Aktiv seniorpolitikk

En aldersvennlig kommune

To eldre på kafe

Muligheten til å stå lenger i arbeid

Det skal være lettere for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeidslivet. Å være i arbeid er viktig både for den enkelte, arbeidslivet og samfunnet som helhet. For å sikre at folk som ønsker det skal klare å stå lengre i jobb, trengs et ryddig arbeidsliv. Gjennom mange år har seniorer opparbeidet seg lang erfaring og kunnskap om sine fagfelt. Denne kunnskapen er et viktig bidrag til neste generasjon.

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Jobbe for at seniorer, som ufrivillig faller ut av arbeidslivet, lettere kommer tilbake i jobb.
 • Legge til rette for etter- og videreutdanning og livslang læring.
 • Legge til rette for fagutdanning for voksne.
 • Gjøre utdanning mer aktuelt for seniorer ved å gi lønn under utdanning, spesielt for studier som er av stor betydning for rekruttering til Bærum kommune.
 • Utvikle en tiltaksplan som sikrer et større aldersspenn i arbeidslivet og at flere står lengre i arbeid. Tiltak bør inkludere å tilrettelegge arbeidshverdagen, redusere arbeidsmengde og arbeidsbelastning.
 • Etablere mentorordninger ved å bruke seniorenes erfaring og kompetanse til å øke fagkunnskapen blant yngre og andre ansatte i arbeidslivet.
 • Styrke veiledningen seniorer i arbeidslivet får på pensjon og veiledning for å lette overgangen til  pensjonisttilværelsen.
En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Foto: Øivind Haug

En aldersvennlig kommune fra pensjonsalder

Bærum Arbeiderparti ønsker at man skal kunne delta og bidra i samfunnet så lenge man har mulighet og ønsker etter pensjonsalder. Vi vil arbeide for en aldersvennlig kommune som tilrettelegger for at pensjonister og eldre kan holde seg aktive, medvirke og delta i samfunnet.  

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Etablere samarbeidsordninger mellom barnehager, skoler, idrett, sykehjem, møteplasser og pensjonister for frivillig innsats.
 • Etablere en ordning hvor pensjonister kan bidra med leksehjelp og lesehjelp i SFO, og være ressurspersoner.
 • Legge til rette for at flere pensjonister kan jobbe som vikar i kommunen.
 • Etablere informasjonsarenaer med mulighet for muntlig, digital, skriftlig og praktisk bistand – på flere språk.
 • Etablere en kommunal tjeneste som gir innbyggere IT hjelp.
 • Sikre analoge alternativer til mobil app ved kjøp av billett på offentlig transport
 • Videreføre og utvide tilbudet om seniorbuss som kan bestilles for kjøring i hverdagen.
 • Innføre tilskuddsordninger for utbedring av egen bolig til livsløpsstandard
 • Vedlikeholde gangveier og benker for lettere å kunne holde seg aktiv
 • Ha møteplasser og seniorsentre med aktivitet, underholdning og matservering, lett tilgjengelig.
 • Styrke og fornye seniorsentrene Henie Onstad, Ringhøyden, Rykkinn og Østerås slik at flere tar dem i bruk, og etablere et senter i Sandvika.
 • Støtte Fornebu senioruniversitet og jobbe for etableringen av flere lignende tilbud i kommunen.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Aktiv seniorpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker