Bedre hverdag for mennesker med funksjonsnedsettelser

Bærum skal være en inkluderende kommune å bo og leve i.

Bærum skal være en inkluderende kommune å bo og leve i. Tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse er derfor viktig – både på skolen, i arbeidslivet og i livet for øvrig. Både samfunnet og den enkelte er tjent med at alle får utvikle og realisere sitt potensiale.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjonshemmede praktisk bistand til å utføre handlinger som andre vanligvis klarer selv. Gjennom involvering av brukere av tjenesten må kommunen videreutvikle en bedre BPA tjeneste som gir funksjonshemmede mulighet til å styre eget liv.

Bærum kommune skal gjennomgå tilstand, utfordringer og hva som bør gjøres for å bringe situasjonen i kommunen til å være i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene for personer med funksjonsnedsettelser (CRPD). Med utgangspunkt i dette skal kommunen utvikle en handlingsplan for å oppfylle konvensjonens intensjoner i kommunen.  

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) skal ligge til grunn for kommunens samfunnsplanlegging.
 • Sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse som mottar tjenester fra kommunen skal få et oversiktlig og sammenhengende tjenestetilbud, herunder at retten til individuell plan og koordinator oppfylles i praksis og etter intensjonen
 • Arbeide for at universell utforming skal legges til grunn i planlegging av offentlige bygg, digitale løsninger, transport, uteområder og kommunikasjon.
 • Jobbe for at flere selv kan få velge sin boform gjennom tilgjengelige boliger, tilgang til startlån, tilpasningstilskudd og kommunal bostøtte ved behov.
 • At vi i Bærum skal bevare nærskoleprinsippet. Det betyr økte ressurser til grunnskolen for å sikre at elever med funksjonsnedsettelse kan fortsette å gå på sine nærskoler i sitt nabolag.
 • Ivareta og utvikle BPA-tjenesten som et likestillingsverktøy.
 • Jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv i kommunen hvor det ansettes flere med funksjonsnedsettelse i ordinære og tilrettelagte stillinger.
 • Bedre dagtilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • At frisklivssentralene skal utvides til å inkludere kurs og veiledning for å styrke mestring, kunnskap og helse blant mennesker med funksjonsnedsettelse.
 • At mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha rett på meningsfull ferie og fritid.
 • At mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelse skal ha rett til å få sin arbeidsevne kartlagt av NAV. I dag er de ikke pålagt å kartlegge arbeidspotensialet til mennesker med utviklingshemming ved myndig alder. Ofte settes de rett på uføretrygd uten å få muligheten til å bidra i samfunnet. Det vil vi endre på.
 • Styrke Haug skole som et ressurssenter.
 • At det legges til rette for tilstrekkelig individuell opplæring til ansatte som jobber med mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi tjenester med god kvalitet.
 • At mennesker med funksjonsnedsettelser skal gis individuelle rehabiliteringstilbud.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Bedre hverdag for mennesker med funksjonsnedsettelser?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker