En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Bærum trenger flere heltidsstillinger for sykepleiere

Innlegg i Budstikka av Bjørn Lydersen

Helsetjenesten i Bærum er presset til det ytterste. Likevel er under halvparten av utlyste sykepleierstillinger heltid. For helsefagarbeidere er tallene enda dårligere. Hele og faste stillinger må bli hovedregelen. Det er et absolutt krav fra Bærum Arbeiderparti. Pasienter og brukere trenger kontinuitet i oppfølgingen. Helsepersonell trenger fulle stillinger.

Tillitsvalgte for sykepleiere i Bærum kommune forteller om et stort og økende arbeidspress i sykehjem og hjemmetjeneste. Oppgavene som skal løses øker i volum og kompleksitet. Pasienter med stadig mer omfattende og sammensatte behov skal ivaretas. Strikken kan ikke strekkes mer. Til tross for dette ble det for en tid tilbake gjennomført en nedbemanning. Flere brukere og færre fagfolk. 

Dette rimer ikke.

Det er behov for flere fagfolk, ikke færre. Fremfor alt er det nødvendig med sykepleiere og helsefagarbeidere i fulle stillinger. Men i perioden 2017–2019 var kun 44 prosent av de utlyste sykepleierstillingene Bærum som var heltid. Det er under landsgjennomsnittet. Hva er resultatet av en slik politikk?

Mange i deltidsstillinger fører til at hver enkelt pasient må forholde seg til langt flere enkeltpersoner. Det svekker kontinuiteten i oppfølgingen og øker risikoen for feil og avvik. Kanskje ikke så rart at på området pleie og omsorg scorer Bærum blant de aller svakeste norske kommuner på det såkalte Kommunebarometeret. For de ansatte innebærer deltid en stadig jakt på ekstravakter, en uforutsigbar hverdag, økonomisk utrygghet og redusert mulighet for å etablere seg med bolig i kommunen.

Bærum kommune har ikke råd til å fortsette dette løpet. Sykepleiere og helsefagarbeidere utgjør nøkkelen til trygge hjemmetjenester og sykehjem. Behovet er økende og da må ansatte møtes med såpass respekt at de blir tilbudt hele faste stillinger. Vi vet det går an. Noen kommuner lyser i dag konsekvent ut fulltidsstillinger. I for eksempel Trondheim er andelen over 70 prosent.

Hele, faste stillinger er en absolutt forutsetning for at Bærum skal være rustet for å kunne tilby gode helsetjenester i fremtiden. For at det skal være trygt å bli gammel i vår kommune. Det fortjener de eldre. Bare slik sikrer vi rekruttering til tjenestene og skaper trygge rammer rundt arbeidet til de som skal yte hjelpen. Det fortjener de ansatte.

Bærum Arbeiderparti vil ha flere fagfolk og hele stillinger for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber i helse- og omsorgstjenestene. 

Bærum trenger hele sykepleiere.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 14. august 2019

Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet.