Våre gjennomslag til klimastrategien!

Forslag vi fikk igjennom: 

- I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert med 65 % eller mer ift 2009. I 2050 er Bærum er et lavutslippssamfunn. 

- Arbeide for elektriske shuttlebusser til og fra utfartsteder som Kadettangen, Storøyodden og utfartssteder i marka. 

- Vurdere utprøving av nye transportformer og ny teknologi for fremtidens samferdsel i hele Bærum, i samarbeid med aktuelle aktører. 

- Kommunen skal utrede hvordan man kan bidra til å raskt kutte utslipp fra vare- og tungtransport, i samarbeid med næringsliv, staten og andre relevante aktører. 

Forslag vi fremmet men ikke fikk igjennom:

1. Sikre shuttelsbusser fra bo-områder som Rykkinn og Bærums Verk til og fra Kolsåsbanen i rushtiden. Shuttlebuss skal ha takstsone 1. 

2. Parkeringsplasser knyttet til arbeidsplasser, senterområder, boligområder og innfartsparkering reserveres bildeling. 

3. Sykkelhandlingsplanen forseres. 

4. Som en del av anskaffelstrategien kreves klimaregnskap for all transport og håndtering av avfall anskaffelsene medfører. 

5. Kommunens klimaregnskap skal gjøres mer detaljert og rapporteres på to ganger i året sammen med økonomimelding 1 og handlingsprogrammet. 

6. Det skal utredes om det kan ytes økonomisk støtte til ladeløsninger for elbiler i borettslag /sameier. 

7. Det skal utredes hvordan det kan gis reduserte kollektivpriser for økonomisk vanskeligstilte.