Dyrkbar jord og p-plasser i Lommedalen

I artikkel i Budstikka lørdag 5. mars slenger Tiril Eid Barland fra Venstre ut en del uriktige og unyanserte påstander om Arbeiderpartiets arealpolitikk og fremhever Venstres ”prinsippfasthet”.

original_1478638882_1164746

Publisert i Budstikka 10.mars 2016.

Odd Willy Lørstad AP, medlem av kommunestyret og planutvalget I Bærum .

Debatten har sitt utspring i et ønske om en tidsbegrenset omdisponering av ca. 1 mål jordbruksareal, som kan karakteriseres som en fuktig sump i dag, til parkeringsplasser for Rema 1000 i Lommedalen. Bakgrunnen er at Barland ikke likte en lederartikkel i Budstikka om saken, hvor avisen uttrykt støtte for mitt syn om å tillate til en midlertidige omdisponeringen.

Problemet med Barlands innlegg er flere feilaktige og unyanserte påstander om hva Venstre og AP har stemt for.

Jeg begynner med jordet på Rud og Coop Obs Bygg, som Venstre også stemte for.

Når det gjelder Smiejordet på Fossum, har AP i sitt innspill til reguleringsforslaget foreslått at dyrket mark tas ut av planen. Østre Jong ble enstemmig tilbakeført til LNF, alle partier var enige her. Bekkestumyra og Emma Hjortsvei har ingen ting med dyrket mark å gjøre.

De andre områdene som nevnes, er i kommunearealplanen bestemt for idrettsanlegg, sentrale boligområder og grønnstrukturer ref. Ballerud, og arealer for annen infrastruktur.

Etterrettelighet er viktig.

Alle partiene i kommunen er enige om et sterkt jordvern. Venstre er altså ikke alene om dette.

Så har vi de overordnede nasjonale føringer hvor ett målene er å redusere biltrafikk og derved forurensning. Det betyr at det kontinuerlig skal legges til rette for minst mulig bilbruk.

Nærbutikken Rema 1000 i Lommedalen, har hatt en kraftig kundeøking pga av store utbygginger i området. Resultatet er overfylt parkeringsplass på de store handelsdager, som presser kunder ut av dalen til t. eks. Bærums Verk, som har nok av parkeringsmuligheter. Dette gir da en motsatt effekt i forhold nasjonale føringer og kommunenes egne miljømål.

Det er riktig som Barland sier at jordvern må vike dersom andre overordne samfunnmessige hensyn tilsier dette og hun peker på samferdsel, men dette gjelder også boligbygging ved knutepunkter og langs skinnegående offentlig transport dvs. tog og baner.

Når det gjelder LNF områder og spesielt matjord, må det alltid gjøres gode vurderinger og anvendes sund fornuft og skjønn, hvor stedlige forhold og overordnede samfunnsmessige ønsker og føringer legges til grunn. Enkelte ganger må matjord vike mot andre sterkere samfunnshensyn, som i dette tilfelle å redusere bilbruk.

Saken ligger nå hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Arbeiderpartiet vil etablere en ”jordvernplan”, slik at der dyrkbar mark må utnyttes til andre samfunnsnyttige formål, skal den dyrkbare jorda flyttes i henhold til

jordvernplanen.

Odd Willy Lørstad AP , medlem av kommunestyret og planutvalget I Bærum .