Miljøvennlig utbygging på Fossum

Innlegg i Budstikka av Kjell Maartmann-Moe og Marianne Rieber-Mohn

Fossum området må ha gode kollektivløsninger!

– Ap ønsker at Løvenskiolds lager- og trelastvirksomhet skal erstattes med boliger. Det vil bli stilt strenge miljø- og klimakrav til utbyggingen, skriver Kjell Martmann-Moe (bildet) og Marianne Rieber-Mohn.

Etter 2030 skal spaden stikkes i jorda for utbygging på Fossum. 

Arbeiderpartiet ønsker at Løvenskiolds lager- og trelastvirksomhet skal erstattes med boliger. Det vil bli stilt strenge miljø- og klimakrav til utbyggingen. 

Kim Zimmer i Miljøpartiet De Grønne kommer i et innlegg i Budstikka 2. februar med en rekke uriktige påstander om Arbeiderpartiets syn på utbyggingen av Fossum.

Etter som byggestart for boliger på Fossum er mange år frem i tid, vil ikke Arbeiderpartiet stille dagens krav til klimavennlig bygging, hverken på energibruk eller utslipp av klimagasser.

Byggsektoren er i rivende utvikling hva klima- og miljøvennlighet angår. Vi ser det som naturlig at Fossum får ta del i denne utviklingen.

Når området skal detaljreguleres før bygging, kan vi komme med morgendagens krav basert på morgendagens kunnskap og teknologi.

Dette omfatter valg av miljøvennlige bygningsmateriale, klimavennlige energiformer og lavt energibehov, egenprodusering av energi, fremtidige transportløsninger og en mest mulig optimal klimavennlig utforming av området.

Da Bærum kommunestyre behandlet Klimastrategien vinteren 2018, fremmet Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og Rødt til sammen 36 fellesforslag.

Forslagene omhandlet skjerping av mål, strategier og tiltak innen bygg, mobilitet og avfall.

For eksempel foreslo vi fire partiene at alle nye utbyggingsområder skal være etablert som nullutslippsområder innen 2027. I 2050 skal hele Bærumssamfunnet være et lavutslippssamfunn, og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent.

Dette bør etter vårt syn være førende for utbyggingen på Fossum, slik vi ser det i dag. Så får vi se hvilke krav vi skal stille, etter hvert som detaljreguleringen av utbyggingen kommer i gang. 

Det er en rekke krav som må innfris før utbyggingen kan skje.

Det må være fattet et bindende vedtak om utbygging av ny barneskole. Dette vil skje etter 2030.

Det må også være på plass en tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området før første bolig blir tatt i bruk.

Idrettsanlegg, bo- og behandlingssenter, turveier og fellesområder kan imidlertid bygges ut tidligere.

For Fossum idrettsforening og alle medlemmene blir det bra å få på plass anlegg nå. Det er ingen høye hus i området i vår plan.

Når utbyggingen er ferdig vil tilgjengeligheten for allmennheten til marka og Bogstadvannet bli vesentlig bedre enn i dag.

Vi ønsker derfor at fellesområdene og turveiene gjennom og rundt området ferdigstilles så tidlig som mulig og senest er ferdige før den første innflyttingen foretas.

Hele strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten. Cirka halvparten av Smiejordet videreføres som landbruksområde. Det resterende er foreslått benyttet til idrettsanlegg. Arealet til idrett skal erstattes med minst like stort areal dyrkbar mark.

Vi er stolte av at vi har funnet frem til en slik løsning. Nybrottslandet finnes, og Løvenskiold er positiv.

Vi ønsker at kommunen samarbeider med Bærum idrettsråd, Fossum idrettsforening, natur- og friluftsorganisasjonene, vel og naboutvalg på Fossum i reguleringen av området. Vi er tilfredse med at MDG støtter dette synet.

Arbeiderpartiet ønsker en grønn utbygging på Fossum. Planen må sikre god tilgjengelighet for allmennheten både til marka og Bogstadvannet.

Fossum vil bli et godt boområde for mange grupper, med god kollektivdekning, gang og sykkelveier, nærhet til marka og Bogstadveien. 

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 8. februar 2019