En aktiv kommunal næringspolitikk

Næringsvennlig kommune

Bærum Arbeiderparti vil at kommunen skal legge til rette for et innovativt næringsliv som tar samfunnsansvar, skaper verdier og som tar en aktiv del i å utvikle velfungerende lokalmiljø i vår kommune. Kommunen skal spille på lag med næringen og næringen skal spille på lag med kommunen, for det er i fellesskap vi er best. Bærum kommune skal være et godt sted å starte og drifte en bedrift

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Garantere for at næringslivet i kommunen får forutsigbare rammevilkår
 • Utforme en ny strategisk næringsplan for 2024-2028 i samarbeid med arbeidslivets parter og interessenter
 • Regulere gode arealer til næringseiendom, blant annet med fokus på klynge-bygging
 • Støtte Destinasjon Bærum som skal være en informasjonskilde om lokal innovasjon og om hva som skjer i kommunen.
 • Redusere saksbehandlingstiden i Bærum kommune gjennom styrking av ressurser og satsning på digitale løsninger.
 • Forenkle søknader og andre prosesser som næringsdrivende må gjennom.
 • Arbeide for større åpenhet og mer innsyn i politiske og administrative prosesser i kommunen.
 • Styrke kommunens ambisjoner om åpen dialog med lokalt næringsliv.
 • Støtte initiativ om «Næringslivets hus» for å samle kommunens næringslivsorganisasjoner på et sted.
 • Etablere næringsombud i Bærum kommune, en person i kommunens administrasjon med spesielt ansvar for kontakt med lokalt næringsliv.

Et mangfoldig arbeidsmarked

En av de største utfordringene for næringslivet nå er å finne nok folk med riktig kompetanse. For Bærum Arbeiderparti må denne utfordringen møtes gjennom utdanning, et mer inkluderende arbeidsliv for flere og sørge for at det er mulig for mennesker med forskjellig typer kompetanse å bosette seg i vår kommune.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for en boligpolitikk som sørger for at mennesker i alle aldre og med en større bredde av kompetanse kan bosette og etablere seg i kommunen.
 • Styrke satsing på læreplasser og jobbe for å møte behovet for læreplasser ut fra hva elevene velger og næringslivets behov
 • Jobbe for etablering av egen fagskole i Akershus med plassering i Bærum
 • Styrke tilbudet om arbeidsrettet språktrening
 • Arbeide for ny høyere utdanning til kommunen
 • At Bærum skal satse på flere egnede arbeidsplasser for funksjonshemmede i lokalt næringsliv, og aktivt støtte opp under arbeidsmarkedsbedriftene

Jobbreiser

En stor del av alles arbeidshverdag er veien til og fra jobb. Vi er opptatt av at reisen skal være enklest mulig, uansett hvor du bor i kommunen. Vi skal også tenke på klima som rammen for all politikk, og vil derfor sørge for at flest mulig reiser tas kollektivt.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Gjøre det mer attraktivt med arbeidsplasser i hele kommunen gjennom styrket kollektivtransport
 • Sørge for at Fornebubanen ferdigstilles.
 • Sørge for at E18 vestkorridoren ferdigstilles
 • Ha hele Bærum inn i sone 1.
 • Sikre matebusser fra Bærums Verk og Rykkinn til Kolsås T-bane i pendlertiden.
 • Sikre matebusser fra Skui via Vøyenenga til Sandvika terminal i pendlertiden.

Ambisjoner for våre næringsparker

I Bærum har vi næringsparker på Rud, Vøyenenga, Skui og Grini. Næringsparkene er viktige for å sørge for arbeidsplasser i kommunen. Næringsparker og bysentre skal være gode supplement til hverandre som sammen gir våre innbyggere et best mulig tilbud. Bærum Arbeiderparti har ambisjoner for at vi fortsatt skal ha næringsparker i kommunen og at disse skal være en del av kommunens vekst og utvikling.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Bevare dagens næringsparker som handelssted for innbyggerne og næringsutviklingsområde for kommunen
 • Gjennomføre en mulighetsstudie for Vestre Bærum hvor det blant annet sees på næringsparkene og hvilken rolle de kan spille i et større løft for området.
 • Arbeide for å styrke kollektivtilbudet til næringsparkene, spesielt i arbeidstiden
 • Bygge klare ambisjoner gjennom dialog med eiere og brukere av næringsparkene.

Gode sentrumsområder for jobb og hverdag

Våre sentrum skal oppleves som en møteplass mellom folk, næring og kultur. Områdene skal være tilgjengelig for alle, og alle skal føle deg trygg i dem. Næringslivet er en helt essensiell del av levende sentrumsområder, uten butikker, kafeer, restauranter og kultur ville gatene våre være fattigere.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Bygge boliger der folk jobber og legge til rette for arbeidsplasser der folk bor.
 • Arbeide for universell tilgjengelighet i sentrumsområder, samtidig som man jobber for å få flere gågater og bilfrie områder
 • Jobbe for at alle kommunens innbyggere skal ha en matbutikk i gå-distanse, helst ved kollektivknutepunkt
 • Tilrettelegge for varelevering på dagtid for å unngå tungtrafikk i rushtid og nattarbeid for de ansatte i handelsnæringen
 • Tilrettelegge for utlevering av små og mellomstore pakker nær der folk bor.
 • Ha mer blomster og planter på kollektivstasjoner i kommunen.
 • Jobbe for sentrumsområder med aktiviteter og tilbud for alle generasjoner.

Innovasjon

Store, komplekse utfordringer stiller krav til samarbeid og gjør at vi må bruke alle verktøyene for innovasjon – utdanning og forskning, Offentlig-privat samarbeid og finansiering. Arbeiderpartiet mener Bærum skal være et senter for innovasjon både i offentlig og privat sektor. Da kreves politisk vilje til å satse.

Gründere og innovasjon i privat sektor

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Styrke og etablere nye lokale satsinger på gründere.
 • Bidra til etablering og vekst i gründersentraler hvor enkelt gründere kan komme sammen for å finne et fellesskap.
 • Se på etablering av gründersentral i mulig nytt flerbruks hus på Rykkinn
 • Ha dialog med ny Akershus fylkeskommune for å bedre rammene rundt "Startup Viken" for de lokale gründerne.
 • Samarbeide med fylket, stat og lokale partnere for å bygge veien videre etter etablerings-tjenesten for gründerbedrifter
 • Ha en ekstra satsing rettet mot rekruttering og støtte til kvinnelige gründere og minoritetsgrupper
 • Videreføre samarbeidet med ungt entreprenørskap.

Kommunal innovasjon, kunnskapsutvikling og digitalisering

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At kommunen skal være en pådriver for å forbedre og skape nye tjenester som gir relevante og gode opplevelser hos innbyggerne
 • Sikre at fellesskapet eier data produsert i kommunens systemer og tjenester.
 • Tilgjengeliggjøre kommunens data for forskning.
 • Være en aktiv partner for myndigheter, andre kommuner og forskningsmiljøer om mer randomisert forskning

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø. For Bærum Arbeiderparti er det viktig at kommunen bidrar med det den kan for å oppfylle FNs bærekraftsmål. Samfunnsansvar er ikke noe man bare kan snakke om i festtaler, det kreves vilje, handling og reel politikk.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Holde på FNs bærekraftsmål som pilarene for kommunens næringsstrategi.
 • Bidra til at ungdom mellom 16-19 år som ikke går på skole kommer ut i arbeid eller kvalifiseringstiltak
 • Stille krav om allmenngjort minstelønn og at bedriften følger arbeidsmiljøloven for serverings- og skjenkebevillingen, og gå i dialog med partene for å etablere krav om tariffavtale for skjenkebevillingen.
 • Prøve ut «dulting». En metode som skal lede flere til å ta bedre og mer bærekraftige valg.
 • Styrke signaler til politiet om å følge opp ulovlig søndagsåpne butikker
 • Jobbe for at kommunen ikke skal tillate søndagsåpne butikker i sine lokaler
 • At Bærum kommune skal være en positiv bidragsyter inn i A-krimsenter samarbeidet (Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetatens samarbeid mot arbeidslivskriminalitet) for å sikre konkurranse på like vilkår og på en effektiv måte stoppe kriminelle aktører

Anskaffelser

Bærum kommune er en av Norges største innkjøpere. Dette gir stor makt. Som samfunnsaktør er det viktig at kommunen bruker denne makten til det beste for fellesskapet. Det er det seriøse arbeids- og næringslivet som skal vinne kontrakter i Bærum kommune. Bærum kommune skal gå foran i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Etablere en ankaffelsesmodell for et seriøst arbeidsliv som bygger på prinsippene for Norgesmodellen.
 • Vekte klima og miljø, kompetanse og sosiale krav over pris. Klima og miljø skal vektes minst 30%.
 • Ha ambisiøse krav om antallet lærlinger.
 • Krav om transparens om lønn og fordeler, og begrense antall ledd med underleverandører.
 • Bærum kommune skal i sine anbudsprosesser vektlegge:
 • ○ Tariffavtale og faste ansettelser.  
 • ○ Mangfold og likestilling.
 • ○ Arbeidstreningsstillinger.
 • ○ At gründerbedrifter er leverandør eller brukes som underleverandør.
 • At alle krav, inkludert pris, skal gi svar på en gradert skala.
 • At krav skal følges i hele verdikjeden, også hos importører og underleverandører
 • Styrke kontrollen med de som har vunnet kommunale anbud og si opp avtale og kreve erstatning når krav ikke er blitt møtt, hvis dialog ikke fører frem.
 • Tydelig og styrket fokus på innovative anskaffelser, hvilket betyr bestillinger basert i en problembeskrivelse slik at næringen kan designe løsningen.
 • At det gjennomføres en vurdering av alle anbud for å se om de kan splittes opp slik at de tilgjengeliggjøres for deltakelse av små- og mellomstore bedrifter.
 • Ha årlig dialogkonferanse mellom næringslivet og kommunen om anskaffelse for å snakke om fremtidige krav og behov.  
 • At alle kommunale bedrifter skal være en del av modellen for et seriøst arbeidsliv.
 • At det i anbud skal stilles krav om levetid, resirkulering og reperasjonsmulighet.
 • Jobbe for størst mulig jobbsikkerhet for arbeidstagere i anbudsutsatte stillinger.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om En aktiv kommunal næringspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker