Høyspentledningene gjennom Bærum må i bakken

Debattinnlegg av Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

Dagens høyspentledninger gjennom Bærum må fornyes. Dette gjelder strekket Hamang (Sandvika) – Øverland – Smestad. Det finnes to alternativer: å erstatte dagens master med nye og vesentlig høyere master eller å legge høyspentkabel i bakken.

Arbeiderpartiet går sterkt imot nye høyspentledninger i luftstrekk gjennom Bærum. Av hensyn til arealbruk, miljø, folkehelse, samfunnssikkerhet og estetikk mener vi det eneste akseptable er å føre strømmen i kabler i bakken.

Statnett argumenterer i sin søknad med at jordkabel er dyrere enn luftstrekk. Dette er vi uenige i. Nye samfunnsøkonomiske analyser utført av blant annet Civitas har vist at kabel ikke blir dyrere enn luftstrekk. Høyspentledninger i luften båndlegger store areal som det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å frigjøre. 

Nye høyspentledninger vil for eksempel hindre Bærum Sykehus i å kunne bygge ut på sin tomt. Det vil ikke være mulig å bygge om Hauger og Gjettum skoler til ny ungdomsskol, slik kommunen har planlagt. Skal kommunen kjøpe en tilstrekkelig stor tomt til bygging av den nye skolen, vil dette koste flere hundre millioner kroner. Utbyggingen vil også begrense mulighetene for å bygge ut Gjettum senter. Videre reduserer høyspentledningene verdien av eksisterende boliger, og det reduserer muligheten for å utnytte arealene under høyspentledningene. Bærum har knapphet på arealer. Vi må derfor ta vare på de arealene vi har for fremtidig utnytting. Statnetts forslag reduserer disse mulighetene.

De nye mastene foreslås lagt i dagens trasé, men er betydelig høyere (38 meter mot dagens 21 meter). Mastene vil få en varig byggeforbudssone i 40 meters bredde, som tilsvarer dagens situasjon. Med kabel i bakken blir byggeforbudssonen på bare 11 meter. Det vil også være stor visuell verdi ved å fjerne luftledningene, både for friluftsliv, dyreliv og eksisterende bebyggelse.

Arbeiderpartiet oppfordrer alle partiene til å gå imot høyspentmaster og støtte kabelalternativet i kommunens høringsuttalelse til Statnetts konsesjonssøknad.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 4. februar 2020