikling i tjenestene.3) Forskning innen kommunale helse- og omsorgstjenester.4) Brukeropplæring og brukermedvirkning.  

Alle funksjonene er likeverdige. På alle områdene skal det være egenaktivitet, men Helsehuset skal også fungere som kompetanse og ressurssenter for resten av tjenestene i kommunen. Det må inngås samarbeid med universitet, høyskoler og fylkeskommune. Videre kan det også inngås samarbeid med andre kommuner og helseforetak for å få til dette nødvendige løftet.

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Styrke kommunens forskningsinnsats, pasientopplæring, brukermedvirkning og -opplæring og kvalitetsforbedringsarbeid innen helse og omsorg.
 • Vurdere samlokalisering av kommunale tjenestetilbud for å oppnå bedre tverrfaglig samarbeid og sikre store nok miljø til å ta ut utdannings-, kvalitetsforbedrings- og forskningspotensialet.
 • Søke samarbeid med Vestre Viken helseforetak, universitet og høgskoler om disse oppgavene for å gjøre kommunen til en mer attraktiv arbeidsgiver
 • Utvikle systemer for oppfølgingen av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.
 • Jevnlig publisere tilstandsrapporter om kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.
 • Etablere et system og en kultur, sammen med de ansatte, for kontinuerlig å forbedre kvaliteten i tjenestene på det enkelte tjenestested.

Legetjenester

Fastlegene trenger mer tid til pasientene. Fastlegeordningen må gi legene en akseptabel arbeidstid og innbyggerne tilgjengelige legetjenester. Vi skal gjenreise fastlegeordningen.

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Videreutvikle legetjenestene i kommunen i samarbeid med de tillitsvalgte, brukerne og samarbeidspartnerne til fastlegene.
 • Ha flere fast ansatte fastleger.
 • Styrke eksisterende legevakt på Bærum sykehus fremfor å spre ressursene på flere
 • Bedre samarbeidet mellom legevakt og fastleger om pasienter som oppsøker legevakten for helseproblemer som ikke er akutte.
 • Ha flere hele faste stillinger for leger og øvrig helsepersonell på legevakten.
 • Utrede behovet for mer plass og flere ansatte på legevakten
 • Jobbe for en bedre køordning på legevakten.

Habilitering og rehabilitering

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Sikre utviklingen av tilbudet i hverdagsrehabilitering
 • Arbeide for et godt rehabiliteringstilbud i kommunal regi
 • Styrke samarbeidet om rehabiliteringstjenester med rehabiliteringsinstitusjonene i kommunen.
 • Utrede behovet for bassengtrening i varmt vann og øke kapasiteten om nødvendig
 • At mennesker med funksjonsnedsettelser skal gis individuelle rehabiliteringstilbud.

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten drives av fylkeskommunen. Bærum kommune må samarbeide med Akershus fylkeskommune om å utvide fri alminnelig tannhelsetjeneste for nye grupper og sørge for at de som har rett til fri tannbehandling, faktisk får det.

Bærum Arbeiderparti vil: 

 • Arbeide for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle

Bærum sykehus

Arbeiderpartiet står for jevnere fordeling av spesialfunksjoner mellom sykehusene i Bærum og Drammen til alle som bor i Vestre Viken. Det skal være et bredt poliklinisk tilbud ved Bærum sykehus. Bygging av nytt sykehus i Drammen må ikke gå ut over kvaliteten på driften av Bærum sykehus.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At Bærum sykehus skal være et moderne sykehus med akuttilbud og med et bredt tjenestetilbud av høy kvalitet.
 • Jobbe for at fødende ved Bærum sykehus tilbys opptil 3 liggedøgn etter fødsel.

Psykisk helse

Motgang, oppturer, sorg, nedturer og festdager – det er livets gang. De aller fleste psykiske utfordringer løses sammen med venner, familie, lærer eller gode kolleger - uten at helsetjenestene er involvert. Derfor burde alle ha noen å kunne snakke med.

Kommunen og frivilligheten har til sammen mange gode tilbud med lav terskel som skal hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer i alle aldre. Forebyggende arbeid er det viktigste, men noen ganger trenger man mer og profesjonell hjelp for å komme seg gjennom psykisk uhelse. Vi må øke kapasiteten i tjenestene og sikre at vi øker tilgjengeligheten på disse tjenestene.  

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At psykisk helsehjelp skal være lett og raskt tilgjengelig for alle på kommunenivå uten henvisning.
 • Videreutvikle tilbudet Rask psykisk helsehjelp – et etablert kommunalt lavterskel tilbud uten behov for henvisning.
 • At barn og unge raskt og enkelt skal få hjelp når de henvender seg til skolehelsetjenesten, fastlege, helsestasjon for unge og innen psykiske helsetjenester
 • Ha flere tilpassede tiltak rettet mot spesielt utsatte grupper for å forebygge ensomhet og isolasjon
 • Styrke legevaktens tilbud til mennesker med akutte psykiske helseproblemer.
 • Styrke arbeidet med gode møteplasser i lokalmiljøene, fritidsklubber for uorganisert ungdom og seniorsentre
 • Styrke helsetilbud for unge menn
 • Styrke selvmordsforebyggende arbeid
 • Bevare tilbudet om selvinnleggelse i kommunale døgnåpne lavterskeltilbud.
 • Ha fast koordinator for mennesker med langvarige og sammensatte behov
 • At pårørende kan inkluderes i sterkere grad i oppfølgingen når pasienten åpner for det.
 • Sikre arbeidsplassen som et fortsatt viktig bidrag til god psykisk helse og satse på tiltak for å håndtere negativt stress.
 • Ansette erfaringskonsulenter i psykiske helsetjenester.
 • Styrke eksisterende lavterskeltilbud innen psykisk helse i rusomsorgen
 • Jobbe for å beholde tilbudet for tung- og langtidspsykiatrisk behandling på Blakstad
 • Styrke rådgivende enhet og oppsøkende tjenester innen psykiske helsehjelp, herunder de viktige FACT-teamene med spesialkompetanse for å hjelpe de med alvorlig psykiske lidelser og eventuelt rusmiddelproblemer.
 • Sikre dagaktivitetstilbudet for de med psykiske helseutfordringer, slik som Bjørnegård aktivitetshus, Fontenehuset, Frelsesarmeen og Villa Walle.

Rus og rusavhengighet

Forebyggende arbeid er viktig for å hindre rusavhengighet. Familie og omgangskrets er de viktigste rollemodellene når det gjelder syn på bruk av alkohol og andre rusmidler. Skolene er viktige arenaer for å opplyse om konsekvenser av å ruse seg og forebygge rusbruk. Det er viktig at arbeidet starter i tidlig alder, og at alle tiltak, læring og informasjon om rusmidler skal være balansert og basert på kunnskap og god forskning.

Totalkonsumet av alkohol og rusmidler må ned. Vi må støtte de som ikke ønsker å ruse seg og hjelpe – ikke straffe de som er i ferd med å få eller har rusavhengighet.  

Rusavhengige må lett kunne komme i kontakt med hjelpeapparatet og hjelpen må være godt koordinert. Sosiale møteplasser og daglige aktiviteter er vitale for å få livsglede og troen på et bedre liv. Viktigheten av ettervern og oppfølging må styrkes slik at man forblir rusfri etter behandling. Bolig, arbeid og rusfritt sosialt miljø er viktige forutsetninger kommunen kan bidra med.

 Bærum Arbeiderparti vil følge opp regjeringen Støres arbeid med rusreform og treffe tiltak i tråd med denne som vi mener er bra for den lokale ruspolitikken.

 Konsekvensene av rusreformen for bl.a. skolegang og arbeidsliv og hjelpebehov må følges nøye med følgeforskning. Likeså utviklingen av tilgang på rusmidler i samfunnet. Det er viktig at en eventuell avkriminalisering av brukerdoser av narkotika ikke blir et frislipp for salg av narkotika og fører til større problemer for flere enn det er intensjonen å løse.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Følge opp regjeringen Støres rusreform der helsehjelp er det bærende prinsipp
 • Styrke bevilgningene til kommunens rusforebyggende arbeid og oppfølging av rusavhengige.
 • At ettervern og oppfølging av rusavhengige skal styrkes når det kommer til bolig-, jobb- og utdanningstilbud.
 • At rusavhengige skal få god og koordinert behandling, oppfølging og ettervern.
 • Ha fast koordinator for mennesker med langvarige og sammensatte behov.
 • At skolene aktivt skal jobbe med balansert og forskningsbasert opplysning om farene ved rusmiddelbruk overfor elvene og deres foresatte. Fokuset skal ikke være skremming, men dialog og tillit.
 • Ha særlig fokus på tiltak for å forebygge alkoholmisbruk hos eldre, som ofte er mer sårbare
 •  Ha godt tilbud for akutte problemer innenfor rus og psykiatri.
 • At barn og unge i familier med rusproblematikk følges opp tett.
 • At det opprettes en veiledningstjeneste for foresatte om rusproblematikk.
 • Sikre samarbeidet med politi, skole og frivillighet om opplysnings- og forebyggingsarbeidet mot rusavhengighet
 • Videreføre arbeidet i Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT).
 • Sikre tilstrekkelig tilbud om soveplasser for bostedsløse, slik som på natthjemmet på Kolsås.
 • Styrke rådgivende enhet og oppsøkende tjenester innen rus.

Frihet fra vold og overgrep

Vold og overgrep er utbredt i alle deler av samfunnet. Innbyggernes opplevelse av god livskvalitet – bolig, arbeid, inntekt å leve av, barnehage, skole, fritidstilbud – er alle avgjørende bidrag i forebyggingen av vold og overgrep. 

Seksuelle overgrep på nettet er en stigende utfordring. Grunnleggende holdningsendringer og grensesetting er viktig forebyggende arbeid, spesielt gjennom skolen.

Vold og overgrep, psykisk og fysisk, mot eldre er et alvorlig samfunnsproblem. Voldsutsatt eldre kontakter i liten grad tjenesteapparatet for hjelp og dette blir et usynlig samfunnsproblem.  

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Sørge for velfungerende krisesentre.
 • At institusjoner som barnehager og skoler utformes på en måte som hindrer overgrep.
 • At ungdom i faresonen gis god oppfølging og motiveres til positive aktiviteter, utdanning og arbeid.
 • Bygge opp under politiets rolle som et synlig og forebyggende organ i lokalmiljøet
 • At ofre får god hjelp og oppfølging, herunder mulighet for fri rettshjelp.
 • Utvide tilbudet om voldsalarm og omvendt voldsalarm.
 • Styrke politiets arbeid mot nettovergripere og hatkriminelle.
 • Ha mer undervisning i konflikthåndtering og voldsforebygging i skolen.
 • Styrke opplysningsarbeidet om hvordan man kan beskytte seg mot vold og overgrep på nettet.
 • At familievernkontorene og barnevernet skal få nødvendige ressurser
 • Styrke oppfølgningen av unge voksne etter fylte 18, som tidligere har vært under offentlig omsorg
 • Styrke kompetansen blant kommunens ansatte for å tidlig avdekke vold og overgrep.
 • Kartlegge omfanget av vold og overgrep mot eldre i Bærum, og sette inn tiltak i tjenesteapparatet for å oppdage, kjenner igjen og reagerer på vold og overgrep.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker