Svikt innen pleie og omsorg - en alvorlig situasjon

Innlegg i Budstikka av Kjell Maartmann-Moe

Kjell Martmann-Moe

Gruppeleder i kommunestyret, Kjell Maartmann-Moe. Foto: Johannes Kiese, Arbeiderpartiet.

Bærum Arbeiderparti mener det er svært alvorlig at våre sykeste eldre ikke får kommunale tjenester som er blant landets beste. Det slås også fast i Budstikkas leder 27. august

I kommunebarometeret (KB) 2019 ligger Bærum på 355. plass blant landets vel 400 kommuner. I KB 2018 og 2017 var plasseringene henholdsvis 281. og 371. plass.

Jeg blir brydd på kommunens og Høyres vegne når Siw Wikan i Budstikka 20. august prøver å bortforklare dette faktum med blant annet at en rangering ikke er noen kvalitetskontroll, at alle kommuner har noen dårlige tall, det kan finnes gode forklaringer på dårlige plasseringer og interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt.

Hvis alle bortforklaringene var riktige, må det jo også gjelde de gode plasseringene i KB. Men Bærum kommune er god på flere områder. Ingen tvil om det, men det svikter altså alvorlig innen sosialtjenester, helse, barnehager og pleie- og omsorg.

Rådmannen redegjør i Budstikka 23. august for sitt syn på kvaliteten på tjenestene til våre sykeste eldre på en saklig måte. Noe vil bli bedre etter hvert vet vi (Carpe Diem demenslandsby åpner i 2020). Videre er det gjort noen strategiske valg om hvordan vi vil drive pleie og omsorgstjenestene som kan spille en rolle for Bærums dårlige plassering på KB. Man kommer likevel ikke utenom at vi de senere årene kommer svært dårlig ut sammenliknet med landets øvrige kommuner. Både rådmann og Høyreleder er opptatt av at vi ikke skiller oss fra andre store kommuner. Det er ingen unnskyldning for å levere for dårlige tjenester til våre pleietrengende.

Arbeiderpartiet setter kvalitetsbevisstheten i kommunens organisasjon i høysetet og går til valg på en rekke konkrete tiltak innen pleie og omsorg for å bedre på situasjonen:

Arbeiderpartiet tror og satser på våre kommunalt ansatte.

Det viktigste vi kan gjøre for våre sykeste eldre er å sørge for flere hele og faste stillinger. Det betyr mye for de pleietrengende at de møter færre og de samme ansatte over tid.

Vi vil øke fagbemanningen, og innføre prøveprosjekt med økt grunnbemanning for å se om vi kan få arbeidsnærværet opp. Vi vil innføre kommunens egen vikarpool med fast ansatte vikarer i hele stillinger. Det går økonomisk butt i butt i Bergen, men gir tjenestene et kvalitetsløft.

Vi vil innføre en tillitsmodell i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester der arbeidet rundt den enkelte bruker organiseres i team av helse- og velferdspersonell satt sammen etter brukers behov.

Arbeiderpartiet ønsker at kommunen fortsatt skal drive bo- og behandlingssentrene (sykehjemmene) selv. Kommunestyret skal ha direkte styring og ansvar for disse viktige tjenestene til våre sykeste eldre og ikke via eksterne tilbydere.

Høyre har hatt makta for lenge. I stedet for å løse utfordringene på viktige samfunnsområder, bagatelliserer og bortforklarer de alvorlige mangler i kommunens tjenestetilbud. Arbeiderpartiet må nå gå foran og ta ansvaret.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 30. august 2019