Samferdsel

Vi arbeider for at Bærum skal bli et kortreist samfunn

Vi arbeider for at Bærum skal bli et kortreist samfunn. Du skal trygt kunne gå, sykle eller ta kollektivt til og fra dagliglivets gjøremål. 70% av klimagassutslippene i Bærum kommer fra privatkjøring med bil. Mange er fortsatt avhengig av bilen og det skal vi ta hensyn til. Vi må tenke helhetlig i planleggingen av Bærumssamfunnet, skal vi bidra til å få kontroll over klima- og miljøutfordringene.

Kollektiv og trafikk

Bærum Arbeiderparti vil:  

 • Sikre bedre og billigere kollektivtilbud. Hele kommunen skal være i sone 1
 • At Fornebubanen ferdigstilles.
 • Jobbe for at Kolsåsbanen forlenges til Bærums Verk, Rykkinn og Sandvika
 • Jobbe for at Østeråsbanen forlenges.
 • Sikre gratis tilstrekkelig innfartsparkering ved kollektivknutepunkter.
 • Kreve at Akershus fylkeskommunen sine busser skal være utslippsfrie innen 2028.
 • Styrke kollektivtilbudet internt i kommune, ikke bare inn til Oslo.
 • At antall nye parkeringsplasser henger sammen med hvilken grad det er tilgjengelig kollektivtrafikk i området.
 • Tilrettelegge for mer bildeling.
 • Sikre gode lademuligheter i hele kommunen.

Sykkel og gange

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for flere trygge skoleveier.
 • Styrke satsingen på oppgradering av gangveier og stier.
 • Øke vinterbrøyting.
 • Småveier skal ryddes om vinteren og bratte gangveier skal tilrettelegges med for eksempel trapp der det trygger ferdselen.
 • Jobbe for bedre vintervedlikehold for gang- og sykkelvei, som brukes til skole og jobb.
 • Følge opp sykkelstrategien, og arbeide for bedre og mer sammenhengende sykkelveier i Bærum.
 • Utvide ordningen med mikromobilitet, som el-sparkesykkel, i kommunen
 • Sikre tryggere sykkelparkering ved kollektivknutepunkter.
 • Trygge Lysakerlokket for både syklende og gående.
 • Tilrettelegge for at sykkel og el-sykkel blir mer brukt.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker