Kan vi sikre velferd og arbeid for alle i møte med klimakrisen?

Innlegg i Budstikka av Marianne Rieber-Mohn og Leif Helmich Pedersen

Vi må ta klimaforskerne og ungdommen på alvor. Klimasaken er menneskehetens største utfordring, og den er global. Vi vil både realisere en bærekraftig klimapolitikk og videreutvikle velferdsstaten basert på sosialdemokratiske verdier.

Slik Arbeiderpartiet var hovedarkitekten for utviklingen av den norske velferdsstaten bør vi nå ta lederrollen i vår tids største utfordring: klimautfordringene, slik vi tidligere har løst de store fellesoppgavene i samfunnet.

Klimapolitikk handler om å tenke globalt og handle lokalt. Bærum Arbeiderparti ønsker å fremme dette synet i Bærum i klimaåret 2020.

Menneskehetens eksistens er truet og løsning av klimakrisen er en nødvendig forutsetning for velferdsstatens fremtid. Vi må definere klimamål som lukker gapet mellom dagens utslippsnivå og det som kreves for å nå 2 grader målet i henhold til Paris avtalen. Ifølge FNs klimarapport må utslippene av karbondioksid i 2030 reduseres med hele 25 % sammenlignet med dagens utslipp. Bærum må skjerpe sine klimamål.

Vi må utvikle en næringspolitikk som sikrer at landets unike kompetanse innen ulike næringer videreutvikles eller omstilles basert på ikke fossile energikilder. Bærum med sitt kunnskapsbaserte næringsliv har mye å bidra med. Politikken må utvikles innenfor rammen av trepartsmodellen; staten, privat sektor og fagorganisasjonene. Statlig tilførsel av kapital må være en del av løsningen, i tillegg til privat kapital.

Vi må etablere en transportstruktur som stimulerer til reduksjon av klimagasser. Dette må inkludere alle former for kollektivtransport til lands og til vanns, i tillegg til vare- og persontransport. Gode og attraktive kollektive løsninger må bli førsteprioritet. I Bærum bør kollektivtilbudet på tvers av kommunen styrkes, og hele Bærum etableres som en sone. Alle Ruters busser og båter bør være karbonnøytrale. Kommunen bør stimulere til klimanøytral varetransport gjennom sine anskaffelser.

Vi må fortsette elektrifiseringen av transportsektoren. Alle nye personbiler må være nullutslippskjøretøy fra 2025. Det er behov for en stor satsing for å få til den samme gode utviklingen på tyngre kjøretøy. I tillegg er det de siste årene skjedd en enorm innovasjon innenfor ferger og skip. Denne bør fortsette og forsterkes.

Arbeiderpartiet ønsker et CO2 fond for næringstransporten. Pengene som kommer fra CO2-avgiften skal gå tilbake til klimatiltak.

Klimakrisen er også en artsmangfold-krise. I Bærum er den største trusselen mot artsmangfoldet utbygging av små og store områder. En arealpolitikk som tar vare på grønne områder og prioriterer utbygging nær knutepunktene vil være et godt bidrag.

Klimavennlige materialer og lavt energiforbruk skal være førstevalget for byggenæringen. Vi må stimulere til fossilfrie byggeplasser, og kreve klimabudsjett og regnskap for alle nye større utbygginger. Bærum kommune har fått det, nå må byggebransjen gjøre det samme.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 15. januar 2020