Det skal være attraktivt å sykle for alle i Bærum

Innlegg i Budstikka av Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

Bærum kommune setter en tydelig ambisjon i forslaget til ny sykkelstrategi. 

Sykling skal være attraktivt og trygt for alle i kommunen. Om du er ung eller gammel, rask transportsyklist eller på vei til barnehagen eller nærbutikken må det være trygt å sykle. 

Gode forslag som bilfrie soner rundt skolene og sykkelprioritering i lyskryss bør iverksettes snarest. Dette vil øke sikkerheten for utsatte grupper hvor det haster med tiltak.

Ikke alle kan sykle, men mange kan sykle litt. Noen sykler hele året, andre foretrekker sommerhalvåret.

Å sykle er raskt, miljøvennlig, sunt og en opplevelse i seg selv. De korteste turene kan fint erstattes med sykkel.

Bilen er nyttig for mange på ulike gjøremål, men turer på 3–5 km er fine på sykkel. I dag velger mange bilen selv på turer under 1 km.

Noen forslag fra strategien kan vi godt sette i gang raskt. For eksempel å etablere bilfrie soner nær skolene slik at det blir tryggere for barna å sykle.

Sykkelfelt kan males med rød farge for å gjøre de mer synlige. Lyskryss kan utstyres med sykkelprioritering slik at syklister får et forsprang på bilene.

Forslaget om flere sykkelparkeringer og sykkelhotell sentralt plassert er bra. Så må vi få på plass en by-elsykkelordning, slik at flere får anledning til å prøve dette flotte fremkomstmiddelet.

Det skal oppleves trygt å sykle i Bærum. Det viktigste enkelttiltak er å skille biler, syklister og gående.

Sykling skal være for alle. Om du er gammel eller ung, ute på tur eller på vei til jobb trenger du trygg sykkelvei.

Det skal være raskt å komme frem på sykkel. Da blir sykkelen konkurransedyktig i reisetid.

Les også:   Bærum er som skapt for elsykler

Vi trenger gjennomgående sykkelveier for den raske transportsyklisten, hvor sykkel og gående er adskilt. For dem som ikke ønsker å sykle raskt, må det være plass til det – løsningene må være så robuste at hver enkelt kan sykle i sitt eget tempo.

Sykkel skal bli et førstevalg på korte avstander, derfor er veier frem til lokalsentre og kollektivknutepunkt prioritert.

Sykkelstrategien og forslaget til sykkelveinett skal legge føringer for all plan- og byggesaksbehandling i kommunen. Slik kan sykkel bli en naturlig del av tettsteder, byliv og byrom.

Vi ønsker liv i gatene med gående og syklende, gode uteoppholdsarealer, handel og utadrettede funksjoner. Dette gir tettsted med bedre plass, mindre støy og renere luft.

Vi blir stadig flere i Bærum. Frem til 2030 vil befolkningen øke med 25.000 innbyggere. Skal vi fortsette å bruke bil som i dag, vil dette øke klimagassutslippene kraftig.

Vi må ta transportveksten ved gange, sykkel eller kollektivt. Målet er å øke sykkelandelen fra dagens 3 prosent til 20 prosent i 2030. Dette er mulig hvis vi er villige til å legge forholdene til rette for det.

Sykkelstrategien presenterer et sykkelveinett med hovedveier og lokalruter. I områder med lite biltrafikk foreslås det at sykler og biler deler veibanen og gående har egne fortau. I gater med mer trafikk og mange avkjørsler bør det etableres egne sykkelfelt.

Langs barrierer som parker, jernbane og sterkt trafikkerte veier må det etableres sykkelvei med opphøyd fortau. Dette egner seg for sykling i flere hastigheter og gir både opplevelse av trygghet og god fremkommelighet.

Mange av forslagene i denne sykkelstrategien kan iverksettes raskt og uten de store kostnadene. Dette må ikke bare bli en strategi med lang behandlingstid, her må vi komme i gang – nå!

Slik vil vi være nærmere en mer klimaklok hverdag hvor sykling oppleves trygt og raskt og gir de gode opplevelsene. 

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 17. november 2018