Skal bekjempe boligpresset

Bærumsavisen intervjuer Lina Parvizan, ny i kommunestyret - Bosted: Rykkinn. - Parti: Bærum Ap - Utvalg: Bistand og omsorg

original_1478638905_400482

Hvordan har de første månedene i kommunestyret vært?

- Det er spennende, lærerikt og givende å sitte i kommunestyret. Jeg er ydmyk over å ha fått tilliten av befolkningen og partiet til å være med på å løse ulike oppgaveri kommunen.

Som ny representant, på hvilken måte kan du utgjøre en forskjell?

- Som ny representant kan jeg for eksempel komme med forslag til hvordan vi skal prioritere pengene, og å presentere nye perspektiver på ulike møter.

Bærum er Norges rikeste kommune, ifølge Skattedirektoratet, basert på gjennomsnittsinntekt, gjennomsnittsformue og gjennomsnittligskatt i alle landets 427 kommuner. Hva er den største utfordringen i Bærum?

- Den største utfordringen kommunen står overfor er boligpresset. De høye boligprisene hindrer folk med en vanlig inntekt i å bo i kommunen. Det kan føre til flere negative konsekvenser. Mange unge som er vokst opp i Bærum kan oppleve problemer med å bosette seg i kommunen de føler tilhørighet til når de ønsker å etablere seg. I tillegg, er det mange som jobber i Bærum som ikke har råd til å bo her. 

Hvilke saker har du så langt som kommunestyrerepresentant engasjert deg i?

- Under kommunestyrets budsjettmøte fremmet jeg et forslag på vegne av partiet. Forslaget går ut på at aldersgruppen 16-20 år skal få et helsefrikort, som gir gratis tilgang til fastlege, legespesialist, psykolog og poliklinikk med offentlige avtaler - og dette tiltaket kan føre til at det blir en lavere terskel for ungdom å oppsøke hjelp.

Hvilke tre lokalpolitiske saker er viktigst for deg?

- Det er viktig at eldreomsorgen blir bedret gjennom økt og kvalifisert bemanning i omsorgs sektoren, og god kontinuitet av pleiere med tid til den enkelte bruker.

- Personer som blir mobbet vil få et arr for resten av livet.  Der for må vi ha effektive kommunale beredskapsteam som kan løse problemene om skolene bruker for lang tid.

- Alle, uavhengig av om man er ung eller gammel, skal ha et sted man kan gå til for å føle tilhørighet.

- for eksempel en idrettsarena, et seniorsenter eller et fritidssenter.

Hvorfor ble du engasjert i lokalpolitikken og hvor lenge har du vært politisk aktiv?

- Da jeg satt i elevrådet på ungdomsskolen, fant jeg ut at det finnesflere stemmer som ikke blir hørt. For omtrent to og et halvt år siden valgte jeg å melde meg inni AUF. Jeg ble bevisst på flere av de utfordringene som finnes, og jeg ønsker at det skal bli fremmet konkrete tiltak som gjør Bærum en enda bedre kommune å leve i. Derfor valgte jeg å engasjere megi lokalpolitikken.

Over til tre dagsaktuelle problemstillinger:

a. Hvordan kan man best forebygge mobbing i skolen?

- Noe av det mest sentrale som må bli gjort for å bekjempe mobbing er å ha et godt system som kan løse mobbesaker. Beredskapsteameneskal gripe inn hvis skolene bruker for lang tid. Det som også er viktig er at det skal være en utrolig lav terskel for å melde fra om mobbing. Ingen skal gå rundt med en redsel for å si ifra. Et godt samarbeid mellom skolen, foreldre og elever er også essensielt.

b. Oslo er den raskest voksende byen i Europa. Hva mener du Bærum må gjøre med boligpresset i Oslo og omegn?

-Å sørge for god kollektivtransport og å bygge flere, rimelige boliger er viktig for at Bærum skal klare å takle boligpresset.

c. Hva er løsningen i spørsmålet om ny E18? 

- I år kommer løsningen i Oslopakke 3-forhandlingene. En vei der det er plass til næringstransporten, busser og sykler er nødvendig. Konkrete kollektivløsninger må bygges ut samtidig med utbyggingen av E18.

Tekstog f oto: Martin Aasen Wright

[email protected]