Sykehus og helseforretak

Arbeiderpartiets forslag om at stedlig ledelse må innebære utvidede og større fullmakter på flere områder enn det sykehus-direktørene har i dag, ble vedtatt. Det skriver Kari Seljelid, Bærum Arbeiderparti, medlem av hovedutvalg bistand og omsorg, formannskapet og kommunestyret


Kari Seljelid

Bærum kommunes uttalelse til NOU 2016:25 ble behandlet i hovedutvalg for bistand og omsorg onsdag 8. februar, og Arbeiderpartiet er tilfreds med utfallet.

Bærum kommune støtter utvalget i at lokalt samarbeid mellom sykehus og kommuner bør formaliseres i eierstyringen.Reell samhandling må sikres og fastsettes gjennom en fast struktur på alle aktuelle nivå. Kommuneledelse og sykehusledelse må ha faste kontaktpunkter for å diskutere felles utfordringer, lokal oppfølging av samarbeidsavtalene og utvikle helsetjenesten i fellesskap. Slik kan man sikre best mulig pasientbehandling og forståelse for hverandres oppgaver.Det er viktig at Nasjonal helse- og sykehusplan blir et reelt og hensiktsmessig verktøy for nasjonal styring av sykehusene.

Bærum kommune krever god økonomi til sykehusenes pasientbehandling. Utgifter til nye sykehus må ikke hindre tilskudd til vedlikehold og utvikling ved de øvrige sykehusene.I hovedutvalg for bistand og omsorg er vi politikere helt enstemmige om at sykehusene må ha stedlig ledelse. Stedlig ledelse på sykehus bidrar til å bygge god kultur, sterkt fagmiljø, godt arbeidsmiljø og god samhandling med kommunen.Arbeiderpartiets forslag om at stedlig ledelse må innebære utvidede og større fullmakter på flere områder enn det sykehus-direktørene har i dag, ble vedtatt som en styrking av dette kravet.

Arbeiderpartiet er skeptiske til å nedlegge helseforetakene. Sykehusene forventes å arbeide i nettverk så de kan utfylle hverandre, og det er hensiktsmessig med et styre som har lokalkunnskap og kjennskap til sykehusenes nedslagsfelt.Vi er fornøyde med at hovedutvalg for bistand og omsorg med stort flertall vedtok dette forslaget fra Ap:«Bærum kommune mener at helseforetakene fortsatt skal ha eget styre for å sikre god dialog og kjennskap til kommunene sykehusene skal betjene. I foretak som består av flere sykehus skal hver av dem ha egen direktør og ingen av disse direktørene skal være adm. direktør for helseforetaket.»Asker og Bærums sykehusutvalg hadde 4. oktober 2016 et møte med Kvinnsland fra Kvinnslandutvalget for å gi viktige innspill om organisering av sykehusene.

Arbeiderpartiet foreslo at dette skulle tas med i uttalelsen fra Bærum kommune, hvilket ble vedtatt:«Størrelsen på opptaksområdet til helseforetakene har betydning for å sikre god dialog mellom sykehuset og kommunene. Reell medvirkning og deltagelse i utvikling av fremtidens spesialisthelsetjeneste er viktig for å gi styringen av sykehusene politisk og demokratisk legitimitet. Det må være samsvar mellom folketallet i sykehusets nedslagsfelt og omfanget av oppgaver sykehuset skal løse, herunder fordeling av funksjoner på sykehusene og sykehusenes autonomi. Sammensetning av styrene må være slik at interessene til alle kommuner i sykehusets nedslagsfelt ivaretas.»Arbeiderpartiet mener at Bærum sykehus som et stort akuttsykehus med en forsterket stedlig ledelse, har sin plass i et helseforetak med de betingelser som Bærum kommune nå har anført.

Kvinnslandutvalgets flertall tilrår at de regionale helseforetakene består for å unngå kolossal sentralisering av makt og oppgaveløsning på statlig nivå. Det blir interessant å se hva som til slutt blir vedtatt fra regjering og storting hva gjelder organisering og styring av sykehusene i Norge.