Kommune- og regionreformen - Vår mening.

Bærum Arbeiderparti mener det per 18. april 2016 ikke er fremført tungtveiende, konkrete argumenter for hovedmålsetningene for kommunereformen som tilsier at Bærum kommune bør slå seg sammen med andre kommuner nå.

original_1478642863_6655552

Kommune- og regionreform

Representantskapet i Bærum Arbeiderparti gjorde 18. april 2016 følgende enstemmige vedtak om

Kommunereform

Bærum Arbeiderparti mener vi må søke gode løsninger for innbyggerne og gjerne dele med andre for å nå felles mål.

Hovedmålsettingene med kommunereformen er

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

• Styrket lokaldemokrati og gi større kommuner flere oppgaver

Bærum Arbeiderparti legger til grunn at kommunestrukturen og kommunenes oppgaver også framover vil være basert på generalistprinsippet.

Bærum Arbeiderparti mener det per 18. april 2016 ikke er fremført tungtveiende, konkrete argumenter for hovedmålsettingene for kommunereformen som tilsier at Bærum kommune bør slå seg sammen med andre kommuner nå.

Kommunereform var ikke en del av kommunevalgkampen i 2015. Bærum Arbeiderparti mener derfor at hvis et flertall i kommunestyret i Bærum ønsker at kommunen skal slå seg sammen med andre, bør et slikt spørsmål legges ut i en folkeavstemning. Arbeiderpartiet vil respektere resultatet av en avstemning dersom valgdeltakelsen blir minst 50 %.

Hvis det skulle fremkomme nye tungtveiende momenter i saken, vil Bærum Arbeiderparti vurdere å revidere sine standpunkter. Vi ser ikke 1. juli 2016 som en endelig frist for en eventuell kommunesammenslåing for Bærums del.

Regionreform

Bærum Arbeiderparti er grunnleggende positiv til at Bærum bør inngå i en større region enn Akershus og da fortrinnsvis i en region der Oslo også inngår. Arbeiderpartiet har på sitt landsmøte i 2015 vedtatt at Oslo og Akershus bør inngå i en hovedstadsregionen.

Med en regional organisering der Oslo inngår, kan vi få løst Bærums største utfordringer på en langt mer effektiv, helhetlig og demokratisk måte enn i dag. Det gjelder særlig samferdsel, miljø, utdanning, innovasjon og arbeidsliv. En regionreform bør kunne ses i sammenheng med en kommunereform.

Bærum Arbeiderparti vil derfor nå arbeide for at Oslo og Akershus skal bli del av en stor-region omkring Oslo og at Bærum skal være en del av denne regionen.

Kontaktpersoner:

Gunnar Gussgard, Leder, Mobil 91648596

Kjell Maartmann-Moe, Gruppeleder kommunestyret, Mobil 90777758