Er Bærum kommune klimabevisst?

Terje Hegge (H) skriver i Budstikka den 19.8.2015 at Bærum er klima- og miljøbevisst. Tja. Det er i så fall på tross av Høyre, og ikke på grunn av Høyres holdning til klimaspørsmål.

original_1478639136_134713

Hvis Høyre ønsker å være med på en klimadugnad i kommunestyret, er de hjertelig velkomne til det. Vi trenger alle de støttespillerne vi kan få.

Bærum ønsker å være en klimaklok kommune. Men da må vi være villige til å ta i bruk virkemidler som støtter opp under dette.

Vi må utarbeide en klima- og miljøplan som omhandler hele Bærum og ikke bare kommunens egen aktivitet. Sammen med befolkningen og næringslivet vil vi videreutvikle klimaregnskapet til også å omfatte dem.

Kommune og næringsliv må sammen se på miljø- og klimasektoren for å utvikle et grønnere nærings- og arbeidsliv.

For å redusere energibruken i større kommunale bygg vil Arbeiderpartiet innføre automatisk energiovervåking og lysregulering. Flest mulig av kommunens kjøretøy bør bruke fornybar energi.

Vi må bygge flere gjennomgående gang- og sykkelveier. Ved å legge forholdene til rette kan sykler og el-sykler være et godt alternativ til bil.

Vi må ta vare på Bærums grønne preg. Derfor vil Bærum Arbeiderparti legge til rette for lek, trening og friluftsliv i og nær boligområdene, i skog og mark og ved sjøen. Vi vil sikre grønne lunger, biologisk mangfold, vann og vassdrag.

Bærum kommune må tilby gode og miljøvennlige avfallsløsninger til sine innbyggere. Arbeiderpartiet ser frem til at kommunen starter opp med klimavennlig behandling og utsortering av matavfall i 2016.

Arbeiderpartiet vil prioritere tiltak som bidrar til at kommunen når sitt klimamål. Dette vil vi gjøre ved mindre bruk av energi, overgang til fornybar energi, avfallshåndtering, arealplanlegging, mindre bilbruk, bedre kollektivtransport en miljøvennlig bilpark, mer sykling og gåing. Høyre er hjertelig velkommen til å være med på denne klimadugnaden.

Marianne Rieber-Mohn, AP


Kandidat til Bærum kommunestyre