Bærum Arbeiderparti ønsker boliger velkommen på Fossum

Innlegg i Budstikka av Kjell Maartmann-Moe og Marianne Rieber-Mohn

Fossum området må ha gode kollektivløsninger sier ordførerkandidat Kjell Maartmann-Moe

Kjell Martmann-Moe

Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

Fossum kan bli et fint boområde. Bærum Arbeiderparti ønsker boliger velkommen på Fossum. 

Vi ønsker en mer dempet utbygging med cirka 1500 boliger og variert bebyggelse. Det skal ikke være høyhus. 

Det må etableres et tilfredsstillende kollektivsystem i området før folk flytter inn. Allmennheten skal ha god tilgang til marka og Bogstadvannet gjennom utearealer og turveier i området.

Fossum vil bli et fint boområde nær marka og Bogstadvannet. Selve utbyggingen skal ikke starte før tidligst 2030, når det er fattet bindende vedtak om utbygging av ny barneskole her.

Idrettsanlegg, bo- og behandlingssenter, turveier og fellesområder kan imidlertid bygges ut tidligere.

Arbeiderpartiet vil at tilgjengeligheten for allmennheten til marka og Bogstadvannet blir vesentlig bedre enn i dag.

Vi ønsker derfor at fellesområdene og turveiene gjennom og rundt området ferdigstilles så tidlig som mulig og senest er ferdige før den første innflyttingen foretas.

Hele strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten. Det må bli gode bademuligheter i Bogstadvannet for alle.

Vi vil også be kommunen utrede om det kan legges til rette for ikke-motorisert vannidrett på Bogstadvannet. Videre skal barnehagens og skolens uteområder være tilgjengelig for alle utenom åpningstid.

Arbeiderpartiet vil på det nåværende stadium ikke binde seg til noe bestemt tall på boliger, men mener 1500 boliger kan være et utgangspunkt.

Dette vil til sammen utgjøre cirka 150 000 kvadratmeter boligareal, som et tilstrekkelig grunnlag for utbygging av skole og et godt kollektivtilbud i området.

En tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området må være på plass når første bolig blir tatt i bruk.

Behovet for kollektivtransport til idrettsanleggene og for friluftsfolket må innpasses i dette tilbudet.

Hele området og veisystemet til og fra området skal legges godt til rette for gang og sykkel.

Kollektivdekningen, bildelingsordninger og tilrettelegging for sykling og gange må være så gode at færrest mulig av husstandene har behov for egen bil.

Bebyggelsen skal ha god arkitektonisk utforming med variasjon i boligtyper, uttrykk, høyder, typologi og bebyggelsesmønster.

Det skal ikke bygges høyhus på området. Boligblokker kan som hovedregel være inntil fire etasjer, men noen bygg kan i hele eller deler av bygget være noe høyere.

Bebyggelsen skal trappes ned mot Bogstadvannet. Grøntbeltet langs Bogstadvannet opprettholdes.

Arbeiderpartiet ønsker at en vesentlig del av boligene skal være til mennesker med alminnelig inntekt og vil forhandle med utbygger om det. Inntil 20 prosent av boligene skal være mellom 30 og 50 kvadratmeter.

Arbeiderpartiet vil også forhandle med utbygger om kommunal opsjon ved salg av boliger (nye og omsatte) på området. Det vises ellers til vedtak 074/17 i kommunestyret om kommunal strategi for rimelige boliger.

Utvalget av boligstørrelser skal være så variert at man skal kunne bo hele livet på Fossum. Det skal være heis i alle boligblokker med over tre etasjer og et utvalg av blokkene med mindre enn fire etasjer.

Fremtidens miljø- og utbyggingskrav skal legges til grunn i utbyggingen.

Dette omfatter valg av miljøvennlige bygningsmateriale, klimavennlige energiformer og lavt energibehov, egenprodusering av energi, fremtidige mobilitetsløsninger og en mest mulig optimal klimavennlig utforming av området.

Nullutslipp bør være førende for hele utbyggingen.

Vi støtter at cirka 40 dekar av Smiejordet videreføres som dyrket mark. De resterende 50 dekar kan brukes til idrettsformål.

En forutsetning her er at grunneier stiller et fullverdig og minst like stort dyrkbart areal til erstatning.

Vi ønsker at kommunen samarbeider med Bærum idrettsråd, Fossum idrettsforening, natur- og friluftsorganisasjonene, vel og naboutvalg på Fossum i reguleringen av området.

Fossum kan bli et fint boområde med nærhet til hverdagens behov: god kollektivdekning, sykkelveier og fortau, nærbutikker, barneskole, barnehage og idrettsanlegg og lokale møteplasser.

Med denne tilnærmingen bør alt ligge til rette for gode liv både for dem som bor på Fossum i dag og dem som skal flytte inn på det nye boligområdet.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 23. januar 2019