Heltidskultur = bærekraft = likestilling

Debattinnlegg av Kirsti Margrethe Mortensen

Portrett av Kirsti Margrethe Mortensen

Kirsti Margrethe Mortensen, fraksjonsleder AP i utvalg for samarbeid. Foto: Johannes Kiese.

Det er på tide med en real snuoperasjon for å få til en heltidskultur. 

Arbeiderpartiet gikk til valg på å fremme en heltidskultur fordi vi ønsker å gi Bærums innbyggere bedre tjenester, samt sikre de ansatte retten til hele og faste stillinger. 5. februar fremmet vi forslag i kommunestyret hvor vi ønsker å innfri disse valgløftene.

Godt under 50 prosent av de ansatte i pleie og omsorg arbeider heltid, og til tross for at det i hovedtariffavtalen er nedfelt at alle stillinger «som hovedregel skal lyses ut som heltid» er utviklingen i Bærum kommune sjokkerende dårlig. En oversikt utarbeidet av Fagforbundet viser at kun 16 prosent av stillingene som ble utlyst i Bærum kommune i siste halvår 2019 var heltidsstillinger.

Det haster å ta tak i denne negative utviklingen, og det er på tide med en real snuoperasjon. Derfor la Arbeiderpartiet i kommunestyremøtet 5. februar frem et forslag til vedtak i 10 punkter om hvordan vi kan fremme en heltidskultur i Bærum kommune. 

Et av Bærum kommunes fire hovedmål for inneværende periode er «Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne muligheten til økt selvhjulpenhet, mestring og læring». Vi som politikere blir oppfordret til å tenke bærekraft i alt vi foretar oss. Det å innføre en heltidskultur er å ta bærekraftsmålene på alvor.

Vi vet allerede mye om at arbeid forebygger ensomhet, fremmer integrering og gir hver og en av oss mestringsglede, bedre helse, bedre selvfølelse og bedre livskvalitet. Det er dessuten samfunnsøkonomisk lønnsomt at innbyggerne har en jobb de kan leve av fremfor å være avhengig av trygdeytelser. 

For hvem klarer å leve, bo og brødfø en familie ved hjelp av en 60 prosent stilling i Bærum i dag? Hvordan fremmer det integrering og selvhjulpenhet når de som ansettes ikke klarer å leve av lønna si? Hvordan kan kvinner som trenger å beskytte seg selv kunne bryte ut av dysfunksjonelle og voldelige forhold og ekteskap, når de mangler det økonomiske handlingsrommet som full stilling gir? 

Derfor er kampen for en heltidskultur også en likestillingskamp.

Som folkevalgte skal vi ved politiske vedtak sette retning på samfunnsutviklingen. Deretter er det opp til kommuneadministrasjonen i samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene å finne gode praktiske løsninger som sikrer alle et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Jeg håper at alle parter nå leter godt etter viljen til å endre et system som åpenbart ikke fungerer til det beste for både innbyggere og ansatte.

Arbeiderpartiet har alltid vært, og skal alltid være, en garantist for et trygt, raust og inkluderende arbeidsliv. I Bærum fordrer det nå et sterkt løft og satsing på en heltidskultur.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 7. februar 2020