Bærum er som skapt for el-sykler!

Innlegg i Budstikka av Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

Sommerens tørke og den siste tids kraftige nedbør gir grunn til ettertanke og egeninnsats.

Hvordan kan jeg som innbygger i Bærum bidra til å redusere klimaendringene?

Kommunen har kartlagt innbyggernes reisevaner i en reisevaneundersøkelse. Der fremkommer det at seks av ti bæringer velger bil fremfor andre transportmidler. Syv av ti reiser starter og slutter i Bærum, og halvparten av alle reiser er under 5 km.

Selv på korte avstander er bilen førstevalget for mange.

Undersøkelsen viser at tid er det viktigste for valg av reisemåte. Folk er mest fornøyd med avstanden til holdeplassene og antall avganger, og minst fornøyd med overganger.

Det tar for lang tid å reise kollektivt i Bærum, særlig på tvers av kommunen. Vi trenger mer fleksible bussruter og gode mateordninger fra boligområdene til kollektivknutepunktene.

Ruter bør tenke nytt og revurdere rutenettet på tvers av Bærum slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt.

Mange foreldre kjører barna til fritidsaktiviteter. Stabæk Fotball og Ruter har startet et prosjekt hvor barna blir hentet med minibuss på skolen, kjørt til trening, og levert hjemme etter endt økt. Foreldrene må forplikte seg til å reise kollektivt til jobb. Samkjøringen avlaster barnefamiliene og sparer miljøet.

I 2016 var det bare 3 prosent av bæringene som syklet. Dette tallet har antageligvis økt på grunn av økningen i antall sykler.

Bærum er som skapt for elsykler. Mange bakker og korte avstander gjør sykkelen like rask som bil.

I tillegg får man opplevelse og mosjon uten nødvendigvis å bli svett.

En gruppe studenter fra NTNU har i sommer undersøkt markedet for elsykler. De fant ut at interessen økte betydelig når folk fikk prøve det.

Smartcity Bærum har inngått avtaler med bedrifter om utleie av elsykler til sine ansatte. Resultatene er positive – de fleste synes det er gøy og praktisk med elsykkel.

Denne ordningen bør gjøres tilgjengelig for flest mulig gjennom en by-elsykkelordning i kommunen.

Nå er tiden inne til å installere varmepumpe. I Bærums Klimastrategi 2030 er varmepumper utpekt som ryggraden i miljøvennlig oppvarming i hjemmene. Teknikken er godt utprøvd og kan dokumentere store innsparinger på klima- gassutslipp og fyringskostnader. Dessuten gir det et behagelig inneklima.

Jeg har ovenfor nevnt enkle tiltak vi alle kan gjøre innen transport og oppvarming. Da Bærum behandlet Klimastrategien vinteren 2018, foreslo partiene Ap, V, MDG, og Rødt sammen en rekke tiltak for å spisse Rådmannens opprinnelige plan.

Flere av tiltakene omhandlet kommunens rolle i klimapolitikken, både som reguleringsmyndighet og som eier av bygg.

For innbyggerne foreslo vi blant annet å bygge et sammenhengende nett av sykkel- og gangveier og prioritere sykkelfelt fremfor sykkelveier for å få en raskere og rimeligere utbygging.

Videre foreslo vi å etablere en by-elsykkelordning ved kollektivknutepunktene for å lette transporten på tvers av Bærum.

Vi ønsket å bedre matetilbudet til kollektivknutepunktene og at kommunen skulle ta initiativ til forsøk med behovsbasert kollektivtilbud. Videre at det legges til rette for ladning av elkjøretøy og nye bildeleordninger.

Vi foreslo også å vurdere innføring av støtteordninger for luft-til-luft-varmepumper slik at flere ville installere slike pumper i hjemmene. Dette fikk ikke flertall.

Videre strammet vi inn klimamålene og foreslo at kommunen utarbeidet et klimabudsjett og regnskap for å måle effekten av iverksatte tiltak.

Forslagene fra Ap, V, MDG og Rødt fikk varierende støtte. En del forslag ble avvist av Høyre med en vi-får-vente-og-se-holdning.

Nå har kommunen presentert reisevaneundersøkelsen for Bærum. Senere skal Rådmannen legge frem en plan for fremtidens mobilitet, som skal behandles i de politiske organer.

Jeg håper denne planen tar inn i seg de muligheter ny teknologi og ny tenkning gir for mer effektive og klimavennlige reiser i Bærum.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 19. september 2018