Bedre hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Innlegg i Budstikka av Kari Seljelid

Portrett av varaordførerkandidat, Kari Seljelid.

Kari Seljelid, 2.-kandidat for Bærum Arbeiderparti, medlem av hovedutvalg for bistand og omsorg, formannskap og kommunestyre. Foto: Johannes Kiese.

Dyktige ansatte i Bærum kommune fortjener honnør og stor takk for sin innsats slik at alle brukerne får nødvendig hjelp og omsorg. Arbeiderpartiet mener likevel at hjemmetjenestene kan bli bedre. 

Det viser rangeringen Bærum kommune nylig fikk i sammenligning med andre kommuner i kommunebarometeret. 

Vi er redde for at hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere har for liten tid til hver bruker de skal besøke, ofte bare 10 minutter. Vi føler med dem som får mange forskjellige fagpersoner hjem til seg hver måned. I Oslo kommune er det nettopp avdekket at pleietrengende får 30 ulike helsearbeidere på besøk. Det er neppe annerledes i Bærum. Er det slik vi vil ha det?

Selv om turnuser og personaldekning skal gå opp, det er sykefravær og mange i deltidsstillinger, høres det mye ut. Arbeiderpartiet vil ha trygge tjenester. Det betyr god personaldekning og flere i hele, faste stillinger, samt god dekning av sykepleiere og helsefagarbeidere. Tilbudet må oppfylle kravene til kvalitet og brukernes behov. 

Vi vil at Bærum kommune skal innføre tillitsmodellen, der du får bestemme mer over hvilken hjelp du mottar og unngå å måtte forholde deg til så mange forskjellige instanser.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp fyller en viktig rolle i det totale tilbudet innen hjemmebaserte tjenester. Tilbudene bidrar til at flere kan bo hjemme lenger, slik de ønsker. De ansatte gjør sitt beste, men har dessverre ikke mye tid til samtale og sosial kontakt. 

Det anslås at på landsbasis bor en av tre eldre alene. Ensomhet kan være en tung bør å bære. Det må kommunen ta hensyn til når tjenester skal leveres. 

I juni behandlet kommunestyret stortingsmeldingen "Leve hele livet". Et viktig krav i stortingsmeldingen er at kommunene må skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende. «Målet er å gi økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem med færre ansatte å forholde seg til. Mange opplever for lite kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til og usikkerhet om eller når hjelpen kommer. Målet må være færre å forholde seg til og økt kontinuitet.» 

Arbeiderpartiet er helt enig i målsettingen. Bærum kommune må også bli bedre på dette feltet, men regjeringen har ikke økt kommunebudsjettene slik at kommunene kan oppfylle kravene i stortingsmeldingen.

Mer velferdsteknologi vil øke muligheten for å bo hjemme lenger. Mange eldre er glade i hjemmet sitt og vil nødig flytte. Til gjengjeld må hjemmebaserte omsorgstjenester holde høy kvalitet og ha god tilgjengelighet.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 22. juli 2019.