Arbeid

Arbeid til alle er jobb nummer 1!

Bærum Arbeiderparti ønsker et raust og inkluderende arbeidsliv hvor alle får utnytte sin arbeidsevne. Arbeid gir trygghet i hverdagen og Bærum kommune har som arbeidsgiver et særlig ansvar for at flere får en sjanse til å jobbe. Arbeid til alle er jobb nummer 1!

Bærum kommune - en trygg og attraktiv arbeidsgiver

 Bærum kommune må arbeide systematisk og målrettet for å fremme Bærum kommune som en attraktiv arbeidsplass som rekrutterer de beste og mest motiverte medarbeiderne. Samtidig må kommunen arbeide for å beholde sine nåværende ansatte.

Bærum Arbeiderparti ønsker at kommunale velferdstjenester som hovedregel skal utføres av fast ansatte i hele stillinger. Vi vil stanse privatisering og konkurranseutsetting av kommunens faste oppgaver.

 I 2021 brukte Bærum kommune nesten 260 millioner kroner på innleie av vikarer bare innen pleie- og omsorgssektoren. Bærum Arbeiderparti mener hverdagen blir langt bedre for både de ansatte og brukerne av de kommunale tjenestene med en økt grunnbemanning fremfor at fellesskapets midler brukes på innleie fra vikarbyråer.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Tilby kommunalt ansatte trygge jobber og konkurransedyktig lønn.
 • Gjøre hele og faste stillinger til en hovedregel for alle kommunale stillinger.
 • Øke grunnbemanningen.
 • Erstatte bruk av bemanningsbyråer med en egen kommunal vikarsentral med faste ansatte som dekker fraværet i utvalgte sektorer
 • At likt arbeid skal lønnes likt og rettferdig.
 • Innføre en handlingsplan for å rekruttere og beholde ansatte i kommunen.
 • Forebygge vold og trusler mot kommunens ansatte og sikre at det gis tilstrekkelig tid til nødvendig opplæring. Det skal foreligge både analoge og digitale varslingssystemer og ledernes kompetanse på prosedyrer skal økes for å sikre god ivaretakelse av de ansatte ved, og i etterkant av, uønskede hendelser
 • Styrke innsatsen mot netthets rettet mot kommunens ansatte.
 • Tilrettelegge for utvikling og bruk av gode digitale verktøy for ansatte og brukere av kommunale tjenester.
 • Bidra til å øke kompetansen på turnusplanlegging på tjenestestedene.
 • Sikre gode praksisplasser for studenter og heve kvaliteten på den faglige veiledningen.
 • Iverksette tiltak som fremmer et godt og sunt arbeidsmiljø og som forebygger arbeidsrelatert sykefravær.
 • Tilby ansatte gode velferdstilbud som muligheten til å trene i arbeidstida.
 • Sikre ansatte reell medbestemmelse på alle nivåer i organisasjonen og tilrettelegge for at gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet ivaretas
 • Sørge for nok teknisk støtte, vedlikehold og opplæring slik at kommunens digitale verktøy fungerer for den ansatte.

Inkluderingsdugnad

Bærum Arbeiderparti vil gjøre Bærum kommune til en foregangskommune på arbeidsinkludering og mangfold. Alle som vil og kan skal få anledning til å delta i arbeidslivet. Det er spesielt viktig å gi de som i dag står utenfor arbeidslivet en mulighet til å delta.

Inkluderingsdugnaden i arbeidslivet trenger å:  

 • Tilrettelegge for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
 • Tilrettelegge for at flere med funksjonsnedsettelse, helseutfordringer eller hull i CV`en ansettes i ordinære stillinger, eventuelt med lønnstilskudd.
 • Tilby flere kommunale praksisplasser.
 • Tilby flere læreplasser for lærekandidater.
 • Gi personer med språkutfordringer, og som står utenfor arbeidslivet, tilbud om kombinert språkopplæring og praksisplass i kommunen.
 • Fortsette suksessen Globale Bærum – et samarbeidsprosjekt mellom kommune og arbeidsliv for å få innvandrere raskt i arbeid.
 • Føre en aktiv seniorpolitikk som gjør det attraktivt å stå lenger i jobb.
 • Sikre flere unge sommerjobb i kommunen.
 • Sørge for at Bærum kommune tar et særlig ansvar for å sikre ungdom under 20 år som står uten skoleplass eller arbeid en meningsfylt hverdag.
 • Ta et krafttak for at kommunen sammen med NAV skaffer flere utenfor arbeidslivet arbeidspraksis og varig arbeid.

Livslang læring

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Gi alle ansatte rettigheter og reelle muligheter til livslang læring.
 • Legge frem en strategi for livslang læring i Bærum kommune.
 • Jobbe for å skape rom og tid for at kompetanseheving skal være en naturlig del av jobben
 • Tilby lønn og fri til etterutdanning mot at den ansatte fortsetter å jobbe for kommunen i en partsavtalt periode.
 • Øke andelen faglærte i kommunen ved å gi flere ansatte muligheten til å:
 • o Ta fagbrev på jobb.
 • o Bli praksiskandidat
 • o Bli lærerkandidat.
 • o Ta høyskole- eller universitetsutdanning på deltid.

Lærlinger

For mange yrkesfagelever får ikke læreplass og for få gjennomfører. Bærum arbeiderpartiet vil satse på å gi yrkesfagopplæringen og -elever bedre vilkår og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst. Her har Bærum potensiale til å ta et mye større ansvar enn i dag.

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Samarbeide med Akershus fylkeskommune om en læreplassgaranti og iverksette offensive tiltak for å nå målet om 250 læreplasser årlig.
 • Fremme tiltak for å sikre flere og dyktige veiledere for lærlingene, herunder lønnstillegg og veilederutdanning.
 • Jobbe for at flere av kommunens lærlinger får tilbud om hele og faste stillinger i kommunen etter bestått fagprøve.
 • Tilby søkere til lærlingeordningen, som har svake norskkunnskaper, en 3-årig lærlingeordning med kombinert språk- og fagopplæring.
 • Gi flere ansatte muligheten til å ta fagutdanning i form av fagbrev på jobb.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Arbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker