Folkehelse

God helse skapes der folk lever, bor og arbeider

God helse skapes der folk lever, bor og arbeider. Folkehelsearbeidet i kommunen krever en felles innsats for å forebygge sykdommer, fremme livskvalitet og utjevne sosiale forskjeller mellom folk. God folkehelse kan også sikre at flere står i arbeid lengre og forebygge ensomhet og isolasjon.

Sosial ulikhet i barneårene kan forplante seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet. Barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier får ikke samme mulighet som sine jevnaldrende. Ifølge Ungdataundersøkelsen 2022 mangler 4.000 unge i Bærum en fortrolig venn. Det kan gi grunnlag for mye rotløshet og psykisk uhelse. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med.

Bærum Arbeiderparti bygger sin folkehelsepolitikk på FNs bærekraftsmål.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for å løfte familier ut av vedvarende lavinntekt.
 • Gjøre det lettere for folk å ta gode valg for egen helse.
 • Fortsette det rusmiddel– og tobakksforebyggende arbeidet.
 • Legge til rette for godt smittevernarbeid og høy vaksinedekning.
 • Bruke Folkehelseinstituttets folkehelseprofil, Ungdata og annet kunnskapsgrunnlag aktivt i arbeidet for å forbedre innbyggernes livskvalitet.
 • Samle kreftene for å styrke forhold og kvaliteter i barnehage, skole, nærmiljø, fritid og kulturliv
 • Lage gode arenaer med innbyggere, frivillighet og næringsliv for å utvikle folkehelsearbeidet lokalt.
 • Legge til rette for møteplasser inne og ute i steds- og byutvikling.
 • Sette ut flere benker langs turveiene og i grøntområdene.
 • Forebygge fallulykker – særlig blant eldre.
 • Jobbe for og legge til rette for at flest mulig opplever aktivitet, får knytte nære bånd, være oppmerksom, gi av seg selv og lære nye ting.
 • Styrke forebyggende innsats med mosjon og enkel trening ved seniorsentre, i hjemmetjenesten og i eldreomsorgen for øvrig.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Folkehelse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker