Mangfold på Fornebu

Innlegg i Budstikka av Kjell Maartmann-Moe

Kjell Martmann-Moe

Kjell Maartmann-Moe, toppkandidat for Bærum Arbeiderparti.

Det er viktig at kommunestyret vedtar ny kommunedelplan for Fornebu (KDP3) nå. 

Det blir den tredje overordnede planen i rekken. De fleste synspunktene om planen er godt kjent. Den gir retning, mål og forutsigbarhet for utviklingen av Fornebu.

Det er viktig at vi kommer i gang med Fornebubane og konkret arbeid for det gode Fornebu-samfunnet, blant annet gjennom et innovativt prosjekt ledet av innbyggerne selv. 

Det er viktig at vi sikrer oss tilstrekkelig bidrag fra grunneierne til møteplasser, kultur-, idretts- og fritidsanlegg, miljøtiltak, barnehager, skoler, omsorgsbygg og mye mer – og Fornebubane. Begge deler vil bidra vesentlig til Fornebu-samfunnets bærekraft – både den sosiale og miljømessige.

Det må være nok folk til at helhetlige løsninger kan forsvares og storsamfunnet vil være med på spleiselaget. 

Arbeiderpartiet går derfor inn for at det reguleres tilstrekkelig bolig- og næringsareal til at:

i) Fornebubanen kommer på plass så snart som mulig    

ii) Bidragene fra utbyggerne blir tilstrekkelig til å gjennomføre planen   

iii) E18-utbyggingen med bl.a. ny tilkomstvei til Fornebu (Vestre lenke) ikke forsinkes 

Det er sterkt ønskelig at Akershus fylkesting har Bærums KDP3 i tide til å kunne vedta neste steg for Fornebubanen i juni. Alternativet er at Viken fylkesting (Akershus + Buskerud + Østfold) skal fatte vedtak en gang (lenge) etter 2019. Arbeiderpartiet vil ha Fornebubane nå!

Arbeiderpartiet tar utgangspunkt i de foreslåtte 840.000 m² som en øvre grense for totalt boligareal (BRA). Vi vil altså ikke knytte noe endelig antall boliger til denne grensen av flere grunner. Vi vil ha variert bebyggelse, boligstørrelser og bomiljø. Kommunen må benytte adgangen til reforhandling av avtalene med grunneierne når henholdsvis 1/3 og 2/3 av boligarealene er utbygget, for å sikre Fornebus kvaliteter for fremtiden. 

I KDP3 foreslås det å dele utbyggingsområdet i tre kvaliteter – byen, parken og landet. Arbeiderpartiet slutter seg til dette prinsipielle grepet. 

Det må bo nok folk i byen til å skape byliv både i og mellom husene. Vi går for bomiljø som huser alle samfunnslag og alle livets faser – i byen, parken og landet. Da lykkes vi best med samfunnsutviklingen på sikt. 

Det er vår forutsetning at store områder, som foreslått, forblir friareal og kystlinje for allmennheten. Friarealene må bindes sammen av gangveier.

Møteplasser ledet av innbyggerne selv

Lett tilgjengelige møteplasser er viktig for god utvikling av Fornebu-samfunnet. 

Arbeiderpartiet foreslår at det startes et prosjekt ledet av innbyggerne selv, for å planlegge hele spekteret av møteplasser inne og ute, straks KDP3 er på plass. Det blir en ny og innovativ måte å utvikle lokalsamfunnet på. 

Innbyggere, foreninger og interessegrupper, næringsliv, utbyggere og kommune skal samarbeide forpliktende om løsningene. Vi ønsker de andre partiene med på et slikt forslag og ser frem til at prosjektet kan komme i gang.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 20. mars 2019.