Fossum områderegulering

- Fossum området må ha gode kollektivløsninger sier ordførerkandidat Kjell Maartmann-Moe.

- Arbeiderpartiet ønsker at Fossum skal reguleres til boliger, og at utbyggingsplanene skal følge kommuneplanen.

Arbeiderpartiet ønsker at Fossum skal reguleres til boliger, og at utbyggingsplanene skal følge kommuneplanen. 

Det vil si at kommunen har ti til femten år på å detaljregulere området.

Bærum Arbeiderparti vil arbeide for at tilgjengeligheten for allmennheten til marka og Bogstadvannet blir bedre enn i dag, som følge av den fremtidige boligutbyggingen. 

Når det gjelder boliger, bilbruk og parkering, vil vi ha en grundig diskusjon om dette både i eget parti, med beboerne på Fossum og andre interesserte. 

Fossum området må ha gode kollektivløsninger og trygge gang og sykkelveier før innflytting i de første boligene. Behovet for kollektivtransport til idrettsanleggene må ivaretas.

Jordvern:

Det er Arbeiderpartiets opprinnelige forslag at grunneier i samarbeid med kommunen må finne fullverdig og minst like stort dyrkbart areal til erstatning for medgått dyrkbart areal til idrettsformål på Smiejordet.