Kjell Maartmann-Moe sin tale under budsjettdebatten i kommunestyret.

Det viktigste i Bærum Arbeiderpartis budsjettforslag er bedre oppvekstvilkår for barn og unge og en aktiv og verdig alderdom med god pleie og omsorg. Se og hør innlegget her: https://youtu.be/zhO9hGesMv0?t=51m29s

original

Ordfører

Det viktigste i Bærum Arbeiderpartis budsjettforslag er bedre oppvekstvilkår for barn og unge og en aktiv og verdig alderdom med god pleie og omsorg.

Bærum kommune står foran store investeringer i bygg og anlegg i tiden som kommer. Investering i menneskelige ressurser – det som foregår inne i hodene og bygningene - er vel så viktig etter vår mening. Så mye som 95% av samfunnets fremtidige verdiskapning ligger i menneskene mener eksperter.

Barndommen varer livet ut, sies det med rette. For Bærum Arbeiderparti betyr det at det aller viktigste vi kan gjøre for barn og unge, er å bidra til at alle kommer i en god barnehage og får en god skolegang - fra start.

Bærum Arbeiderparti vil derfor justere kursen for Bærum kommune mot bedre læringsmiljø. Det betyr at vi må tenke nytt i eiendomsstrategien og kanskje måtte bygge større og mer nøkternt i fremtiden for å få råd til å ansette flere lærere og barnehagelærere.

Vi har mange dyktige barnehagelærere, lærere og skoleledere. Vi er alle stolte over at de gjennomsnittlige prestasjonene i Bærumsskolen er blant landets beste. Utfordringen er at spredningen i resultatene er alt for store.

Det hjelper lite med gode gjennomsnittsresultater, når frafallet i videregående skole er mellom 10-30 %. Det er i frafallet fra skolen det meste av samfunnets og personlig ulykke ligger – ensomhet, psykiske helseproblemer, rus, sykdom, arbeidsledighet, ekstremisme. Kan vi forebygge frafall i skolen er det meget store gevinster å hente for den enkelte hva verdighet og personlig økonomi angår og store penger å spare for samfunnet – også for Bærum kommune.

Til tross for frafallet i skolen vil Høyre fortsette kuttene i lærerstillinger i Bærumsskolen. Bærum kommune får til og med statstilskudd på grunn av dårlig lærertetthet. Samtidig øker elevtallene. Det blir mye mindre tid til hver elev. Det går ut over læringsutbyttet til alle elevene og arbeidssituasjonen til lærerne.

Arbeiderpartiet vil øke lærertettheten i skolen igjen og starter i barneskolen. Alle barna må med, skal Bærumssamfunnet stå best mulig rustet for fremtiden.

Arbeiderpartiet vil ha 50-60 nye lærerstillinger i barneskolen i Bærum fra høsten 2016 for å sikre at de aller fleste barna lærer å lese, skrive og regne i løpet av de første skoleårene. Frafallet i skole, arbeidsliv og samfunn starter nemlig i første klasse for de barna som er i faresonen. Vi vil ta frafallet ved rota ved å sette inn den ekstra lærerstyrken i barneskolen.

Rådmannen budsjetterer med i driftsoverskudd i perioden 2016-2019. Arbeiderpartiet vil disponere i underkant av 450 millioner av driftsoverskuddet i fireåresperioden til å styrke barn og unges oppvekstvilkår og svakeste gruppenes vilkår.

Viser det seg at betingelsene endrer seg, vil vi justere kursen – selvsagt.

Vi reduserer investeringene i bygg og anlegg tilsvarende i dette budsjettfremlegget, men vil komme tilbake med forslag om andre måter å finansiere satsingen på barn og unge i neste budsjett. Vi kan for eksempel ikke se poenget med å la en likviditetsreserve som i utgangspunktet ikke trenger å være mye større enn 300 millioner kroner, vokse jevnt og trutt fra 491 millioner i 2016 til 826 millioner i 2019.

Vi salderer ikke med bedre skatteinngang, ubundne frie midler i statsbudsjettet for 2016 og/eller mulighet til å disponere mindreforbruk. Men blir det disponible midler av denne karakter, vil vi vurdere å legge penger tilbake der vi tok dem fra.

Men vi må ha en ny skolepolitikk i Bærum som tar ut elevenes potensial i langt større grad enn i dag. Da må det flere barnehagepedagoger inn i barnehagene og flere lærere inn i skolen – først og fremst i barneskolen. Det er vår beste langsiktige investering.

Kjell Maartmann-Moe

Bærum Arbeiderparti

Gruppeleder i kommunestyret

Hør og se hele innlegget her: https://youtu.be/zhO9hGesMv0?t=51m29s