Spenstig sykkelstrategi

Innlegg i Budstikka av Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn, kommunestyrerepresentant for Bærum Arbeiderparti

Bærum kommune setter en tydelig ambisjon i forslaget til ny sykkelstrategi. 

Sykling skal være trygt, raskt og attraktivt for alle i kommunen. Sykling skal være det foretrukne fremkomstmiddel på korte avstander. Derfor foreslår Rådmannen at 20 prosent av alle reiser i Bærum foretas på sykkel innen 2030.

Dette er et ambisiøst mål. Vi bør kunne nå det i sommerhalvåret og ha som mål at 10 prosent sykler om vinteren. Ambisiøse mål stiller krav til oss politikere. Det er mye som kan forbedres hvis viljen til endring er til stede.

Sykkelstrategien har en rekke forslag til forbedringer for syklistene. Noen tiltak krever tid, som å etablere nye sykkelveier og legge om trafikkmønster. Men en del tiltak kan og bør settes i gang raskt.

For eksempel å etablere bilfrie soner nær skolene slik at det blir tryggere for barna å sykle. Sykkelfelt kan males med rød farge for å gjøre de mer synlige. Lyskryss kan utstyres med sykkelprioritering slik at syklister får et forsprang på bilene. Og det kan etableres flere sykkelparkeringer og sykkelhotell sentralt i kommunen.

Det skal oppleves trygt å sykle i Bærum. Det viktigste enkelttiltak er å skille biler, syklister og gående.

Det skal være raskt å komme frem på sykkel. Da blir sykkelen konkurransedyktig i reisetid. Vi trenger gjennomgående sykkelveier for den raske transportsyklisten, hvor sykkel og gående er adskilt. Og vi trenger trygge sykkelfelt for hverdagssyklisten som ikke nødvendigvis ønsker å sykle så fort.

Sykkel skal bli et førstevalg på korte avstander, derfor er veier frem til lokalsentre og kollektivknutepunkt prioritert i strategien. Slik kan sykkelen erstatte bilen i mange gjøremål. Rådmannen foreslår at sykkelstrategien og forslaget til sykkelveinett skal legge føringer for all plan- og byggesaksbehandling i kommunen.

Slik kan vi sikre at vi får gode og gjennomtenkte forhold for syklistene i fremtiden. Ved å komme tidlig inn i planleggingsfasen av nye områder og større utbygginger vil sykkel få en sentral plass. Dette er et effektivt tiltak for å gjøre sykkel til en naturlig del av bomiljøene og livsstilen i kommunen.

Sykkelstrategien presenterer et sykkelveinett med hovedveier og lokalruter. I områder med lite biltrafikk foreslås det at sykler og biler deler veibanen og gående har egne fortau. I gater med mer trafikk og mange avkjørsler bør det etableres egne sykkelfelt. Langs barrierer som parker, jernbane og sterkt trafikkerte veier må det etableres sykkelvei med opphøyd fortau. Dette egner seg for sykling i flere hastigheter og gir både opplevelse av trygghet og god fremkommelighet.

Ikke alle kan sykle, men mange kan sykle litt. Om du er ung eller gammel, rask transportsyklist eller på vei til barnehagen eller nærbutikken må det være trygt å sykle. Å sykle er raskt, miljøvennlig, sunt og en opplevelse i seg selv. De korteste turene kan fint erstattes med sykkel. Bilen er nyttig for mange på ulike gjøremål, men turer på 3–5 km er veldig fine på sykkel. I dag velger mange bilen selv på turer under 1 km.

Vi blir stadig flere i Bærum. Frem til 2030 vil befolkningen øke med 25.000 innbyggere. Skal vi fortsette å bruke bil som i dag, vil dette øke klimagassutslippene kraftig. Samtidig vil veiene ikke ha plass til alle disse bilene.

Vi må ta transportveksten ved gange, sykkel eller kollektivt. Derfor har vi satt det spenstige målet å øke sykkelandelen fra dagens 3 til 20 prosent i 2030.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 4. februar 2019