Markagrensa må bestå

Bærum har nok arealer til å bygge boliger på i flere tiår. Vi trenger ikke røre markagrensa.

original

Marianne Rieber-Mohn Ap, medlem av Bærum kommunestyre.

Markagrensa må bestå

Bærum har nok arealer til å bygge boliger på i flere tiår. Vi trenger ikke røre markagrensa. Ved å bygge i de vedtatte utbyggingsområdene Fornebu, Sandvika, Bekkestua – Stabekk, Fossum og på sikt Avtjerna har vi mer en nok arealer til boligbygging. Disse områdene kan gi over 20.000 boliger. Med den planlagte boligveksten på 750 boliger i året, vil disse områdene være tilstrekkelig dekkende for arealer minimum i dagens planleggingshorisont på 20 år.

Budstikka ønsker debatt om markagrensen i sin lederartikkel den 12.07.2016. Med dagens tilgang på arealer kan markagrensen ligge urørt i lang tid fremover.

Marka er et verdifullt område for idrett, friluftsliv og rekreasjonsområde for svært mange mennesker. Den har et rikt biologiske mangfold, og skogen gir et positive bidrag til klimaet. Denne perlen sentralt på Østlandet må vi ta vare på og videreføre for senere generasjoner.

Bygging innenfor Markagrensa vil ikke tilfredsstille prinsippene for utbygging som kommunestyret vedtok i desember 2015. Dette gjelder krav om nærhet til kollektivtrasséene, og at skoler og barnehager må være på plass før utbygging.

Tidligere foregikk det vesentligste av boligbyggingen spredt i Bærum. Det var eplehagefortetning og utbygging av små og store tomter rundt i hele kommunen. Dette har gitt press på enkelte skoler og barnehager, og gjort kommunen mer bilavhengig. Ved å styre utviklingen med områdevis utbygging kan vi bygge nye skoler og barnehager som raskt fylles opp. Det stilles krav om nok skoleplasser før det gis tillatelse til utbygging. Så skolebehovet må sikres før bygging. Dette vil være en utfordring om det skal bygges innenfor Markagrensa.

Kommunestyret har vedtatt at nye utbyggingsområder skal være nær kollektivknutepunktene og kollektivtrasséene. Boliger innenfor markagrensa vil ikke ha den nødvendige tilgangen på kollektivtrafikk. Derved får vi en bilbasert utbygging. Skal Bærum bidra til å oppfylle de nasjonale målene om klimanøytralitet innen 2030, kan vi ikke akseptere nye utbygginger hvor beboerne blir avhengige av bil.

Innbyggerundersøkelser har vist at nærhet til sjøen og marka er blant de goder flest Bæringer setter høyt. Bæringer er glade i marka si. De går på tur og holder seg friske. Marka er god folkehelse.

Argumentet om at det ikke gjør noe om vi bygger litt i marka, den er jo så stor, holder ikke. Oslomarka ligger i 5 fylker og 19 kommuner. 11 av disse kommunene ligger i Akershus. Hvis alle disse kommunene bygget "litt" i sin del av marka kan dette bli et merkbart innhugg på denne verdifulle ressursen. En annen konsekvens ved bygging i marka er at folk flest ville få lenger avstand til marka.

Markaloven ble vedtatt i 2009. Den har som formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Loven slår fast at bygge- og anleggstiltak i utgangspunktet er forbudt i Marka, med unntak av landbrukstiltak. Bygging innenfor Markagrensa vil således ikke være tillatt i henhold til loven. Markaloven er viktig for Bærum Arbeiderparti. Dette har vi programfestet.

Vi skal prioritere utbygging områdevis. Bygge gode bo-områder med skoler, barnehage og annen infrastruktur i nærheten. Og gi innbyggerne i Bærum god tilgang på grøntområder i bebygde områder og Marka som en grønn ring rundt bebyggelsen. Marka med sin beskyttende markagrense må få ligge til fremtidige generasjoners glede.