Barn og Unge

En god oppvekst varer livet ut

Tre barnehagebarn har bygd et tårn høyere enn seg selv. Foto: Øivind Haug

Bærum skal være en god kommune å vokse opp og være foreldre i. Arbeiderpartiet sitt mål er at barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres er satt sammen. Alle skal oppleve å være inkludert i nærmiljø og fellesskap. 

Barnehager og en sterk fellesskole har en unik mulighet til å bidra til å redusere sosial ulikhet og forebygge utenforskap, og ikke minst fange opp barn som sliter. 

Bærum Arbeiderparti vil ha en raus kommune der alle har anledning til å realisere sine talenter, evner og muligheter. Gjennom en barnehage og skole med høy kvalitet og et meningsfullt innhold ønsker vi at foreldre og barn – uansett opprinnelse, trosretning og økonomiske situasjon, med stolthet skal kunne si at Bærum er deres hjemkommune.

Far med to barn på tur, langs en sti med trær på hver side

Foto: Øivind Haug

Svangerskaps, - fødsels- og barselomsorg

Svangerskaps, - fødsels- og barselomsorgen er i seg selv tidlig innsats. Det er både helsefremmende og sykdomsforebyggende og danner grunnlaget for å gi og motta tilstrekkelig helsehjelp, veiledning og støtte.

Bærum arbeiderparti vil:

 • At gravide opplever svangerskaps, - fødsels- og barselomsorgen som helhetlig og trygg.
 • Styrke jordmordekningen i kommunen slik at de som har behov og ønsker det får tilbud om å velge jordmor under oppfølgingen i svangerskapet, samt etterkontroll.
 • Styrke helsesykepleierdekningen på helsestasjonen.
 • Satse på lavterskeltilbudet Akutthjelpen til barnefamilier som er i en sårbar situasjon.
 • Fortsatt satse på Home Start som et verdifullt tilbud til familier som er i en sårbar situasjon.
 • Jobbe for å opprette tilbud om førstehjelpskurs ved livstruende hendelser på barn og spedbarn i samarbeid med ideelle og helsestasjoner i Bærum.
 • Jobbe for at informasjon om gratis kurs og lavterskeltilbud til foreldre og familier er tilpasset ulike grupper og gjøres lett tilgjengelig gjennom helsestasjon, fastlege og barnehage.
 • Jobbe for at fødende ved Bærum sykehus tilbys opptil 3 liggedøgn etter fødsel.
Illustrasjonsbilder fra av barn i skole/barnehage

Foto: Øivind Haug

Barnehage

Barnehagen er barnets første skritt utenfor familien. Årene barnet tilbringer i barnehage legger grunnlaget for barnets videre utvikling, for deltakelse i et større fellesskap, etablering av vennskap og er viktig læring for å løse konflikter på en god måte. Tidlig innsats begynner i barnehagene med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Sikre løpende barnehageopptak.
 • Øke grunnbemanningen, med mål om å oppfylle bemanningsnormen i hele åpningstiden.
 • Innføre søskenmoderasjon for familier på tvers av barnehage og SFO.
 • Jobbe for at barn skal få muligheten til å gå i barnehagen som er nærmest der de bor.
 • At de kommunale barnehagene inngår i den kommunale vikarsentralen, hvor fast ansatte dekker fraværet i sektoren.
 • Se på mulighetene for «akuttplasser» for barn og familier som er i en sårbar situasjon.
 • Gjenåpne åpen barnehage for barn uten fast plass i barnehage.
 • Synliggjøre og forbedre moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier når det kommer til barnehageplass.
 • Styrke tidlig innsats i barnehagene ved å satse på flere spesialpedagoger i barnehagene.
 • Innføre makspris på tilleggstjenester i barnehagene for å unngå ekskluderende aktiviteter.
 • Sikre at barna får sunn og variert mat gjennom barnehagedagen.
 • Jobbe for å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehagen.
 • Arbeide for at sosialfaglig kompetanse er tilgjengelig for barnehagene.
 • Legge til rette for kompetanseutvikling, videre- og etterutdanningsprogram for ansatte.
 • Bruke tillitsmodellen i kommunale barnehager som gir lokale barnehageledere, pedagoger. og øvrige ansatte mer tid og tillit til å anvende sin fagkompetanse til det beste for barna.
 • Jobbe for at barnehager først og fremst driftes i kommunal regi eller av ideelle aktører.
 • Etablere kommunal forkjøpsrett av private barnehager som ønskes solgt.
 • At alle voksne som jobber i barnehagene og har ansvar for barn, skal ha kunnskap og opplæring om hvordan kjenne igjen og reagere på overgrep.
6 barn står i en trapp på en skole. Tre av barna sitter og tre av dem står på trappetrinnene over

Foto: Øivind Haug

Skole

Arbeiderpartiet ønsker en sterk fellesskole. En skole for mangfold, hvor det er plass til alle og hvor det legges til rette for at hver og en får mulighet til å utvikle seg og sine talenter. Vi vil ha en inkluderende skole som ser hver enkelt elev og som bidrar til å utjevne forskjeller.

Vi må legge til rette for at elevene holdes motiverte og nysgjerrige gjennom hele skolegangen. Kreativitet, problemløsning, digitalisering, praktiske og estetiske ferdigheter, fysisk aktivitet, samarbeid og kritisk tekning alle viktige områder hvor våre barn skal utvikle seg på skolen. Sammen med skolens ansatte og resten av fellesskapet skal vi jobbe frem en skole som er enda bedre på å få med seg alle barna og gir dem en utdanning som møter morgendagens utfordringer.

Bærum Arbeiderparti vil

 • Sikre tilstrekkelig faglig og pedagogisk kompetanse i alle undervisningstimer, samt redusere lærerløse timer.
 • Sikre flere spesialpedagoger i skolen slik at barn og unge får hjelp når de trenger det.
 • Øke tiltak for tidlig innsats i skolen ved å satse på tverrfaglige team hvor miljøterapeuter skal inngå.
 • Styrke helsesykepleierdekningen slik at det er helsesykepleier tilgjengelig hver dag på alle skoler.
 • Sikre at elver får kvalifisert leksehjelp på alle trinn.
 • Styrke innsatsen for å forebygge mobbing.
 • Sørge for et helhetlig tilbud av tilleggstjenester på Haug skole.
 • Innføre sunn, enkel og gratis skolemat. Skolene skal selv få muligheten til å organisere arbeidet med skolemat, og vi skal se på muligheter for å kombinere dette med flere satsninger for et inkluderende arbeidsliv. Vi starter med piloter på noen skoler som egner seg.
 • Jobbe for å rekruttere flere mannlige lærere.
 • Jobbe for vaktmestere på alle skoler
 • Styrke skolebiblioteksordningen på alle skoler.
 • Sørge for en tydeligere plan som løfter kvaliteten i skolebibliotektjenesten.
 • Sikre at kjønn, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold er den del av undervisningsopplegget om seksualitet og grensesetting.
 • Opprettholde de alternative skolene – Glassverket, Skarva, Sandviksbukta og Sjøholmen.
 • Gjennomgang av svømmeopplæringen i grunnskolen med vekt på organisering og kvalitet. Ta undervisningen tilbake i kommunal regi.
 • Satse på god rådgivning og veiledning på ungdomsskolen rundt videre valg av utdanning.
 • Utrede «alternative» og mer praktiske opplegg for barn og ungdom som strever med skolehverdagen.
 • Forebygge utenforskap, radikalisering og ekstremisme i skolen. Sørge for at elever i Bærumsskolen får tilbud om demokratiopplæring i samarbeid med Stiftelsen 10. august, 22. juli senteret og demokrativerkstedet på Utøya.
 • Styrke den kulturelle skolesekken
 • Utvide åpningstidene i sommerskolen så flere kan benytte seg av tilbudet.
 • Legge til rette for kompetanseheving, etter- og videreutdanning for ansatte i skolen.
 • Sørge for at rektor får utøve sine kjerneoppgaver ved å tilføre støttefunksjoner.
 • At alle voksne som jobber i skolene og har ansvar for barn og unge, skal ha kunnskap og opplæring om hvordan kjenne igjen og reagere på overgrep.
 • Bruke tillitsmodellen i skolen som gir rektorer, lærere og øvrige ansatte mer tid og tillit til å anvende sin fagkompetanse til det beste for barn og unge.
Tre elever som sitter foran datamaskin

Foto: Øivind Haug

Teknologi og læring

Teknologi gir nye og spennende muligheter til læring. De mulighetene skal vi ta i bruk. Samtidig er det mange hensyn å ta, og det er alltid barn og ungdommenes beste som settes først. Vi må sørge for at elevene har det arbeidsverktøyet som er best egnet for læring.

Bærum Arbeiderparti vil: 

 • Gjennomgå hvordan teknologien brukes i barne- og ungdomsskolen med sikte på å sikre bedre læring, konsentrasjon og begrense unødig skjermtid.
 • Sikre nødvendig tilgang til fysiske læremidler og bøker
 • Sikre dialog med foreldre og FAU om skjermbruk.
 • Bidra til bedre forskning på skjermbruk.
 • Innføre PC som arbeidsverktøy på ungdomsskolen.
 • Sikre tilstrekkelig kompetanseheving for lærerne når det kommer til pedagogisk bruk av digitale verktøy.
 • Sikre elevens personvern i alle applikasjoner brukt i skolen. Våre barns persondata er ikke til salgs.
 • Jobbe for mobilfrie skoletimer.
Fem jenter sitter på gulvet i en idrettshall, fire av dem har på gul vest

Foto: Øivind Haug

Skolefritidsordningen (SFO)

For å motvirke utenforskap og sikre gode oppvekstsvilkår ønsker vi at flere vil benytte seg av SFO tilbudet i 139 Bærum. Bærum Arbeiderparti ønsker gode aktiviteter og planer for å heve kvaliteten på innholdet i SFO i hele kommunen. Et tiltak er å anerkjenne SFO som en helhetlig del av skolehverdagen og derfor ansette faglig bemanning i hele, faste stillinger. 

I en stadig mer hektisk hverdag for barnefamilier, ser Bærum Arbeiderparti behov for å tenke langsiktig. Hverdagen for mange i dag består av for liten tid til familie og fritid. Etter skolen bør våre barn ha tid til fritidsaktiviteter, tid til matro og tid til å etablere vennskap. Høyt press på skolearbeid utenfor skoletid har allerede skapt store, varige forskjeller mellom barn som får hjelp til lekser hjemme og dem som ikke får det. 

Samtidig som vi allerede nå hever kvaliteten i SFO, vil Bærum Arbeiderparti på lang sikt innføre Aktivitetsskole. Aktivitetsskole innebærer å arbeide for en mer helhetlig skolehverdag med undervisning, sunn enkel skolemat, en time fysisk aktivitet med læring og nærhet til naturen, en styrket skolehelsetjeneste, samt veiledning og faglig støtte til å fullføre lekser på skolen. Aktivitetsskole fokuserer på mestring gjennom læring, lek, utvikling av samarbeidsevner og skaper en arena for like muligheter.

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Synliggjøre og forbedre moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier.
 • Innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.
 • Utvikle en mer felles standard når det kommer til innhold og kvalitet som skal bidra til:
 • ● At barna får et variert tilbud som blant annet inkluderer leksehjelp og lek.
 • ● At barna får mulighet for hjelp med skolearbeidet ved at det er en bedre kobling mellom skole og SFO
 • ● At alle barn daglig er i fysisk aktivitet
 • ● Sunn, enkel og gratis skolemat, og gi skolene mulighet til å organisere dette selv.
 • Heve kvaliteten i SFO gjennom å sikre ansatte med fagkompetanse, tilbud om hele og faste stillinger samt gi muligheter for etter- og videreutdanning. 
 • Jobbe for at skolene bedre skal kunne utnytte kunnskapen til de frivillige organisasjonene til aktivitet i nærområdet.
 • På sikt gå fra SFO til å innføre en mer helhetlig Aktivitetsskole.
To skolejenter står foran kontorskiltet til helsesøster. Foto: Øivind Haug

Foto: Øivind Haug

En trygg ungdomstid

Bærum Arbeiderparti vil:

 • At helsesykepleier skal være tilstede på skolen hver dag på alle skoler i Bærum.
 • Sikre lavterskeltilbud for psykisk helse.
 • Innføre gratis sanitærprodukter på skolene.
 • Sikre gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for ungdom i Bærum.
 • Skape flere møteplasser for ungdom.
 • Styrke bevilgningene og utvide åpningstidene til fritidsklubbene.
 • Prøve ut nye metoder som gjør det lettere for gutter å oppsøke hjelp og gjennomgå de tilbudene de får.
 • Styrke helsestasjonstilbudet for gutter.
 • Sikre rusforebyggende tilbud og lavterskel hjelp til ungdom som sliter med rus.
 • Innføre aktivitetskort i samarbeid med Akershus fylke for alle ungdommer i Bærum.
 • At alle voksene som jobber i skolen og i organisasjoner som har ansvaret for ungdom skal ha kunnskap og opplæring om hvordan kjenne igjen og reagere på overgrep.
 • At flere unge skal få muligheten til å få sommerjobb i kommunen.
 • At Bærum kommune tar et særlig ansvar for at unge uten skoleplass eller arbeid får en meningsfylt hverdag.
En far hjelper sine to barn med lekser hjemme på kjøkkenbordet. Foto: Øivind Haug

Foto: Øivind Haug

Barnevernet

Barnevernet i Bærum skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Deres hovedoppgave er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er fellesskapets oppgave å stille opp for barn og unge som sliter.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Sikre at en helhetlig vurdering av barns situasjon inkluderer helsekartlegging
 • Sikre at kommunen samordner egne tiltak for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn.
 • Styrke samarbeidet mellom institusjoner som jobber for barnets beste, for eksempel skole, barnevern, helsetjeneste og fritidstilbud.
 • Gi foreldre et tilbud om bistand og hjelp ved en bekymringsmelding.
 • Sikre at barn som er i kontakt med barnevernet eller i deres omsorg skal ha en fast kontaktperson.
 • Arbeide for et større antall fosterhjemsplasser i kommunen.
 • Sikre at søsken i barnevernets omsorg som ønsker å være sammen skal få være det.
 • Gjøre det enklere for barn under barnevernets omsorg å delta i fritidsaktiviteter.
 • Arbeide for at fosterbarn skal ha stabile og permanente fosterfamilier.
 • Bedre barnets mulighet til å påvirke og medvirke i beslutninger tatt til deres beste.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Barn og Unge?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker