Bolig

Bærum Arbeiderparti vil gjenreise en aktiv kommunal boligpolitikk

Bærum Arbeiderparti vil gjenreise en aktiv kommunal boligpolitikk. Boligpolitikken skal være med på å skape en mer bærekraftig kommune med muligheter for alle til å bo her. Gode oppvekstsvilkår krever trygge bomiljø. Bærum Arbeiderparti vil legge til rette for et fremtidsrettet lokalsamfunn hvor boliger, møteplasser, kollektivtilbud og arbeidsplasser er nær hverandre.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At nye boliger og offentlige bygg har passivhus- eller plusshusstandard.
 • Fortsette å bygge smart, miljøvennlig og med høy arkitektonisk kvalitet.
 • Følge Knutepunktstrategien
 • At arkitektoniske og estetiske verdier skal vektlegges mer i byggeprosesser.
 • Bygge variert for at grupper med ulike aldre og behov kan bosette seg i samme område.
 • ByJobbe for at flere utbygginger organiseres som borettslag
 • Bygge ut Avtjerna på sikt etter 2042, med nødvendig kollektivforbindelse.
 • Jobbe for en bedre dialog mellom kommune og utbyggere.
 • Utrede Mikrohus som et mer bærekraftig boalternativ.
 • Etablere forsøk med grønne tak for å redusere konsekvenser av styrtregn, og for å stimulere til biologisk mangfold, blant annet insekter.
 • Oppgradere eldre infrastruktur heller enn å bygge nytt, der det er mulig.
 • Bedre ressursene til behandling av planer og reguleringer i Bærum Kommune.
 • Tilrettelegge for at også mindre aktører kan konkurrere om utbyggingsarealer.
 • Arbeide for installering av heis i blokker hos sameier og borettslag slik at eldre kan bo lengere hjemme.

Sosial boligpolitikk

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Gjenreise den kommunale boligpolitikken ved å realisere rimelige boliger for mennesker i alle aldre, og at kommunen blir en hovedaktør i markedet for rimelige boliger.
 • Utvikle deleiemodell med 10% egenkapital, 50% kjøp og 50% leie med muligheter for å eie mer over år.
 • Tilrettelegge for leie til eie prosjekter.
 • Lage en strategi og plan som fører til mer kommunal og sosial boligbygging.
 • Gjennomføre aktive grep fra Bærum kommune for å sikre boliger til 1.gangsetablerere og unge.
 • Prøve ut en ordning med egne boligbyggeprosjekt for de under 35år.
 • Tilrettelegg tomter for Stiftelsen utleieboliger i Bærum ved å tilpasse regulering og tomter til prosjekter for dem eller andre ideelle stiftelser.
 • Arbeide for at det settes større krav til sosial bærekraft på lang sikt for byggeprosjekter.
 • Redusere leieprisene under gjengs leie nivå i kommunale boliger
 • Etablere flere multihus med studentboliger, seniorboliger og kommunale boliger i samme bygg.
 • Bygge boliger der det allerede er skoler, barnehager og annen infrastruktur
 • Styrke flere tiltak for grønn energi, ut over Enova støtte
 • Vurdere mulighetene for studentboliger i Bærum.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Bolig?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker