Gjengs leie har blitt for høy i Bærum

Kari Seljelid, Bærum Ap, nestleder kommunestyregruppen, Budstikka 16.november 2016

Takk til Hans Kristian Lingsom for viktig innspill i Budstikka torsdag 10. november om gjengs leie. Få vet bedre enn han hva Bærum kommune ønsket å oppnå med ordningen.

Effekten av gjengs leie for økonomisk vanskeligstilte leieboere er underkommunisert. Hvem tenkte på at varig uføretrygdede eller utviklingshemmede og funksjonshemmede som er avhengig av kommunal bolig, skulle belastes med gjengs leie/cirka markedspris?

Mange utviklingshemmede og funksjonshemmede får litt «lønn» for å jobbe på vernede bedrifter og arbeidssentre. Det gir livet innhold, men slår lett negativt ut på muligheten for å få bostøtte.

Reglene for enslige er at har du netto 5.500 kroner igjen når månedlige boutgifter er betalt, så får du ikke bostøtte. Gjengs leie fastsettes av takstfolk som neppe har i sitt mandat å ta hensyn til beboernes situasjon og økonomi.

Kommunens innføring av mer markedsrelatert husleie har medført sterk husleieøkning – i mange tilfeller mer enn 50 prosent.

Det ble sagt at ingen skulle komme dårligere ut siden økningen kunne kompenseres med statlig bostøtte. Men det er nok en annen virkelighet som oppleves for dem med svakest personlig økonomi.

Økt husleie skulle gi penger til vedlikehold av de rundt 1.600 kommunale boligene. Situasjonen i Skytterdalen viser at dette har vært forsømt.

Rådmannen vil heretter sette av penger hvert år til vedlikehold av bygg. Vi forutsetter at det også gjelder kommunale utleieboliger.

Det må ikke bli slik at husleien blir mye høyere enn det som skal til for å dekke utgifter til drift, vedlikehold og kapitalutgifter.

Arbeiderpartiet vil be om ny oversikt over husleieinntektene for kommunale boliger, hva som brukes til vedlikehold, samt hvordan ordningen med bostøtte fungerer.

Det har skjedd endringer i innslaget til den statlige bostøtten. Arbeiderpartiet mener at det må bli lettere å få bostøtte, alternativt at husleien senkes for dem som har betalingsproblemer.

Alle har rett til en bolig i dette landet, og kommunen har et særlig ansvar for å hjelpe dem som strever. Da kan ikke husleien være for høy.

bærum ap 2015-02 kari seljelid _new