Hva er viktig for deg?

Ordførerkandidat Kjell Maartmann-Moe peker på de sakene som er viktige for folk i Bærum. Bærum trenger nå nye krefter i ledelsen. Det som er viktig for deg - er viktig for oss!

original_1478638889_6810658

Hva er viktig for deg?

Bærum sykehus skal være et moderne sykehus med akuttilbud for innbyggerne i Asker og Bærum. Sykehuset skal ha bredt sammensatte tjenester av høy kvalitet på Bærum sykehus. Så lenge Bærum sykehus er en del av Vestre Viken helseforetak, skal det være likeverdig fordeling av spesialfunksjoner mellom Bærum og Drammen sykehus.

Bærum sykehus må ha polikliniske tjenester for alle de viktigste spesialitetene uavhengig av om sykehuset er en del av Vestre Viken eller er et selvstendig helseforetak. Det skal være kort reisetid til sykehuset for pasienter, pårørende og besøkende.

Bærum Arbeiderparti satser på helsetjenesten til alle barn og unge i kommunen. Vi vil ha åpen skolehelsetjeneste i skoletiden, styrket helsestasjon og frikort til offentlige helsetjenester til og med kalenderåret du fyller 20 år.

Hvis du ikke greier deg selv, skal kommunen legge til rette for at du skal få bo hjemme så lenge du ønsker og helsen din tillater. Trenger du bolig med oppfølging eller plass på sykehjem, skal du få det.

Det er Bærum Arbeiderpartis mål at det skal være nok barnehageplasser nær barnas bosted, god dekning av barnehagelærere og flere opptak i barnehage per år.

Vi vil ha lavere elevtall per lærer i barneskolen, gratis frukt og grønt og fysisk aktivitet hver skoledag. Da blir det bedre forhold for læring for alle og i alle skolene i Bærum.

Bærum Arbeiderparti vil ha variert boligbygging med vekt på boliger til unge og mennesker med alminnelig inntekt. Utbygging bør fortrinnsvis skje i trafikknutepunktene og ikke der det er dyrkbar mark.

Vi vil ha en plan for bruken av dyrket mark og kysten vår. Markagrensen er viktig for oss. Slik får vi god balanse mellom vekst, vern og miljø. Da blir det mer grønne areal og kystlinje til oss alle – i generasjoner fremover.

Akershus og Bærum Arbeiderparti går for en miljøvennlig E18 med nye tverrforbindelser i Bærum. Vi vil ha T-bane til Fornebu og fra Kolsås til Bærums Verk over Rykkinn pluss hyppigere avganger på Kolsåsbanen i rushtiden, så snart som mulig.

Holdeplass på Ringeriksbanen ved Avtjerna er viktig for boligbyggingen i kommunen.

Akershus og Bærum Arbeiderparti vil ha bedre kollektivtilbud, innfartsparkering og tilrettelegging for trygg sykling og gange. Omlegging til mer miljøvennlig bilpark og bilbruk er viktig for oss alle.

Bærum Arbeiderparti vil føre en politikk for et variert og miljøvennlig næringsliv. Vi vil at kommunen skal sikre god kompetanse og kompetanseutvikling for våre ansatte. Mer forskning, innovasjon og systematisk kvalitetsarbeid vil bidra til at kommunen blir en attraktiv arbeidsgiver. Vi går for et lærlingeløft.

Vi vil at kommunen som hovedregel skal ansette fast og i full stilling. Ufrivillig deltid skal avvikles.

Kultur, friluftsliv og idrett er viktig for de aller fleste. Bærum Arbeiderparti vil legge til rette for disse aktivitetene og frivillighetsarbeidet.

Mangfold er en berikelse for samfunnet. Bærum Arbeiderparti vil ta imot godkjente flyktninger i samråd med statlige myndigheter og vil at vi strekker oss lenger med en så omfattende flyktningkatastrofe på Europas dørstokk.

Vi må både hjelpe i flyktningenes hjemland og vise hjertelag her hjemme når folk i nød står på vår jord.

Bærum Arbeiderparti går inn for folkeavstemning hvis det foreslås sammenslåing av Bærum kommune med en eller flere andre kommuner.

Det er tid for forandring i Bærum. Bærum Høyre har hatt ordføreren i 64 år. Det er for sent for Høyre å si at nå skal alt bli så meget bedre, bare Høyre får ordføreren i enda fire år til.

Høyre reklamerer for tiden med at de ruster Bærum for fremtiden. Det ruster i Bærum med Høyre i ledelsen, mener vi.

Derfor må du slippe kreative og friske krefter til som vil jobbe i fellesskap for Bærums fremtid. Stem Arbeiderpartiet! Det som er viktig for deg – er viktig for oss!

Kjell Maartmann-Moe,

ordførerkandidat Bærum Arbeiderparti