La asylbarna få sine saker revurdert

Styret i Bærum Arbeiderparti vil at asylbarna skal få sin sak revurdert.

Asylsøker

Styret i Bærum Arbeiderparti gjorde mandag 6.november følgende vedtak:

På regjeringens nettsider skriver Utenriksdepartementet (UD) at “Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan. I tillegg er det mye alvorlig kriminalitet.” Til tross for UDs klare beskjed og fraråding, får 70% av alle afghanske asylsøkere i Norge avslag på deres asylsøknad. Veldig mange av disse er enslige mindreårige asylsøkere.

Bærum Arbeiderparti vil derfor at Arbeiderpartiets stortingsgruppe skal følge disse punktene i behandling av returtilfeller:

🌹De enslige mindreårige asylsøkerne som skal uttransporteres ved fylte 18 år, skal få sakene sine revurdert

🌹Returnering og deportasjon til land Utenriksdepartementet klassifiserer som usikkert og/eller farlig skal stoppes umiddelbart

🌹Ved returtilfeller og deportasjon av mindreårige skal hensynet til barnets beste, nettverk og sikkerhetssituasjonen i returlandet legges vekt på

🌹Returavtaler skal bare inngås med legitime regimer. UNHCRs anbefalinger skal tillegges vekt og mottakerlandet må gi tilfredsstillende forsikringer om en forsvarlig situasjon for de som skal returneres.